Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zapewnienie dojścia i dojazdu do działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości

Autor: Kinga Karaś

Złożyłam wniosek o podział nieruchomości, tak aby powstały dwie działki budowlane. Do jednej z powstałych działek prowadziłby dojazd z jednej strony budynku o szerokości 4 m oraz odrębne, oddalone dojście o szerokości 2 m. Dzielnica pozytywnie zaopiniowała wniosek jako zgodny z MPZP oraz obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Jednak po odbyciu wielu rozmów z osobą prowadzącą sprawę wiem już, że nie otrzymam zgody na podział. Urząd wymaga bowiem, aby połączenie z drogą publiczną odbywało się z uwzględnieniem § 14 ust. 2, czyli było ciągiem pieszo-jezdnym o szerokości co najmniej 5 m. Ja uważam, że 4-metrowy dojazd wypełnia § 14 ust. 1 rozporządzenia, gdzie wskazana jest szerokość jezdni nie mniej niż 3 m. Prawodawca nakazał zapewnienie dojścia i dojazdu, a nie dojazdu z dojściem czy dojścia z dojazdem. Odczytuję ustępy 2 i 3 rozporządzenia jako dodatkowe wyjątki. Czy mam słuszność? Proszę o pomoc w tej sprawie!

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zapewnienie dojścia i dojazdu do działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości

Zapewnienie dostępu do drogi publicznej działkom powstałym z podziału nieruchomości

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (zwane dalej „rozporządzeniem”).

W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z podziałem nieruchomości oraz dostępem do drogi publicznej. Podział nieruchomości jest możliwy tylko w przypadku spełnienia warunków technicznych zawartych w rozporządzeniu. § 14 reguluje kwestie dostępu nieruchomości do drogi publicznej. Przepis ten przewiduje dwie osobne sytuacje prawne. Pierwszą z nich jest utworzenie ciągu pieszo-jezdnego. W takiej sytuacji minimalna szerokość wynosi 4,5 m. Drugą sytuacją jest zorganizowanie osobnego dojazdu i dojścia do tej nieruchomości. Wówczas minimalna szerokość dojazdu stanowi 3 metry, natomiast brak jest szczególnych uregulowań co do ciągu pieszego. W przedstawionej sprawie znajdzie zastosowanie ten drugi przypadek oraz zastosowanie § 14 ust. 1 rozporządzenia. Potwierdza to bogate orzecznictwo sądów administracyjnych, które poniżej przytoczę.

Zgodnie z § 14 rozporządzenia:

„1. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni stanowiącej dojazd nie może być mniejsza niż 3 m.

2. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów.

3. Do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów, funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m.

4. Dojścia i dojazdy do budynków, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, powinny mieć zainstalowane oświetlenie elektryczne, zapewniające bezpieczne ich użytkowanie po zapadnięciu zmroku.”

Realizacja wymogu dojścia i dojazdu do nieruchomości – orzecznictwo

„Wykładnia przepisów § 14 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w brzmieniu obowiązującym do 1 stycznia 2018 r., prowadzi do stwierdzenia, że minimalna szerokość umożliwiająca dostęp i dojście do nieruchomości przewidzianej pod zabudowę określona została w § 14 ust. 1 tego rozporządzenia, a ustalając regulacje mające w sprawie zastosowanie koniecznym jest odniesienie ich do warunków ściśle określonej sprawy. Ze wskazanego przepisu rozporządzenia w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2018 r. wynika zaś, że w tym zakresie istnieje możliwość zapewnienia dostępu i dojazdu za pomocą jezdni o minimalnej szerokości 3 m, o ile wielkość ta spełniać będzie wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej, określone w przepisach odrębnych. Tym samym mając na uwadze treść ust. 1 § 14 powyższego rozporządzenia podnieść należy, że przyjęte przez ustawodawcę w omawianym akcie podustawowym pojęcie »jezdni«, odnosi się do każdego pasa, po którym ma odbywać się dojazd, a w konsekwencji, że minimalnym wymaganiem dla takiego pasa jest szerokość 3 metrów” (por. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 maja 2020 r. II OSK 2659/19).

 „Pojęcie ciągu pieszo-jezdnego nie zostało zdefiniowane w ustawie o drogach publicznych. Pojęcie to, co już wyżej wskazano, pojawia się w § 14 ust. 2 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), a zawarta tam norma prawna przede wszystkim skierowana jest nie do lokalnego ustawodawcy, a inwestorów, którzy mają zapewnić działkom budowlanym oraz budynkom i urządzeniom z nimi związanych dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej. Jest to więc obowiązek inwestorów. Co do zasady lokalny ustawodawca nie może realizować ciążących na inwestorach obowiązków, tym bardziej w sytuacji gdy w istniejącym stanie faktycznym dla zapewnienia dostępności nieruchomości do drogi publicznej wystarczające jest istnienie drogi wewnętrznej o szerokości 3 m – chyba, że czyni to w sposób uzasadniony, nie powodując sprzeciwu właściciela nieruchomości, kosztem której ma nastąpić poszerzenie” (por. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 kwietnia 2018 r. II OSK 1494/17).

„Przyjęte przez ustawodawcę pojęcie »jezdni«, odnosi się do każdego pasa, po którym ma odbywać się dojazd, a w konsekwencji, minimalnym wymaganiem dla takiego pasa jest szerokość 3 m” (por. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2021 r. II SA/Gd 69/21).

„Mając na uwadze treść ust. 1 § 14 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) podnieść należy, iż przyjęte przez ustawodawcę w omawianym akcie podustawowym pojęcie »jezdni«, odnosi się do każdego pasa, po którym ma odbywać się dojazd, a w konsekwencji, że minimalnym wymaganiem dla takiego pasa jest szerokość 3 m” (por. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2017 r. II OSK 1921/16).

„Użyte w ust. 1 § 14 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) pojęcie »jezdni« odnosi się do każdego pasa, po którym ma odbywać się dojazd, a w konsekwencji — że minimalnym wymaganiem dla takiego pasa jest szerokość 3 m. Nie do przyjęcia jest pogląd, wg. którego owo pojęcie »jezdni« w każdym przypadku miałoby oznaczać część drogi, o jakiej mowa w przepisach o ruchu drogowym. Nic bowiem nie uprawnia do utożsamiania »dojścia i dojazdu« z drogą, której w dodatku tylko część miałaby stanowić jezdnia” (por. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 29 października 2008 r. II SA/Kr 646/08).

Podsumowując, w przypadku ciągu pieszego o szerokości 2 m oraz ciągu jezdnego o szerokości 4 m brak jest przeciwwskazań do dokonania podziału nieruchomości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »