Kategoria: Zgłoszenie, pozwolenie, procedury

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana źródła ogrzewania w projekcie na budowę

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-05-06

Interesuje mnie porada z zakresu prawa budowlanego. Mam warunki zabudowy wydane na budowę domu jednorodzinnego z ogrzewaniem z instalacji gazowej. Dlatego w projekcie budowy też musiałem uwzględnić ogrzewanie gazowe. Ale ze względów ekonomicznych i ekologicznych zależy mi na zmianie źródła ogrzewania na powietrzną pompę ciepła. Próbowałem uzyskać pozwolenie na budowę z ogrzewaniem z pompą ciepła, ale urząd mi odmówił, bo to było niezgodne z warunkami zabudowy. Dom jest już w trakcie budowy. Nadal zamierzam wykorzystać pompę ciepła do ogrzewania budynku. Czy można taką zmianę wprowadzić podczas budowy i potraktować jako odstąpienie nieistotne od projektu? Jaka jest podstawa prawna zarówno na tak, jak i na nie? Zaznaczam, że załatwienie sprawy przez wystąpienie o zmianę warunków zabudowy nie wchodzi w grę. Próbowałem tej drogi, ale wystąpiły problemy z uzyskaniem decyzji o zmianie warunków (niezależne ode mnie i od urzędu).

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta

Art. 36a ust. 5:

 

„Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:
1) projektu zagospodarowania działki lub terenu;
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 5a;
3) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne;
4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
6) wymagającym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które są
wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub do dokonania zgłoszenia:
a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub

b) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b”.

 

Art. 36a ust. 5a:


„Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:
1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego
określonych w projekcie budowlanym;
2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu;
3) nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3–6, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
4) nie narusza przepisów techniczno-budowlanych”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Nie ulega wątpliwości, że aby dokonane odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę mogło być zakwalifikowane zgodnie z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane jako istotne, powinno być oczywiste i jednoznaczne oraz wykazane w sposób niebudzący jakichkolwiek wątpliwości, skoro stwierdzenie tego rodzaju jest podstawą do wydania decyzji o sporządzeniu i przedstawieniu projektu budowlanego zamiennego.

 

Wyposażenie budynku w piec centralnego ogrzewania wraz z instalacją odprowadzającą spaliny może powodować zmiany w warunkach przeciwpożarowych. Ale nie musi.

 

CO do zasady odstępstwo od zatwierdzonego projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie zmiany technologii centralnego ogrzewania nie powinno być uznane za istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego skutkujące uznaniem wybudowanego obiektu budowlanego za niezgodny z projektem architektoniczno-budowlanym w zakresie zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

 

Do czasu wejścia w życie nowelizacji art. 36a ust. 5 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, uchylającej ten przepis (ustawa z 28 lipca 2005 r. Dz. U. Nr 163, poz. 1364), istotnie odstępstwa w zakresie niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem (art. 59a ust. 2 pkt 2 lit. e) były uznawane za odstępstwa istotne. Jednak od 2005, a więc w dacie prowadzenia obowiązkowej kontroli niezgodności w tym zakresie jako nieistotne nie mogą być uznane za nieprawidłowe.

 

Instalacja centralnego ogrzewania to zasadniczy element wyposażenia budowlano-instalacyjego, o jakim mowa w art. 59a ust. 2 pkt 2 lit. e) ustawy Prawo budowlane. Odnosząc to z kolei do treści przepisu art. 36a ust. 5 omawianej ustawy. to brak jest podstaw do przyjęcia, iż powyższe stanowi istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę skoro norma ta nie odnosiła się w chwili wydawania decyzji do niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniającego użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Do czasu wejścia w życie dnia 26 września 2005 r. nowelizacji art. 36a ust. 5 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, dokonanej ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364 ) za istotne odstępstwo uznawano właśnie to dotyczące niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniającego użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Po tej dacie takie nieprawidłowości, o jakich wyżej mowa, nie mogły być uznawane za istotne odstępstwo. To zaś uzasadnia przyjęcie stanowiska, że błędne jest stanowisko uznające za istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu architektoniczno-budowlanego dokonanie zmian w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, wykonując w miejsce gazowego ogrzewania ogrzewanie w technologii wymiany ciepła.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »