Kategoria: Zgłoszenie, pozwolenie, procedury

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawieszone postępowanie o pozwolenie na budowę a nowy plan zagospodarowania

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-11-06

Inwestor złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę budynków wielorodzinnych o wysokości do 12 m. Urząd dopatrzył się błędów w dokumentacji i zlecił poprawę, w efekcie inwestor zawnioskował o zawieszenie tego postępowania, na co urząd się zgodził. Na tym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jednak ma ulec zmianie – właśnie został wyłożony projekt nowego planu, do którego można składać uwagi. Nowy plan, jeśli zostanie uchwalony, przewiduje na tym terenie zabudowę jednorodzinną do 10 m wysokości. Czy wobec tego inwestora będą obowiązywały przepisy starego planu – obowiązującego w dniu złożenia wniosku, czy zobowiązany będzie dostosować projekt do nowego MPZP?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję bardzo za profesjonalną poradę. Szybka i konkretna odpowiedź, to ważne w obliczu różnych kryzysów życiowych.
Irena
Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) – przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza m.in. zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu oraz zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego – zgodność przedłożonego przez inwestora projektu budowlanego musi być dokonywana na datę wydawania w sprawie decyzji obejmującej swoim przedmiotem zatwierdzenie takiego projektu.

W kwestii poruszonej w pytaniu orzekały już sądy. Na przykład w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 maja 2008 r., VII SA/Wa 240/08, stwierdzono, iż zmiana planu miejscowego powinna być uwzględniona przez organ architektoniczno-budowlany przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jeśli od daty złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do daty wydawania decyzji stan prawny uległ zmianie, to organ administracji ma obowiązek fakt ten uwzględnić i wydać decyzję zgodną z obowiązującym prawem.

Jeśli wniosek i projekt budowlany nie będzie odpowiadał przepisom i zapisom planu, naruszy normy Prawa budowlanego lub ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego, organ nałoży na Pana obowiązek usunięcia nieprawidłowości, określając termin, a po jego bezskutecznym upływie – wyda decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

Reasumując, jeśli w trakcie obecnie zawieszonego postępowania o pozwolenie na budowę zostanie zmieniony zapis planu, a złożony wraz z wnioskiem o pozwolenie projekt budowlany nie spełnia zapisów nowo uchwalonego, trzeba będzie albo zmienić projekt i dostosować go do aktualnie obowiązującego planu miejscowego, albo liczyć się z odmową organu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »