Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Posiadam na działce budynek gospodarczy o powierzchni 20 m2. Dostałem z gminy zgodę na rozbudowę tego budynku. Czy po rozbudowie (do około 80 m2) będę mógł w nim zamieszkać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Aby móc zamieszkać w budynku gospodarczym – nawet po jego rozbudowie – konieczne jest zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania budynku.

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwego organowi. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Do wniosku zgłoszeniowego dotyczącego zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części inwestor załącza:

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

2. Opis i rysunek określające usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania.

3. Zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi.

4. Zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. Ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

6. Pozwolenia i uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami.

Warto zaznaczyć, że:

1. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ architektoniczno-budowlany nakłada w drodze postanowienia na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

2. Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych, budowy.

3. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

4. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić nie później, niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

Nie może Pan bez tego zamieszkać w budynku gospodarczym.

Niezgłoszenie, pomimo takiego obowiązku, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, rodzi dotkliwe skutki administracyjne.

W obowiązującym stanie prawnym tego rodzaju zachowanie jest karane w drodze administracyjnej na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). Do dnia 26 września 2005 r. było także karane na drodze karnej na podstawie art. 93 ust. 7 Prawa budowlanego. Rozwiązanie to budziło szereg wątpliwości, bo w nauce prawa nie dopuszcza się, by karać dwa razy za to samo zachowanie. W nauce podkreśla się, że tzw. kumulatywna kwalifikacja czynu ma sens tylko wtedy, gdy sprawca jednym czynem dopuścił się zamachu na więcej niż jedno dobro chronione prawem. Ta sytuacja tu nie zachodziła.

Zgodnie z art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego, w przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów art. 54 i 55, właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Karę na podstawie tego przepisu wymierza właściwy organ w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Wymierza się ją w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, a w razie nieziszczenia opłaty, podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i stosuje się do niej odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60). Sprawa w razie sporu trafi do sądu administracyjnego.

Przepisy prawa budowlanego nie określają szczegółowo, kiedy mamy do czynienia z faktycznym użytkowaniem obiektu budowlanego. Tymczasem pojęcie to występuje w przepisach Kodeksu cywilnego – art. 252 i następne, ale w istocie chodzi tu o zupełnie inny stan. Jest tam zaliczone do ograniczonych praw rzeczowych. Określono, że jest nim używanie i pobieranie pożytków z rzeczy, przy czym stan ten nie może dotyczyć właściciela tej rzeczy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »