Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zarządzanie wodami opadowymi

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-02-15

Mam dom jednorodzinny na działce położonej przy drodze wojewódzkiej. Interesuje mnie podłączenie wody opadowej z dachu domu do kanalizacji deszczowej, która znajduje się przy linii naszej działki, ale już w pasie drogowym zarządu dróg wojewódzkich. W urzędzie otrzymałam odpowiedź, że nie ma takiej możliwości, ponieważ nie wiadomo, czyją własnością jest ta kanalizacja itp. Z tego, co mi wiadomo, ustawa budowlana nawet nakazuje zagospodarowanie takich wód opadowych. Proszę o pomoc prawną, jak można to po kolei prawnie załatwić takie podłączenie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zarządzanie wodami opadowymi

Co należy zrobić aby dołączyć kanalizację deszczową do nieruchomości?

Jeśli nieruchomość jest podłączona do kanalizacji, to aby dołączyć tam kanalizację deszczową, należy podpisać stosowna umowę z przedsiębiorstwem. Zwykle jest taka możliwość.

Opłatę ponosi się wyłącznie za ścieki opadowe odprowadzone do systemu kanalizacji deszczowej, za wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej. Powierzchnie brane pod uwagę przy ustaleniu opłat za odprowadzanie wód opadowych określane na podstawie ewidencji gruntów i budynków oraz innych danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ustalenie właściciela kanalizacji

Nie jest również problematycznym ustalenie właściciela kanalizacji. Dla oceny, czy w konkretnej sytuacji urządzenia kanalizacji deszczowej stanowią cześć składową nieruchomości, czy też są rzecz odrębną lub są częścią składową innych urządzeń, do których zostały przyłączone, zasadnicze znaczenie ma ocena trwałości połączenia takich urządzeń do gruntu lub innych urządzeń posadowionych poza gruntem.

Jeżeli urządzenia kanalizacyjne zostają trwale połączone z instalacją należącą do sieci, spełniają określone w art. 47 § 2 Kodeksu cywilnego, tj. warunek do uznania ich za część składową, wówczas z chwilą połączenia uzyskują status części składowej tej instalacji. Jeżeli urządzenia stają się częścią składową instalacji (sieci), przechodzą na własność np. przedsiębiorcy.

Jeżeli natomiast nie dochodzi do tak ścisłego związania z instalacją, że przyłączane urządzenia uzyskują przymiot części składowej, wówczas (mimo połączenia z siecią należącą do przedsiębiorstwa) pozostają one własnością dotychczasowego właściciela- właściciela gruntu – w tym wypadku drogi.

Urządzenia kanalizacji deszczowej jako część składowa

Należy więc przyjąć, że urządzenia kanalizacji deszczowej posadowione w gruntach stanowiących drogi publiczne będą częścią składową tych nieruchomości jedynie wówczas, gdy nie zostaną przyłączone do innych urządzeń. Jeżeli jednak zostaną połączone do innych urządzeń kanalizacyjnych posadowionych poza tymi drogami, to będą częścią składową urządzeń do których zostały przyłączone – jeżeli spełnią się przesłanki z art. 47 § 2, względnie będą stanowić rzeczy odrębne od gruntu.

Obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w sferze utrzymania urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania ścieków opadowych (kanalizacji deszczowej) wyznaczają stan posiadania tych urządzeń, o czym wprost przesądza przepis art. 5 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, to wymaga ustalenia, w jaki sposób przedsiębiorstwo może zostać posiadaczem takich urządzeń.

W tym celu należy zastosować art. 336 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny). Wobec tego, z jednej strony przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może być posiadaczem kanalizacji deszczowej poprzez sam fakt jej posiadania, z innej, może władać taką infrastrukturą na podstawie stosownej umowy cywilnoprawnej zawartej z właścicielem urządzeń.

Nie ma problemu z ustaleniem właściciela instalacji pod drogą.

Elementy wchodzące w skład pojęcia instalacji kanalizacji deszczowej

Jeśli zaś nieruchomość ma podłączenie do kanalizacji, należy we właściwym przedsiębiorstwie uzyskać informację o możliwości odprowadzenia wody opadowej. Na podstawie art. 9 ustawy z dnia o zbiorowym zaopatrzeniu zabrania się wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.  Pojęcie instalacji kanalizacji deszczowej obejmuje całość funkcjonalno-użytkową, w skład której wchodzą tak elementy instalacji budynku, jak i elementy służące do fizycznego odprowadzania ścieków opadowych w miejscu zbiorczym, uzasadnione jest zastosowanie przepisu art. 66 Prawa budowlanego.

W innym wypadku kwestię podłączenia należy ustalić z właścicielem kanalizacji – jeśli znajdująca się pod drogą instalacja jest podłączona na trwałe do instalacji danego przedsiębiorstwa, stanowi jego własność, w innym wypadku stanowi własność właściciela drogi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne - ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »