Artykuł 81 Prawo budowlane


Jeżeli potrzebujesz indywidualnej interpretacji Artykułu 81 Prawo budowlane, kliknij tutaj i opisz problem w formularzu na stronie. Przeanalizujemy sprawę i prześlemy niezobowiązującą wycenę.


Art. 81. 1. Do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego należy:

 1. 1)  nadzór ikontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego,

  a w szczególności:

  1. a)  zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami

   zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,

  2. b)  warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz

   utrzymywaniu obiektów budowlanych,

  3. c)  zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami

   techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

  4. d)  właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

   w budownictwie,

  5. e)  stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów zgodnie

   z art. 10;

 2. 2)  wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą;

 1. 2a)  współpraca z Prezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości w realizacji zadań

  określonych wart.5 ustawy zdnia 20lipca 2017r. oKrajowym Zasobie

  Nieruchomości;

 2. 2b)  nadzór nad użytkowaniem elektrowni wiatrowych w zakresie oceny stanu

  technicznego tych elektrowni.

3) (uchylony)

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. b, c i e nie stosuje się do budownictwa doświadczalnego, wykonywanego na zamkniętych terenach badawczych.

3. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego kontrolują posiadanie przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji.

4. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego mogą

dokonywać czynności kontrolnych. Protokolarne ustalenia dokonane w toku tych czynności stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych środków przewidzianych w przepisach prawa budowlanego.

Art. 81a. 1. Organy nadzoru budowlanego lub osoby upoważnienia mają prawo wstępu:

 1. 1)  do obiektu budowlanego;

 2. 2)  na teren: działające z ich

 1. a)  budowy,

 2. b)  zakładu pracy.

 3. c)  (uchylona)

2. Czynności kontrolne, związane z wykonywaniem uprawnień organów

nadzoru budowlanego, przeprowadza się w obecności inwestora, kierownika budowy lub robót, kierownika zakładu pracy lub wyznaczonego pracownika, bądź osób przez nich upoważnionych albo w obecności właściciela lub zarządcy obiektu, a w lokalu mieszkalnym w obecności pełnoletniego domownika i przedstawiciela administracji lub zarządcy budynku.

3. W przypadku kontroli podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, w razie nieobecności osób, o których mowa w ust. 2, w uzasadnionych przypadkach, czynności kontrolne mogą być dokonywane w obecności przywołanego pełnoletniego świadka.

4. Czynności kontrolne dotyczące obiektów budowlanych, które są w zarządzie państw obcych albo są użytkowane przez przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych tych państw lub przez inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, mogą być wykonywane za zgodą tych przedstawicieli lub osób.

Art. 81b. (uchylony)

Art. 81c. 1. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu zadań określonych przepisami prawa budowlanego mogą żądać od uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, informacji lub udostępnienia dokumentów:

1) związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego;

2) świadczących, że wyroby stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych, awszczególności wyroby budowlane, zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,

w razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego, mogą nałożyć, w drodze postanowienia, na osoby, o których mowa w ust. 1, obowiązek dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowiązana do ich dostarczenia.

3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje zażalenie.

4. W razie niedostarczenia w wyznaczonym terminie żądanych ocen lub ekspertyz albo wrazie dostarczenia ocen lub ekspertyz, które niedostatecznie wyjaśniają sprawę będącą ich przedmiotem, organ administracji architektoniczno- -budowlanej lub nadzoru budowlanego może zlecić wykonanie tych ocen lub ekspertyz albo wykonanie dodatkowych ocen lub ekspertyz na koszt osoby zobowiązanej do ich dostarczenia.
Wyroki i orzecznictwo powiązane z Artykułem 81 Prawo budowlane


II SA/Po 2/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

II SA/Po 341/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

II SA/Rz 947/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie

IV SA/Po 231/21 - Wyrok WSA w Poznaniu

II SA/Gl 109/21 - Wyrok WSA w Gliwicach

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »