Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Udostępnianie wypisów z rejestru gruntów

Anna Sufin • Opublikowane: 2018-10-29

Czy prawo powszechne zakazuje udostępniać uproszczonych wypisów z rejestru gruntów w postaci elektronicznej według stawek lp. 13 tabela nr 11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne? Jeżeli nie, to czy prawo powszechne zakazuje udostępniać uproszczonych wypisów z rejestru gruntów w postaci plików *.swde lub *.gml przy założeniu, że istnieje taka możliwość techniczna? Jeżeli nie, to czy organ ma prawo odmówić udostępnienia tych danych w takiej właśnie postaci?

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta

Tabela nr 11 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne określa szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty za wydanie wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego. Każda z form wypisu i wyrysu od punktów 1–12 otrzymała rozróżnienie na wersję drukowaną i wersję elektroniczną, różnicując ceny za wydanie pierwszej i drugiej, przy czym co do zasady niższe opłaty zastosowano co do dokumentów w wersji elektronicznej (w innych tabelach tej prawidłowości już jednak nie ma). Pana interesuje punkt 13 tabeli – „Uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu”. Co do tego dokumentu nie wskazano jednak wysokości opłaty dla wersji drukowanej i dla wersji elektronicznej.

Zgodnie z Pana pytaniem należy dokonać wykładni braku takiego wskazania i zastanowić się, czy oznacza to, że dokument w wersji elektronicznej w ogóle nie może być wydany, czy też że może być wydany, ale zgodnie z ceną podaną w pkt. 13 tabeli, bowiem nie określono odrębnej ceny dla dokumentu elektronicznego i dokumentu drukowanego.

Niestety nie podam Panu jednoznacznej odpowiedzi, bo interpretacje mogą być różne i – jak sądzę – same urzędy mogą różne interpretacje stosować, brak w tym zakresie ujednoliconych standardów. Każda z nich może być bowiem podbudowana odpowiednimi argumentami. Podobnie jak np. w przypadku wydawania petentom numerów ksiąg wieczystych do działek – różne są orzeczenia, różne interpretacje, co 0,5–1 roku zmieniają się treści wyroków w tej kwestii. W interesującej nas kwestii nie znalazłam wyroków.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jedną z interpretacji jest ta wyłączająca w podobnym przypadku możliwość wydania dokumentu w postaci elektronicznej po podanej w pkt. 13 stawce. Gdyby ustawodawca taką formę dopuścił, wskazałby odrębnie dokument w wersji drukowanej i elektronicznej (tak  jak czyni to w pozostałych przypadkach) także wtedy, gdyby zastosowana kwota miała być tożsama (w takim wypadku ewentualne zmiany stawki dotyczyłyby tylko kolumny 3 tabeli). W pozycjach innych tabel ustawodawca także wyraźnie wskazuje, gdzie dopuszcza wydanie dokumentu w postaci elektronicznej, co do pozostałych punktów poprzestając na braku rozróżnienia. Oczywiście jest to interpretacja wygodna dla urzędów. Skoro urząd nie ma podstawy do określonego działania i – co więcej – pobrania opłaty – działał nie będzie. Nie można zatem stwierdzić, że prawo nie zakazuje, ale prawo nie daje podstawy do wydania wersji elektronicznej, a przede wszystkim nie daje podstawy do naliczenia opłaty. Organ ma działać na podstawie i w granicach prawa – można argumentować, że brak jest podstawy, która pozwoliłaby na wydanie omawianego dokumentu w formie elektronicznej.

Argumentem za przeciwną wersją jest zasada pisemności wyrażona w art. 14 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdzie aktualnie zrównuje się pismo z dokumentem elektronicznym. § 2 tego przepisu należy rozumieć w ten sposób, że gdy przepis prawa nie stoi temu na przeszkodzie, a jest to w interesie strony, należy załatwić sprawę w formie oczekiwanej przez stronę (tu pozostaje kwestia definicji sprawy administracyjnej i zakresu stosowania k. p. a. w naszym przypadku). Ponadto w §  52 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków wyraźnie wskazano, że   wypisy, wyrysy i kopie dokumentów, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy, starosta udostępnia w postaci nieelektronicznej na tradycyjnych nośnikach danych, takich jak papier, kalka, folia lub w postaci elektronicznej. Ponadto skoro ustawodawca dopuścił wydanie w wersji elektronicznej pełnego wypisu, tym bardziej powinno być możliwe uzyskanie w takiej formie wersji uproszczonej. Jeśli zatem – bo tak to rozumiem – odmówiono Panu wydania dokumentu w formie elektronicznej, proponuję zaskarżenie odmowy, bowiem za obowiązkiem wydania przemawiają istotne argumenty.

Przyjmując drugą wersję – zgody na udostępnienie formy elektronicznej – starosta nie powinien odmawiać wydania dokumentu w postaci plików *.swde lub *.gml, jeśli istnieje taka możliwość techniczna. We wszystkich chyba systemach, obsługujących programy informatyczne dla udostępniania tego rodzaju danych, taka możliwość istnieje. Co więcej, podstawę do używania tychże plików daje § 51 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków co do *.gml , zaś co do pliku *.swde podaję się podstawę  w § 71 ust. 2 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mając na względzie, że właśnie te dwa rodzaje plików są powszechnie używane w systemach informatycznych, obsługujących ewidencję, nie powinno być problemu w wydaniu dokumentu w tych właśnie plikach. Jeśli organ udostępni dane w formie elektronicznej, zapewne zrobi to w tej formie. Brak podstawy do odmowy wydania dokumentu we wskazanych plikach, jeśli istnieje taka możliwość techniczna.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »