Artykuł 35 Prawo budowlane


Jeżeli potrzebujesz indywidualnej interpretacji Artykułu 35 Prawo budowlane, kliknij tutaj i opisz problem w formularzu na stronie. Przeanalizujemy sprawę i prześlemy niezobowiązującą wycenę.


Art. 35. 1. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza:

1) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z:

2) 3)

 1. a)  ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji owarunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu,

 2. b)  wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

 3. c)  ustaleniami uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej;

zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;

kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, w tym dołączenie:

 1. a)  wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,

 2. b)  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa

  w art. 20 ust. 1 pkt 1b,

 3. c)  kopii zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, dotyczącego

  projektanta i projektanta sprawdzającego,

 4. d)  oświadczeń, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 9 i 10;

4) posiadanie przez projektanta iprojektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualność zaświadczenia, októrym mowa w art. 12 ust. 7.

5) (uchylony) 2. (uchylony)

3. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie określonym w ust. 1 organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia.

4. W razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

5. Organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę:

 1. 1)  w przypadku niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia, o którym mowa w ust. 3;

 2. 2)  w przypadku wykonywania robót budowlanych przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę;

 3. 3)  jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego wydano ostateczną decyzję o nakazie rozbiórki.
  6. W przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wyda

decyzji w sprawie pozwolenia na budowę:

 1. 1)  w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji albo

 2. 2)  w zakresie realizacji inwestycji kolejowej, w terminie 45 dni od dnia złożenia

  wniosku o wydanie takiej decyzji,

 3. 3)  w zakresie realizacji inwestycji zlokalizowanych na terenach zamkniętych

  ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, służących bezpieczeństwu i obronności państwa, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji

– organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu państwa.

6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do pozwolenia na budowę wydawanego dla przedsięwzięcia podlegającego ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

7.Karę uiszcza się wterminie 14dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w ust. 6. W przypadku nieuiszczenia kary, o której mowa w ust. 6, podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w admini- stracji.

8. Do terminu, o którym mowa w ust. 6, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Art.35a.1. Wprzypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję o pozwoleniu na budowę wstrzymanie wykonania tej decyzji na wniosek

skarżącego sąd może uzależnić od złożenia przez skarżącego kaucji na zabezpieczenie roszczeń inwestora z powodu wstrzymania wykonania decyzji.

2. W przypadku uznania skargi za słuszną w całości lub w części kaucja podlega zwrotowi.

3. W przypadku oddalenia skargi kaucję przeznacza się na zaspokojenie roszczeń inwestora.

4. W sprawach kaucji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o zabezpieczeniu roszczen. 


Jak sprawdzić jakie gmina ma plany wobec działki przed zakupem?

Jak sprawdzić jakie gmina ma plany wobec działki przed zakupem?

Jestem zainteresowany zakupem działki pod budowę domu, jednak dowiedziałem się, że według planu zagospodarowania terenu na jednej połowie działki można budować, natomiast przez drugą część przechodzi pas przeznaczony na teren komunikacji drogowej, prawdopodobnie ścieżki rowerowej. Czy w chwili obecnej jest możliwość sprawdzenia, jakie gmina na plany...

Zmiana inwestora i wznowienie budowy domu po latach

Zmiana inwestora i wznowienie budowy domu po latach

Kupiłem działkę budowlaną z rozpoczętą budową domu, stoją mury do wysokości stropu. Budowę przerwano przed ok. 15 laty, nie wiem dokładnie. Stan techniczny budowy jest dobry. Pierwotny właściciel wyjechał za granicą, nie posiada żadnych dokumentów, dziennika budowy. Nie pamięta nawet, kto był kierownikiem budowy. Zleciłem wykonanie dokumentacji...

Przebudowa domu bliźniaka

Przebudowa domu bliźniaka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje jako podstawowe przeznaczenie budownictwo jednorodzinne. Mamy dom bliźniak i chcieliśmy przebudować go tak, aby usunąć schody i wewnętrzną klatkę schodową i zrobić ją na zewnątrz budynku. Czyli z tej nowej klatki schodowej byłoby wejście na 4 kondygnacje. Klatka miałaby być...

Problem z wodami gruntowymi

Problem z wodami gruntowymi

Wybudowałem dom z piwnicą zgodnie z zezwoleniem na budowę. Od kilku lat mam problem z wodami gruntowymi, które mnie zalewają. Okazała się, że na tym terenie był duży staw i nigdy nie powinno budować się domu z piwnicą. Nie byłem o tym poinformowany podczas składania zezwolenia na budowę, wprost przeciwnie – zaakceptowano...

Czy można zgłosić do odbioru budynek bez przyłącza wodociągowego?

Czy można zgłosić do odbioru budynek bez przyłącza wodociągowego?

Dom jednorodzinny został wybudowany i wykończony zgodnie z pozwoleniem z 2008 r. Prace zakończono w 2009 r. Posiadamy wszystkie dokumenty niezbędne do zawiadomienia o zakończeniu budowy powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, łącznie z oświadczeniem kierownika budowy. Brakuje nam przyłącza wodociągowego z powodu braku...

Nakaz przyłączenia do sieci wodociągowej

Nakaz przyłączenia do sieci wodociągowej

Gmina wydała warunki zabudowy dla mojej inwestycji na budowę domu jednorodzinnego, ale zaznaczyła, że muszę podłączyć się do sieci wodociągowej. Sprawa jest dla mnie dziwna, bo punkt możliwego przyłącza, którego właścicielem są wodociągi miejskie, jest oddalony o 100 m i nie mam w planach ponoszenia kosztów budowy przyłącza  w...Wyroki i orzecznictwo powiązane z Artykułem 35 Prawo budowlane


II OSK 3353/18 - Wyrok NSA

II SA/Bk 526/21 - Wyrok WSA w Białymstoku

II SA/Kr 836/21 - Wyrok WSA w Krakowie

II SA/Po 197/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

II SA/Go 504/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »