Artykuł 36 Prawo budowlane


Jeżeli potrzebujesz indywidualnej interpretacji Artykułu 36 Prawo budowlane, kliknij tutaj i opisz problem w formularzu na stronie. Przeanalizujemy sprawę i prześlemy niezobowiązującą wycenę.


Art. 36. 1. W decyzji o pozwoleniu na budowę organ administracji architektoniczno-budowlanej, w razie potrzeby:

 1. 1)  określa szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót

  budowlanych;

 2. 2)  określa czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych;

 3. 3)  określa terminy rozbiórki:

  1. a)  istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania,

  2. b)  tymczasowych obiektów budowlanych;

 4. 4)  określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie;

 5. 5)  zamieszcza informację o obowiązkach i warunkach, wynikających z art. 54 lub

  art. 55.

 6. 6)  (uchylony)

  2. (uchylony)

  Art. 36a. 1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania

działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno- -budowlanej.

1a. Istotne odstąpienie od projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 14, lub przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa

w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, wobec którego organ administracji architektoniczno- -budowlanej nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla całego zamierzenia budowlanego albo dokonaniu ponownego zgłoszenia.

<1b. Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę składa się w:

 1. 1)  postaci papierowej albo

 2. 2)  formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu

  elektronicznego, o którym mowa w ust. 1d.

  1c. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania

i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy jego wypełnianiu.

1d. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 1b, w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym określonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.>

2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej uchyla decyzje o pozwoleniu na budowę, w przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3.

3. W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisy art. 3235 stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany.

3a. W przypadku ponownego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a, przepisy art. 30 stosuje się odpowiednio do zakresu zmiany wynikającej z odstąpienia.

4. (uchylony)

5. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:
1)
projektu zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku zwiększenia obszaru

oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany został zaprojektowany;

Dodane ust. 1b1d w art. 36a wejdą w życie z dn. 1.07.2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 11).

 1. 2)  charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego dotyczących:

  1. a)  powierzchni zabudowy w zakresie przekraczającym 5%,

  2. b)  wysokości, długości lub szerokości w zakresie przekraczającym 2%,

  3. c)  liczby kondygnacji;

 2. 3)  warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

 3. 4)  zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;

 4. 5)  ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

 5. 6)  wymagającym uzyskania lub zmiany decyzji, pozwoleń lub uzgodnień, które są wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub do dokonania zgłoszenia:

  1. a)  budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 14, lub

  2. b)  przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d;

 6. 7)  zmiany źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, ze źródła zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub z sieci ciepłowniczej, na źródło opalane paliwem stałym.
  5a. (uchylony)

  5b. Przepisów ust. 5:

 1. 1)  pkt 1 nie stosuje się do urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury;

 2. 2)  pkt 6 nie stosuje się w zakresie odstąpienia od:

  1. a)  projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstąpienie zostało uzgodnione pod względem ochrony przeciwpożarowej,

  2. b)  wymagań zawartych w pozwoleniu właściwego konserwatora zabytków wydanego na podstawie przepisów oochronie zabytków iopiece nad zabytkami, jeżeli odstąpienie zostało uzgodnione z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków,

 
 

c) projektowanych warunków higienicznych i zdrowotnych, jeżeli odstąpienie zostało uzgodnione z właściwym państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym.

6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, jest obowiązany zamieścić w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz ponownego zgłoszenia.

Art. 36b. 1. Wprowadzanie zmian w projekcie technicznym dotyczących rozwiązań, które podlegały uzgodnieniom, wymaga ponownego uzyskania tych uzgodnień.

2. Odstąpienie od projektu technicznego jest dopuszczalne po dokonaniu przez projektanta zmian w tym projekcie oraz sprawdzeniu tych zmian przez projektanta sprawdzającego, o ile to sprawdzenie jest wymagane.

3. Kierownik budowy okazuje aktualny projekt budowlany na każde żądanie organu nadzoru budowlanego.


Wykonanie podjazdu większego niż w projekcie budowlanym

Wykonanie podjazdu większego niż w projekcie budowlanym

Sprawa dotyczy „zabudowy” działki budowlano-leśnej. Działka około 2500 m 2 , wyłączone z produkcji leśnej jest 400 m 2 i jest to maksymalna powierzchnia, jaką można było wyłączyć zgodnie z MPZP. Jest zbudowany dom, nie ma jeszcze podjazdu. Chciałbym zrobić podjazd zajmujący powierzchnię o około 100 m 2 więcej niż...

Opublikowane: 2024-04-04

Kupno działki z projektem i pozwoleniem na budowę

Kupno działki z projektem i pozwoleniem na budowę

W Prawie budowlanym znajdują się przepisy, które określają, po jakim czasie pozwolenie na budowę traci ważność. W niniejszym artykule przyjrzymy się im bliżej. Wyjaśnimy również, czy można przenieść pozwolenie na budowę na inną osobę. Z prośbą o omówienie tych kwestii zwrócił się do nas pan Julian, który chce kupić działkę z projektem i...

Dom w spadku który jest samowolą budowlaną

Dom w spadku który jest samowolą budowlaną

Sprawa dotyczy odziedziczonego domu w spadku który jest samowolą budowlaną. Mam problem, gdyż odziedziczyłem spadek po ojcu w postaci niedokończonego domu. Budynek jest w stanie surowym otwartym z więźbą dachową odeskowaną, przykrytą papą. Data wydania pozwolenia na budowę to rok 2011. Dziennik budowy jest też prowadzony do ukończenia...

Pochylenie nawierzchni miejsca postojowego

Pochylenie nawierzchni miejsca postojowego

Odbieram właśnie mieszkanie wraz z miejscem postojowym w garażu podziemnym i stwierdziłem, że wybrane przy zakupie miejsce jest niefunkcjonalne. Moim zdaniem nawierzchnia jest za bardzo pochylona, więc odmówiłem odbioru miejsca postojowego. W związku z tą sprawą mam pytanie. W jakim procencie pochylenie nawierzchni miejsca...

Szambo w innym miejscu niż w projekcie

Szambo w innym miejscu niż w projekcie

Mój syn wybudował dom jednorodzinny. Należałoby teraz zgłosić do nadzoru budowlanego zakończenie budowy. Problem jednak jest w tym, że szambo na ścieki zostało zainstalowane w innym miejscu działki niż na planie jej zagospodarowana. Jakie to może rodzić konsekwencje? Dodaję, że szambo zostało zainstalowane w 2016 r., czyli przed nowelizacją...

Przesunięcie budynku o 1 metr

Przesunięcie budynku o 1 metr

Dostałem pozwolenie na budowę domu na terenie bez planu zagospodarowania przestrzennego. Rozpocząłem budowę i zrobiłem zmianę, która interpretowana jest jako zmiana istotna (przesunięcie budynku o 1 metr z zachowaniem wszystkich granic i ciągłości linii zabudowy). W międzyczasie uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego,...

Legalizacja rozbudowy budynku i pozwolenie na użytkowanie

Legalizacja rozbudowy budynku i pozwolenie na użytkowanie

W 1992 r. uzyskałem pozwolenie na budowę domku letniskowego o powierzchni 60 m 2 . Projekt był przeznaczony do budowy na płaskim terenie. W rzeczywistości teren był na tyle stromy, że należało wykonać fundamenty na wysokość ponad dwóch metrów, a następnie je zasypać. Zamiast tego wykonano strop i powstała piwnica o powierzchni...

Usytuowanie budynku o 20 cm wyżej niż było określone w projekcie

Usytuowanie budynku o 20 cm wyżej niż było określone w projekcie

Wybudowałem dom jednorodzinny, budowa jest już zakończona zostało to zgłoszone do PINB, który nie miał zastrzeżeń i formalnie już mieszkam. Ostatnio zrobiłem podjazd do garaży, co nie spodobało się sąsiadowi, gdyż jego działka jest ok. 40 cm niżej od mojej. Podjazdy są tak wyprofilowane, że woda mu nie spływa – spływa na środek mojej...

Budowa altany blisko granicy działki

Budowa altany blisko granicy działki

Sąsiad wybudował altanę bez zgłoszenia blisko granicy mojej działki. Po interwencji inspektora nadzoru budowlanego usunął ją. Po tym wydarzeniu sąsiad zwrócił się z prośbą o pozwolenie na wybudowanie altany. Otrzymał pozwolenie i wybudował altanę w odległości 0,8 m od granicy mojej działki. Uważam, że altana nie należy do obiektu...Wyroki i orzecznictwo powiązane z Artykułem 36 Prawo budowlane


II SA/Go 504/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.

II OSK 3725/18 - Wyrok NSA

II SA/Kr 766/21 - Wyrok WSA w Krakowie

II SA/Po 117/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

VII SA/Wa 231/21 - Wyrok WSA w Warszawie

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »