Kategoria: Nadzór budowlany, samowola budowlana

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Problemy z legalizacją samowoli budowlanej w gminie

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-09-15

Nasz problem to legalizacja samowoli budowlanej w gminie. Został postawiony domek letniskowy na działce leśnej, staramy się o warunki zabudowy, żeby zalegalizować budynek, natomiast gmina cały czas nam odmawia wydania warunków. Mamy dostęp do drogi, mamy obok działki, które korzystają z tej samej drogi, no i płaciliśmy karę za przedwczesny wyrąb drzewostanu. Gmina na tę chwilę nie posiada MPZP. Czy można w jakiś sposób to załatwić, czy możemy przekształcić „Ls” pod zabudowę letniskową?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy „zmiana zagospodarowania terenu, w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonania innych robót budowlanych, wymaga ustalenia w drodze decyzji, warunków zabudowy. Taka decyzja jest wydawana na wniosek inwestora, którym organ jest związany”.

 

Art. 61 ust. 1 pkt 1–5 wskazuje pięć warunków, których łączne spełnienie się daje możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do określonego terenu. Warunki te są następujące:

  1. co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, ma być zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
  2. teren ma dostęp do drogi publicznej;
  3. istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5 jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego,
  4. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc;
  5. decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Rozporządzenie wykonawcze Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) precyzuje określenie wymagań dla nowej zabudowy (zwane dalej rozporządzeniem).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Paragraf trzeci rozporządzenia (ust. 1) zobowiązuje organ orzekający w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy do wyznaczenia wokół terenu inwestycji obszaru analizowanego i przeprowadzenia na nim analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1–5 ustawy. Granice obszaru analizowanego wyznacza się na kopii mapy, o której mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy, w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów (ust. 2).

W § 4-8 ww. rozporządzenia określono sposób ustalania poszczególnych wskaźników dla nowej zabudowy określania terenu – obszaru analizowanego Jeśli jest to dookoła las, to teren wokół wymagają zgody odpowiedniego organu na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne, o czym stanowi art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3.02.1995r.o ochronie gruntów rolnych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1205). Zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na inne cele dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W lesie można budować tylko zabudowania związane z gospodarką leśną.

 

Teren działki wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntu leśnego na cele nieleśne, zaś zrealizowany już budynek zapewne stoi na terenie, który stanowi las, oznaczony w ewidencji gruntów „LsV”. Biorąc pod uwagę przepis art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2004r., nr 121, poz. 1266), inwestycja wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntu na cele nieleśne.

 

Jak rozumiem, już wycięliście drzewa, teraz trzeba byłoby przeklasyfikować działkę na inną niż Ls. Aktualizacja oznacza urzędową procedurę zmian klasyfikacji gruntu, a tę przeprowadza starostwo powiatowe na wniosek właściciela gruntu.

Jest jeszcze inne wyjście. Zgodnie z art 13 ustawy o ochronie „zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów. W stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa decyzję wydaje starosta na wniosek właściciela lasu. W ustawie nie ma konkretów, co to są szczególnie uzasadnione potrzeby właściciela lasu”.

A na działce rolnej zasadniczo można budować siedlisko. Problemem pozostanie nadal niezabudowany teren sąsiedni. Jeśli w pobliżu nie ma żadnej zabudowy, obawiam się, że nie otrzymacie Państwo warunków zabudowy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »