Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykonanie podjazdu większego niż w projekcie budowlanym

Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 2021-10-11

Sprawa dotyczy „zabudowy” działki budowlano-leśnej. Działka około 2500 m2, wyłączone z produkcji leśnej jest 400 m2 i jest to maksymalna powierzchnia, jaką można było wyłączyć zgodnie z MPZP. Jest zbudowany dom, nie ma jeszcze podjazdu. Chciałbym zrobić podjazd zajmujący powierzchnię o około 100 m2 więcej niż w projekcie budowlanym i obszarze wyłączonym z produkcji leśnej. Jak mogę zgodnie z prawem to zrobić i jakie będą koszty, tudzież jakie będą konsekwencje, jeśli zrobiłbym to bez żadnych formalnych procedur?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykonanie podjazdu większego niż w projekcie budowlanym

Projekt budowlany i podjazd

W myśl aktualnych zapisów mpzp nie może Pan wykonać podjazdu w ten sposób, że przekroczy Pan obszar wyłączony z mpzp z produkcji leśnej.

Natomiast proponuję spróbować wystąpić o zmianę pozwolenia na budowę w trybie art. 36 a ustawy Prawo budowlane. Z uwagi na to, że zmiana dotyczyłaby projektu zagospodarowania działki oraz zmiany w zakresie warunków zawartych w miejscowym planie, byłoby to odstępstwo istotne, zatem musiałby Pan uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę. Zmianę pozwolenia na budowę musi Pan otrzymać, zanim zacznie Pan realizację zmienionej inwestycji. Usługę zrealizuje Pan w starostwie powiatowym. Od 1 lipca 2021 roku wniosek o zmianę pozwolenia na budowę można złożyć w formie elektronicznej za pomocą portalu e–Budwnictwo: https://e–budownictwo.gunb.gov.pl/

Zgodnie z wyrokiem WSA w Gliwicach z dnia 28 maja 2014 roku, sygn. akt II SA/ Gl 1626/13: „Obowiązek wykonania obiektu zgodnie z pozwoleniem nie ma charakteru bezwzględnego, w tym sensie, że inwestor ma przewidziane w ustawie możliwości modyfikowania pierwotnie przyjętych rozwiązań. Po pierwsze, zmiany do zatwierdzonego projektu budowlanego mogą być wprowadzone poprzez zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę, o jakiej mowa w art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). Zmiana taka, uprzednia w stosunku do wykonanych robót skutkuje tym, że kryterium oceny zgodności wykonanych prac z projektem, jest projekt zmieniony”.

Wykonanie większego podjazdu

Gdy dokona Pan zmiany bez uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, to wówczas Pański projekt zamienny będzie mógł co do zasady być zatwierdzony odrębną procedurą, w ramach postępowania naprawczego. Przeprowadza je nadzór budowlany zgodnie z art. 50, 51 ustawy Prawo budowlane: „w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę – nakłada, określając termin wykonania, obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego zamiennego uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych robót budowlanych oraz – w razie potrzeby – wykonania określonych czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem; przepisy dotyczące projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego stosuje się odpowiednio do zakresu tych zmian”).

Zmiana pozwolenia na budowę

Z uwagi na to, że procedura zmiany pozwolenia wiąże się z obowiązkiem dołączenia i zgromadzenia licznej dokumentacji, zalecam, i to bardzo, najpierw zwrócić się do starostwa, czy widzą szansę na zmianę pozwolenia w tym trybie i w tym zakresie w oparciu o ów art. 36a ust. 1 i ust. 5 pkt 5 ustawy Prawo budowlane. Jeśli bowiem wskażą, że nie, i uzasadnią swą odmowę, to wówczas po pierwsze uniknie Pan czasu i ewentualnych kosztów związanych z przygotowanie dokumentacji do uzyskania decyzji o zgodę na zmianę; druga kwestia, że wówczas pozostaje Panu wyłącznie wystąpić o zmianę zapisów mpzp w zakresie dopuszczenia większej powierzchni możliwej do wyłącznie z produkcji leśnej. To zaś jest bardzo długotrwała procedura i w zdecydowanej większości nie kończy się zmianą. Ewentualne działanie bez zmiany mpzp, wbrew jego zapisów i wbrew projektowi, zostanie uznane za samowolę, a wobec Pana organ nadzoru orzeknie obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu zgodnego z mpzp i projektem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »