Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Udostępnianie wypisów z rejestru gruntów

Anna Sufin • Opublikowane: 2018-10-29

Czy prawo powszechne zakazuje udostępniać uproszczonych wypisów z rejestru gruntów w postaci elektronicznej według stawek lp. 13 tabela nr 11 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne? Jeżeli nie, to czy prawo powszechne zakazuje udostępniać uproszczonych wypisów z rejestru gruntów w postaci plików *.swde lub *.gml przy założeniu, że istnieje taka możliwość techniczna? Jeżeli nie, to czy organ ma prawo odmówić udostępnienia tych danych w takiej właśnie postaci?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Tabela nr 11 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne określa szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty za wydanie wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego. Każda z form wypisu i wyrysu od punktów 1–12 otrzymała rozróżnienie na wersję drukowaną i wersję elektroniczną, różnicując ceny za wydanie pierwszej i drugiej, przy czym co do zasady niższe opłaty zastosowano co do dokumentów w wersji elektronicznej (w innych tabelach tej prawidłowości już jednak nie ma). Pana interesuje punkt 13 tabeli – „Uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu”. Co do tego dokumentu nie wskazano jednak wysokości opłaty dla wersji drukowanej i dla wersji elektronicznej.

Zgodnie z Pana pytaniem należy dokonać wykładni braku takiego wskazania i zastanowić się, czy oznacza to, że dokument w wersji elektronicznej w ogóle nie może być wydany, czy też że może być wydany, ale zgodnie z ceną podaną w pkt. 13 tabeli, bowiem nie określono odrębnej ceny dla dokumentu elektronicznego i dokumentu drukowanego.

Niestety nie podam Panu jednoznacznej odpowiedzi, bo interpretacje mogą być różne i – jak sądzę – same urzędy mogą różne interpretacje stosować, brak w tym zakresie ujednoliconych standardów. Każda z nich może być bowiem podbudowana odpowiednimi argumentami. Podobnie jak np. w przypadku wydawania petentom numerów ksiąg wieczystych do działek – różne są orzeczenia, różne interpretacje, co 0,5–1 roku zmieniają się treści wyroków w tej kwestii. W interesującej nas kwestii nie znalazłam wyroków.

Jedną z interpretacji jest ta wyłączająca w podobnym przypadku możliwość wydania dokumentu w postaci elektronicznej po podanej w pkt. 13 stawce. Gdyby ustawodawca taką formę dopuścił, wskazałby odrębnie dokument w wersji drukowanej i elektronicznej (tak  jak czyni to w pozostałych przypadkach) także wtedy, gdyby zastosowana kwota miała być tożsama (w takim wypadku ewentualne zmiany stawki dotyczyłyby tylko kolumny 3 tabeli). W pozycjach innych tabel ustawodawca także wyraźnie wskazuje, gdzie dopuszcza wydanie dokumentu w postaci elektronicznej, co do pozostałych punktów poprzestając na braku rozróżnienia. Oczywiście jest to interpretacja wygodna dla urzędów. Skoro urząd nie ma podstawy do określonego działania i – co więcej – pobrania opłaty – działał nie będzie. Nie można zatem stwierdzić, że prawo nie zakazuje, ale prawo nie daje podstawy do wydania wersji elektronicznej, a przede wszystkim nie daje podstawy do naliczenia opłaty. Organ ma działać na podstawie i w granicach prawa – można argumentować, że brak jest podstawy, która pozwoliłaby na wydanie omawianego dokumentu w formie elektronicznej.

Argumentem za przeciwną wersją jest zasada pisemności wyrażona w art. 14 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdzie aktualnie zrównuje się pismo z dokumentem elektronicznym. § 2 tego przepisu należy rozumieć w ten sposób, że gdy przepis prawa nie stoi temu na przeszkodzie, a jest to w interesie strony, należy załatwić sprawę w formie oczekiwanej przez stronę (tu pozostaje kwestia definicji sprawy administracyjnej i zakresu stosowania k. p. a. w naszym przypadku). Ponadto w §  52 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków wyraźnie wskazano, że   wypisy, wyrysy i kopie dokumentów, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy, starosta udostępnia w postaci nieelektronicznej na tradycyjnych nośnikach danych, takich jak papier, kalka, folia lub w postaci elektronicznej. Ponadto skoro ustawodawca dopuścił wydanie w wersji elektronicznej pełnego wypisu, tym bardziej powinno być możliwe uzyskanie w takiej formie wersji uproszczonej. Jeśli zatem – bo tak to rozumiem – odmówiono Panu wydania dokumentu w formie elektronicznej, proponuję zaskarżenie odmowy, bowiem za obowiązkiem wydania przemawiają istotne argumenty.

Przyjmując drugą wersję – zgody na udostępnienie formy elektronicznej – starosta nie powinien odmawiać wydania dokumentu w postaci plików *.swde lub *.gml, jeśli istnieje taka możliwość techniczna. We wszystkich chyba systemach, obsługujących programy informatyczne dla udostępniania tego rodzaju danych, taka możliwość istnieje. Co więcej, podstawę do używania tychże plików daje § 51 Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków co do *.gml , zaś co do pliku *.swde podaję się podstawę  w § 71 ust. 2 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mając na względzie, że właśnie te dwa rodzaje plików są powszechnie używane w systemach informatycznych, obsługujących ewidencję, nie powinno być problemu w wydaniu dokumentu w tych właśnie plikach. Jeśli organ udostępni dane w formie elektronicznej, zapewne zrobi to w tej formie. Brak podstawy do odmowy wydania dokumentu we wskazanych plikach, jeśli istnieje taka możliwość techniczna.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wznowienie znaków granicznych albo rozgraniczenie

Działkę budowlaną, której jestem właścicielem, zakupili moi rodzice i ogrodzili ją, zostawiając z każdej strony 1 metr odstępu od granicy....

 

Wjazd na działkę i blaszak na działce sąsiada

Mam pytanie dotyczące sąsiada. Jaki duży wjazd na działkę może zrobić? Jego działka graniczy z drogą gminną (4 m). Jak daleko od krawędzi drogi...

 

Anulowanie upoważnienia do prowadzenia budowy

Moi rodzice mają upoważnienie do prowadzenia budowy w Polsce, ja mieszkam za granicą. Nie informują mnie, co kupują i co robią na budowie,...

 

Zakup działki, na której jest staw

Chcę kupić działkę, na której jest staw. W planie zagospodarowania jest to teren przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne. Problem w tym, że stawu...

 

Wznowienie granic z naruszeniem własności

Sąsiad zaorał miedzę, która od wieków rozdzielała nasze działki. Dochodziło między nami do sprzeczek, bo zaczął zaorywać mi łąkę. Najął geodetę,...