Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości z użytkowej na częściowo mieszkalną a opłaty za media

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Jestem właścicielką nieruchomości, kamienicy, w której lokale mają przeznaczenie użytkowe (tak jest w oficjalnych dokumentach). W rzeczywistości jest inaczej: mniej więcej 1/3 kamienicy to lokale mieszkalne, a 2/3 jest użytkowe przez działalności gospodarcze. Problem polega na tym, że opłaty za media są odprowadzane w takiej wysokości, jakby cała kamienica była rzeczywiście lokalem użytkowym, a więc są wyższe. Chciałabym zmniejszyć opłaty za media dla tej 1/3, czyli uiszczać znacznie niższe opłaty za media w odniesieniu do części, gdzie są mieszkania. Opłaty za media dla lokali mieszkalnych są znacznie mniejsze niż dla lokali przeznaczonych na cele użytkowe. Co powinnam zrobić? Czy w pierwszej kolejności powinnam złożyć wniosek o zmianę sposobu użytkowania? I co dalej, czy oddzielne przyłącza dla lokali mieszkalnych, czy podliczniki? Jak od strony formalnej to zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości z użytkowej na częściowo mieszkalną a opłaty za media

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Pierwszym krokiem jest zmiana sposobu użytkowania części nieruchomości. Nie mogę jednak ocenić, czy w Pani przypadku jest to możliwe do wykonania, albowiem musi być to zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, nadto lokal mieszkalny musi spełniać określone prawem normy i posiadać wyznaczone miejsce parkingowe.

Zgodnie z art. 71 ust. 1 Prawa budowlanego (P.b.) – przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Wymagania stawiane obiektowi zostały określone w art. 5 P.b. i uwzględniają wymienione w ust. 1 art. 71 tejże warunki w zakresie bezpieczeństwa: pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Warunki te wskazują na niezbędny zakres działań, które powinny być prowadzone w związku ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zaakcentowania wymaga, że nie każda faktyczna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego będzie w rzeczywistości zmianą sposobu użytkowania w rozumieniu art. 71 ust. 1 P.b. W tym zakresie organ musi zbadać, czy w wyniku zmiany w zakresie faktycznego sposobu użytkowania danego obiektu lub jego części doszło do zmiany w zakresie określonych w art. 71 ust. 1 oraz art. 5 P.b. warunków technicznych oraz użytkowych danego obiektu (lub jego części).

Jakie warunki musi spełnić obiekt budowlany, aby mógł być mieszkalny?

Zmiana sposobu użytkowania części obiektu budowlanego wymaga uprzedniego zgłoszenia, jeśli spełnione są przesłanki z art. 71 ust. 1, przy czym przepis ten wprowadza katalog przykładowy przesłanek, o czym świadczy użycie sformułowania „w szczególności”. Zgłoszenia przez to wymaga także przeniesienie mieszkania, czy mieszkań z jednej lokalizacji wewnątrz budynku, w inne miejsce w ramach tego samego budynku, gdzie dotychczas były pokoje hotelowe, zmienia się bowiem sposób użytkowania części obiektu budowlanego. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.) wprowadza bowiem różne wymagania dla hoteli, należących do grupy budynków zamieszkania zbiorowego (§ 3 pkt 5), a inne dla mieszkań (§ 3 pkt 9). Organ zatem winien mieć możliwość przeprowadzenia analizy, czy ewentualna zmiana w tym zakresie nie naruszy szczegółowych regulacji, w tym technicznych oraz co do zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego bądź czy np. zmiany nie będą wymagały w konkretnych przypadku wykonania prac adaptacyjnych wymagających pozwolenia na budowę, a to może uzasadniać wniesienie sprzeciwu w trybie art. 71 ust. 5 P.b.

Warunki przyłączenia do zakładu energetycznego lokali mieszkalnych jako nowych odbiorców

Po uzyskaniu zmiany sposobu użytkowania należałoby wystąpić o warunki przyłączenia do zakładu energetycznego.

Podlicznik nie zapewni Pani zmniejszenia kosztów. Musi Pani posiadać na lokal mieszkalny niezależne rozliczanie z zakładem energetycznym, czyli postąpić tak, jak w przypadku przyłączania nowego odbiorcy do sieci elektroenergetycznej. Osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (własność, współwłasność, użytkowanie, użytkowanie wieczyste, najem, zarząd) składa u operatora wniosek o warunki przyłączenia wraz z wymaganymi załącznikami.

Jeżeli nie występują przeszkody techniczne, otrzyma Pani warunki przyłączenia i projekt umowy o przyłączenie. Po jej podpisaniu zostanie ono zrealizowane – będzie można zawrzeć umowę na dostawę energii i rozliczać koszty według wskazań osobnych liczników.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »