Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Problem z wodami gruntowymi

Autor: Maciej Podgórski

Wybudowałem dom z piwnicą zgodnie z zezwoleniem na budowę. Od kilku lat mam problem z wodami gruntowymi, które mnie zalewają. Okazała się, że na tym terenie był duży staw i nigdy nie powinno budować się domu z piwnicą. Nie byłem o tym poinformowany podczas składania zezwolenia na budowę, wprost przeciwnie – zaakceptowano plan budowy domu z piwnicą. Czy mogę wystąpić do organu wydającego zezwolenie o odszkodowanie z tytułu strat jakie poniosłem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problem z wodami gruntowymi

Odpowiedzialność za szkodę związaną z wykonywaniem władzy publicznej

Odpowiedzialność za szkodę związaną z wykonywaniem władzy publicznej reguluje art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu „Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa”.

Z przepisu tego wynika, iż konieczne przesłanki powstania odpowiedzialności odszkodowawczej to wystąpienie szkody będącej następstwem działania lub zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej oraz niezgodność z prawem tego działania lub zaniechania.

W wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4.12.2001 r. przyjęto, iż niezgodność z prawem w świetle art. 77 ust. 1 Konstytucji musi być rozumiana ściśle, zgodnie z konstytucyjnym ujęciem źródeł prawa, tj. jako sprzeczność wyłącznie z przepisami prawa, nie zaś z normami moralnymi czy obyczajowymi, określanymi jako zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

Wykonywaniem władzy publicznej jest w szczególności wydawanie aktów normatywnych, orzeczeń oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z art. 4171 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. naprawienia szkody związanej z wydaniem decyzji można żądać dopiero po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. przez pozwolenie na budowę należy rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowalnych innych niż budowa obiektu budowalnego. Zgodnie z powyższym, aby dochodzić odszkodowania na zasadach określonych w art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. należy wykazać, iż przedmiotowe pozwolenie na budowę zostało wydane z naruszeniem prawa.

Zgodnie z brzmieniem art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Tym niemniej, do stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę może dojść wyłącznie w przypadku stwierdzenia istnienia którejkolwiek z przesłanek zawartych w art. 156 § 1 (wyrok NSA z 10 czerwca 1998 r., IV SA 1290/96). Niedopuszczalne jest odwoływanie się do innych, niewymienionych w tym przepisie przesłanek, np.: błędu organu, winy, braku należytej staranności, czy dobrej wiary (wyrok SN z 11 maja 2000 r., III RN 62/2000).

Dla opisywanej sprawy istotny jest ust. 2 art. 156 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Decyzja zatem musiałaby zostać wydana bez podstawy prawnej bądź z rażącym naruszeniem przepisów prawa. Przykładem może być wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę bez uprzedniego przeprowadzenia prawidłowego postępowania wyjaśniającego.

Zobacz też: Zabudowa kubaturowa

Wydanie pozwolenia na budowę w sytuacji, kiedy działka stanowi teren zalewowy zgodnie z postanowieniami prawa wodnego

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę organ administracji architektoniczno- budowalnej sprawdza między innymi: zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania. Do naruszenia przepisów doszłoby w chwili zatwierdzenia projektu budowlanego niezgodnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Kolejnym przykładem może być wydanie pozwolenia na budowę w sytuacji, kiedy działka stanowi teren zalewowy zgodnie z postanowieniami prawa wodnego. Dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego sporządza się mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego. Tak stworzone dokumenty trafiają m.in. do jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawione na mapach obszary zagrożenia oraz ryzyka muszą być uwzględniane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub decyzjach o warunkach zabudowy.

Nabywcy i właściciele nieruchomości położonych w tych strefach powinni mieć dostęp do wiedzy na temat istniejących zagrożeń i szczegółowo je analizować przed podjęciem decyzji o budowie domu.

Jedynie w takich przypadkach mógłby Pan wykazać, że pozwolenie na budowę zostało wydane z naruszeniem przepisów prawa.

Jeżeli projekt budowlany jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – w mojej ocenie brak jest podstaw do dochodzenia odszkodowania od organów władzy publicznej.

Do dyspozycji inwestora przed wnioskowaniem o wydanie pozwolenia na budowę powinna zostać przedstawiona ewidencja gruntów i budynków wraz z mapami geodezyjnymi, z których to inwestor może dowiedzieć się jaki jest rodzaj gruntu na interesującym go terenie (zarówno pod względem nośności, jak i przepuszczalności) oraz jaki jest poziom wód gruntowych. Inwestor sam powinien zapoznać się z wyżej wymienionymi informacjami, ich brak lub uniemożliwienie zapoznania się z nimi mógłby ewentualnie być przesłanką do dochodzenia odszkodowania.

Przeczytaj też: Zalewanie działki z winy sąsiada

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »