Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana stosunków wodnych na gruncie

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-03-31 • Aktualizacja: 2021-07-08

Przyległy teren do działki spornej jest tak usytuowany, że woda opadowa z wszystkich działek powyżej i drogowej, która bezpośrednio sąsiaduje z działką sporną, spływała przez nią od zawsze – woda powierzchniowo płynęła od wierzchołka góry poprzez wszystkie działki prywatne i wpływała na działkę drogową i dalej konsekwentnie przez działkę sporną. W latach 90-tych, aby woda nie przepływała górą działki drogowej i nie powodowała oblodzenia, w miejscu spływu wykonano przepust, aby woda płynęła pod działką drogową, nie naruszając stosunków wodnych. Czy właściciel ma prawo żądać od właściciela działki drogowej likwidacji przepustu, a w konsekwencji zmiany kierunku spływu wody, który istniał od zawsze?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana stosunków wodnych na gruncie

Istotne jest, czy inwestycja zmieniła stosunki wodne na gruncie. Czy działka sporna jest podtapiana w wyniku tej inwestycji, czy nie.

Art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (P.w.) stanowi, że:

„1. Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:

1) zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odpływu ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

2) odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie.

2. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

3. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.”

Uwzględniając treść tej regulacji, należy stwierdzić, że w cytowanym ust. 1 uregulowano dwa zasadniczo różne obowiązki właściciela nieruchomości gruntowej, natomiast kolejny obowiązek uregulowano w ust. 2.

Z ust. 1 wynika generalny zakaz zmiany przez właściciela stanu wody na gruncie (w ramach którego nie wolno mu zmieniać zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej, czy zmieniać kierunku odpływu wody ze źródeł) – nie w ogóle, lecz ze szkodą dla gruntów sąsiednich (pkt 1). Właścicielowi nie wolno także odprowadzać wód i ścieków na grunty sąsiednie (pkt 2). Zakazy, o których mowa w pkt 1, mają zatem charakter względny, natomiast zakaz z pkt 2 ma zawsze charakter bezwzględny, albowiem nie jest uzależniony od tego, czy na nieruchomościach sąsiednich wystąpi szkoda, czy też nie. Zmiana stanu wody na gruncie jest zatem dopuszczalna wtedy, gdy nie spowoduje szkody na gruntach sąsiednich, względnie wówczas, gdy pomimo szkodliwości określonych działań taką sytuację będzie dopuszczał przepis szczególny.

Pojęcie nieruchomości sąsiedniej musi być rozumiane wąsko w tym sensie, że chodzi tu jedynie o nieruchomości sąsiadujące z tą, na której właściciel powoduje zmiany przybierające postać szkodliwych immisji. Niemniej jednak określony podmiot posiada w myśl art. 28 K.p.a. legitymację do skutecznego zgłoszenia żądania wydania decyzji w sprawie naruszenia stosunków wodnych, jeżeli jego interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia, który musi być interesem prawnym, jest tego rodzaju, że da się wykazać bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy określonym zdarzeniem, a szkodą zaistniałą na jego gruncie, a nie w otoczeniu lub na gruntach innych sąsiadów.

Pojęcie szkody, czy szkodliwego oddziaływania należy rozumieć tak, jak szkodę definiuje się w prawie cywilnym. Szkodę stanowi uszczerbek na dobrach prawem chronionych, który wystąpił wbrew woli poszkodowanego (zob. m.in. Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2010, s. 90). W orzecznictwie akcentuje się, że z punktu widzenia odpowiedzialności właściciela nieruchomości gruntowej nie ma znaczenia, jaki jest rozmiar szkody albowiem w przepisach jest mowa wyłącznie o jej zaistnieniu bez dalszych uwarunkowań (por. wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2011 r., II SA/Bd 438/11, zam. zb.LEX nr 950530). Ponadto zwraca się słusznie uwagę, że samo potencjalne zagrożenie powstania szkody nie spełnia jeszcze przesłanki odpowiedzialności właściciela nieruchomości gruntowej (por. wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 16 czerwca 2011 r., II SA/Rz 334/11, zam. zb. LEX nr 951488). Szkoda w rozumieniu tych przepisów musi być rzeczywista, a więc faktycznie wystąpić i powodować widocznie negatywne skutki. Istotnym jest tu również negatywny aspekt majątkowy, który prowadzi do zmian w aktywach strony, albo powoduje niemożność użytkowania nieruchomości w sposób dotychczasowy, zgodny z jej przeznaczeniem. Pomiędzy zdarzeniem wywołującym a szkodą musi występować bezpośredni związek przyczynowy.

Jeśli więc zmieniły się stosunki wodne na skutek inwestycji – właściciel spornej działki może żądać doprowadzenia do stanu poprzedniego. Jeśli zaś jedyną zmianą jest przepływ wody pod jezdnią, zamiast po jej nawierzchni, to trudno mu będzie znaleźć podstawy do jakiejkolwiek zmiany.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »