Artykuł 45 Prawo budowlane


Jeżeli potrzebujesz indywidualnej interpretacji Artykułu 45 Prawo budowlane, kliknij tutaj i opisz problem w formularzu na stronie. Przeanalizujemy sprawę i prześlemy niezobowiązującą wycenę.


Art. 45. 1. W przypadku robót budowlanych wymagających ustanowienia kierownika budowy prowadzi się:

 1. 1)  dziennik budowy;

 2. 2)  dziennik rozbiórki – w przypadku robót budowlanych polegających wyłącznie

  na rozbiórce;

 3. 3)  dziennik montażu – w przypadku robót budowlanych polegających wyłącznie na

  montażu.

  2. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych robót.

3. Za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy.

4. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor występuje do właściwego organu w celu:

 1. 1)  ostemplowania przedłożonego dziennika budowy albo

 2. 2)  wydania i ostemplowania dziennika budowy.

  5. Organem właściwym, o którym mowa w ust. 4, jest:

 1. 1)  organ administracji architektoniczno-budowlanej;

 2. 2)  organ nadzoru budowlanego w przypadku robót budowlanych objętych decyzją

  o:

a) legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 ust. 4,
b)
pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, októrej mowa

w art. 51 ust. 4.
6.
Wydanie dziennika budowy następuje za opłatą stanowiącą równowartość

kosztów jego zakupu przez właściwy organ.
7.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy

wpisu osób, które pełnią funkcje kierownika budowy iinspektora nadzoru 17.02.2021

inwestorskiego. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.

8. Uprawnionymi do dokonania wpisu w dzienniku budowy są:

 1. 1)  uczestnicy procesu budowlanego;

 2. 2)  osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy;

 3. 3)  pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do

  kontroli przestrzegania przepisów na budowie, wramach dokonywanych czynności kontrolnych.
  9.Przepisy ust.24, ust.5pkt1 oraz ust.68stosuje się do prowadzenia dzienników rozbiórki i montażu.
  10. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, wdrodze rozporządzenia, sposób prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki, mając na celu zapewnienie przejrzystości oraz chronologii prowadzenia w nim wpisów.

Art. 45a. 1. Przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy jest obowiązany:

 1. 1)  zabezpieczyć teren budowy lub rozbiórki;

 2. 2)  potwierdzić wpisem wdzienniku budowy otrzymanie od inwestora

  zatwierdzonego projektu budowlanego oraz, o ile jest wymagany projektu

  technicznego;

 3. 3)  umieścić na terenie budowy, w widocznym miejscu:

  1. a)  tablicę informacyjną oraz

  2. b)  ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony

   zdrowia w przypadku budowy, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników lub przewidywany zakres robót budowlanych przekracza 500 osobodni.

  2. W przypadku braku obowiązku ustanowienia kierownika budowy spełnienieobowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy do inwestora.

3. Przepisów ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do:

 1. 1)  budowy, dla której nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy;

 2. 2)  obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa.

  3a. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do:

1) budowy, dla której nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy;

 1. 2)  obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa;

 2. 3)  obiektów liniowych.

  4.Organ administracji architektoniczno-budowlanej, na wniosek inwestora,

może, wdrodze decyzji, wyłączyć stosowanie przepisów ust.1, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami.

5. Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów ust. 1 składa się w:

 1. 1)  postaci papierowej albo

 2. 2)  formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego,

  o którym mowa w ust. 7.

  6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, wdrodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów ust. 1, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na względzie konieczność zapewnienia przejrzystości danych zamieszczanych przy jego wypełnianiu.

7. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 5, w formie dokumentu elektronicznego Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego udostępnia pod adresem elektronicznym określonym wBiuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

Art. 45b. 1. Na tablicy informacyjnej określa się:

 1. 1)  rodzaj robót budowlanych i adres prowadzenia tych robót;

 2. 2)  datę i numer decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanego zgłoszenia;

 3. 3)  organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę lub rozpatrujący zgłoszenie;

 4. 4)  nazwę i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;

 5. 5)  imię i nazwisko lub nazwę i numer telefonu inwestora;

 6. 6)  imię i nazwisko oraz numer telefonu kierownika budowy.

  2. Tablica informacyjna ma kształt prostokąta. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 6 cm.

3. Tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie.

4. Tablicę informacyjną umieszcza się do czasu:

 1. 1)  uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – w przypadku budowy

  obiektów budowlanych wymagających tej decyzji;

 2. 2)  niezgłoszenia przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu, w drodze decyzji,

  do zawiadomienia o zakończeniu budowy – w przypadku obiektów budowlanych

  wymagających zgłoszenia zakończenia budowy;

 3. 3)  zakończenia robót – w przypadku robót budowlanych innych niż wymienione

  w pkt 1 i 2.

  Art.45c.1. Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracyi ochrony zdrowia zawiera:

 1. 1)  przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania budowy;

 2. 2)  maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych

  okresach;

 3. 3)  informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

  2. Ogłoszenie wykonuje się na sztywnej płycie koloru żółtego, która ma kształtprostokąta. Napisy ogłoszenia wykonuje się w sposób czytelny i trwały, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm.

3. Ogłoszenie umieszcza się w widocznym miejscu obok tablicy informacyjnej, na wysokości umożliwiającej jego odczytanie.


Czy inwestor może dokonać wpisu wykonanych robót w dzienniku budowy?

Czy inwestor może dokonać wpisu wykonanych robót w dzienniku budowy?

Czy inwestor może dokonać wpisu wykonanych robót w dzienniku budowy? A jeśli się tak stało, czy kierownik budowy może potwierdzić prawidłowe ich wykonanie?

Czy mogę prowadzić gabinet kosmetyczny w budynku mieszkalnym?

Czy mogę prowadzić gabinet kosmetyczny w budynku mieszkalnym?

Czy w budynku mieszkalnym, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie zezwala na prowadzenie działalności usługowej, mogę – po wcześniejszym zgłoszeniu w urzędzie – prowadzić gabinety kosmetyczne, korzystając z zapisów w prawie budowlanym zezwalających na taką działalność tylko na powierzchni do 30%...

Mieszkanie w domu bez zakończenia budowy i odbioru

Mieszkanie w domu bez zakończenia budowy i odbioru

Od 1994 r. mieszkamy z rodzicami w domu, bez formalnego zakończenia budowy. Jesteśmy w posiadaniu planów budynku, a pozwolenie na budowę jest z 1990 r. Wszystkie przyłącza (woda, gaz, prąd, kominy) zostały wykonane miedzy 1992 a 1994 r. i zatwierdzone protokołami przez odpowiednie instytucje. Niestety przez zaniedbania nie zakończyliśmy budowy i nie został...

Zgubienie dziennika budowy - jak zakończyć budowę i oddać budynek do użytkowania?

Zgubienie dziennika budowy - jak zakończyć budowę i oddać budynek do użytkowania?

Sprawa dotyczy zagubionego dziennika budowy. Przy budowie miałem tyle obowiązków, że w którymś momencie zgubiłem dziennik budowy. Jestem inwestorem i nie wiem co mam zrobić, aby zakończyć budowę i oddać budynek do użytkowania. Jak mogę rozwiązać mój problem? Czy jest możliwość zakończenia budowy bez dziennika budowy?Wyroki i orzecznictwo powiązane z Artykułem 45 Prawo budowlane


II SAB/Sz 31/21 - Wyrok WSA w Szczecinie

II SA/Gl 71/21 - Wyrok WSA w Gliwicach

II SAB/Go 316/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.

II SA/Po 464/19 - Wyrok WSA w Poznaniu

I SA/Po 134/19 - Wyrok WSA w Poznaniu

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »