Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zmiana warunków zabudowy na działce rolnej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-04-07 • Aktualizacja: 2021-07-08

Kilka lat temu przed zakupem działki rolnej wystąpiłem o warunki zabudowy na domek jednorodzinny i 2 budynki gospodarcze. Warunki otrzymałem, wybudowałem budynek na zgłoszenie. Teraz chciałbym jednak przekształcić go lub wybudować nowy budynek do rekreacji (tymczasowy) – też na zgłoszenie. Czy mogę/muszę występować o nowe warunki dotyczące zmiany budynku na działce rolnej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana warunków zabudowy na działce rolnej

Zmiana zagospodarowania terenu

Zgodnie z treścią art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

„1. Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Przepis art. 50 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku.

3. W przypadku zmiany zagospodarowania terenu, o której mowa w ust. 2, bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości:

1) wstrzymanie użytkowania terenu, wyznaczając termin, w którym należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, albo

2) przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania”.

Przepis art. 50 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa sytuacje, w których nie jest wymagane uzyskanie decyzji w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z nim uzyskanie decyzji przede wszystkim nie jest wymagane w przypadku wykonywania robót budowlanych o określonym charakterze, tj. remontu, montażu lub przebudowy. Przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Montażem jest łączenie oddzielnych części w całość, np. budowli z gotowych części. Przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę

Drugą grupą robót budowlanych nie wymagających ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu są roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę (art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy). Konieczne jest jednakże wskazanie, że jeżeli brak jest miejscowego planu – a to jest w zasadzie przesłanka do wydania decyzji w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu – wówczas, za wyjątkiem przypadków inwestycji celu publicznego, które nie wymagają pozwolenia na budowę, konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (art. 59 ust. 2). Z art. 59 ust. 2 wynika bowiem, że konieczność uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dotyczy również zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku. W przypadku zatem, gdy dla danego terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to, pomimo tego, że nie jest potrzebne pozwolenie na budowę, konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, za wyjątkiem przypadku tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku. W przypadku, gdy dla danego terenu obowiązuje miejscowy plan, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w tym planie i nie ma wówczas potrzeby uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy.

Zmienia Pan i sposób użytkowania budynku, i sposób zagospodarowania działki. Powinien Pan uzyskać nowe warunki zabudowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »