Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawieszone postępowanie o pozwolenie na budowę a nowy plan zagospodarowania

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-11-06

Inwestor złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę budynków wielorodzinnych o wysokości do 12 m. Urząd dopatrzył się błędów w dokumentacji i zlecił poprawę, w efekcie inwestor zawnioskował o zawieszenie tego postępowania, na co urząd się zgodził. Na tym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jednak ma ulec zmianie – właśnie został wyłożony projekt nowego planu, do którego można składać uwagi. Nowy plan, jeśli zostanie uchwalony, przewiduje na tym terenie zabudowę jednorodzinną do 10 m wysokości. Czy wobec tego inwestora będą obowiązywały przepisy starego planu – obowiązującego w dniu złożenia wniosku, czy zobowiązany będzie dostosować projekt do nowego MPZP?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) – przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza m.in. zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu oraz zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego – zgodność przedłożonego przez inwestora projektu budowlanego musi być dokonywana na datę wydawania w sprawie decyzji obejmującej swoim przedmiotem zatwierdzenie takiego projektu.

W kwestii poruszonej w pytaniu orzekały już sądy. Na przykład w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 maja 2008 r., VII SA/Wa 240/08, stwierdzono, iż zmiana planu miejscowego powinna być uwzględniona przez organ architektoniczno-budowlany przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jeśli od daty złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do daty wydawania decyzji stan prawny uległ zmianie, to organ administracji ma obowiązek fakt ten uwzględnić i wydać decyzję zgodną z obowiązującym prawem.

Jeśli wniosek i projekt budowlany nie będzie odpowiadał przepisom i zapisom planu, naruszy normy Prawa budowlanego lub ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego, organ nałoży na Pana obowiązek usunięcia nieprawidłowości, określając termin, a po jego bezskutecznym upływie – wyda decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

Reasumując, jeśli w trakcie obecnie zawieszonego postępowania o pozwolenie na budowę zostanie zmieniony zapis planu, a złożony wraz z wnioskiem o pozwolenie projekt budowlany nie spełnia zapisów nowo uchwalonego, trzeba będzie albo zmienić projekt i dostosować go do aktualnie obowiązującego planu miejscowego, albo liczyć się z odmową organu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Budowa przyłącza gazowego bez pozwolenia

Jestem inwestorem budowy domu jednorodzinnego. Otrzymałem z gazowni warunki przyłączenia gazowego domu, wykonałem projekt instalacji i warunki...

 

Stawianie bilbordów na wynajem

Chciałem zająć się wynajmowaniem powierzchni reklamowych. Ma to polegać na tym, że będę stawiał bilbordy w miastach i wynajmował je ludziom...

 

Jak wypisać działkę z rejestru objętą ochroną konserwatora zabytków

Mam działkę wpisaną do terenu urbanistycznego objętego ochroną konserwatora zabytków – działka jest nieuzbrojona i w granicy tego obszaru....

 

Czy można zgłosić do odbioru budynek bez przyłącza wodociągowego?

Dom jednorodzinny został wybudowany i wykończony zgodnie z pozwoleniem z 2008 r. Prace zakończono w 2009 r. Posiadamy wszystkie...

 

Czy sąsiad może ją zablokować inwestycję celu publicznego?

Właśnie otrzymałam decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ku mojemu zdziwieniu otrzymał ją także właściciel sąsiedniej...

 

Pobudowanie domu na działce blisko lasu

Mam działkę, która w ok. 70% znajduje się na terenie określonym w studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania dla gminy (miejscowy plan...