Odwołanie od decyzji w sprawie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków

• Data: 2023-05-17 • Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Dokonaliśmy zgłoszenia wodnoprawnego na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Otrzymaliśmy decyzję odmowną z uzasadnieniem, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zakazuje się budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Jak się od tego odwołać? Dodam, że nie mamy kanalizacji, a sąsiedzi wykonali oczyszczalnię.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odwołanie od decyzji w sprawie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków

Zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 2 litera d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obsługę obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej określa się następująco, tj. m.in. zakazuje się budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. To właśnie miejscowy plan może wykluczać korzystanie z przydomowej oczyszczalni ścieków. Jeśli plan nie zakazywałby budowy przydomowej oczyszczalni, wówczas nie można jej budować wyłącznie na już skanalizowanym terenie.

Skoro teren nie jest skanalizowany, ale niestety plan miejscowy zakazuje budowy oczyszczalni przydomowej i nie dopuszcza wyjątków, to trudno znaleźć jakiekolwiek argumenty na odwołanie od decyzji sprzeciwiającej się budowie. Natomiast w tym miejscu wskazuję na wyrok WSA w Olsztynie z dnia 10 listopada 2020 r., sygn. akt II SA/Ol 555/20, w którym sąd wskazał, iż w przypadku oceny zgodności planowanej inwestycji dot. przydomowej oczyszczalni z postanowieniami planu miejscowego nie można ograniczać się wyłącznie do zestawienia treści zgłoszenia budowy z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ów sąd podniósł, że w przypadku przydomowych oczyszczalni trzeba mieć na względzie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który wskazuje, że „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych”. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Zdaniem tego sądu niedopuszczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, na które zezwala sam ustawodawca pod warunkiem spełnienia określonych technicznych wymogów, narusza zasadę racjonalnego stosowania prawa, gdyż sam ustawodawca w art. 5 przewidział dwie równorzędne możliwości wykonania obowiązku spoczywającego na właścicielu nieruchomości, który to nie ma możliwości podłączenia swojej zabudowy do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Stanowisko sądów w sprawie planów zagospodarowania

WSA w Łodzi w wyroku z dnia 3 lutego 2022 r., sygn. akt II SA/ Łd 829/21 wskazał: „plan miejscowy nie może zawierać zapisów o wykluczeniu pewnych rozwiązań, które dopuszcza ustawa. Nie jest przy tym istotne, czy wprost tego zakazuje, czy dopuszcza niektóre tylko rozwiązania w sytuacji, kiedy ustawa dopuszcza także inne rozwiązania”.

WSA w Krakowie w wyroku z dnia 30 listopada 2021 r., sygn. akt II SA/ Kr 1022/21 orzekł: „organy administracji architektoniczno-budowlanej, czy inne organy administracji publicznej, nie są uprawnione do dokonywania rozproszonej kontroli uregulowań planów miejscowych z prawem ustawowym lub konstytucyjnym”.

WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 21 lipca 2021 r., sygn. akt II SA/ Po 156/21 orzekł: „przyznane gminie władztwo planistyczne nie uzasadnia wprowadzenia w miejscowym planie zakazu zaopatrywania terenów budownictwa mieszkaniowego w podstawowe wyposażenie, a takim z pewnością jest bezodpływowy zbiornik ścieków, przydomowa oczyszczalnia ścieków oraz indywidualne ujęcie wody. Właściciel nieruchomości może zrealizować prawo do budowy bezodpływowego zbiornika bądź przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych zarówno w sytuacji, gdy budowa kanalizacji jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, jak i gdy jest uzasadniona, lecz sieć taka nie została jeszcze zrealizowana”.

Odwołanie od decyzji

Owe wyroki są ewentualną podstawą odwoławczą od decyzji nadzoru wodnego. Natomiast, jeśli organ odwoławczy nie uwzględni odwołania, pozostaje już tylko walka poprzez sporządzenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jeśli zatem nie ma kanalizacji, do której można się podłączyć, a mimo to miejscowy plan zakazuje przydomowych oczyszczalni, to w oparciu o ww. orzecznictwo można podjąć próbę wniesienia odwołania od nadesłanej decyzji, o ile zgłoszona oczyszczalnia spełnia wymagania wskazane w przepisach odrębnych.

Tutaj miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w § 11 ust. 2 pkt 2 litera b wskazuje, że dopuszczalna jest budowa tymczasowych bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne (szamb), ale tylko do czasu budowy sieci kanalizacyjnej, stąd przypuszczam, że na to się powołają w kolejnej odmowie w razie wniesienia odwołania, ale wówczas pozostaje wskazywać, że ustawodawca dopuszcza dwie opcje równolegle: zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia.

Jeśli jednak teren, na którym znajduje się Państwa nieruchomość, jest terenem o szczególnym znaczeniu przyrodniczym i objętym ochroną środowiska naturalnego lub terenem zagrożonym zalaniem w wyniku np. powodzi, to wówczas zapis zakazujący budowy przydomowej oczyszczalni jest zasadny i odwołanie na pewno nie przyniesie rezultatów.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

porady prawne online ePorady24.pl

prawo spadkowe

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »