Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zakup nieruchomości z osobą ubezwłasnowolnioną i budowa domu

• Autor: Katarzyna Bereda

Chciałbym wraz z żoną i i kuzynem (ubezwłasnowolniony, którego jestem opiekunem prawnym) zakupić działkę budowlaną i wybudować na niej dom, ponieważ mieszkanie, w którym mieszkamy, jest za małe dla nas trojga oraz nie jest przystosowane dla osoby niepełnosprawnej. Sprzedałem mieszkanie kuzyna i dysponuję zgodą sądu na zakup udziału w nieruchomości mieszkalnej. W załączniku zamieszczam skan postanowienia sądu.
1. Chciałbym dowiedzieć się, czy mam możliwość zakupu działki i wpisaniu do aktu notarialnego podopiecznego jako współwłaściciela działki, wykorzystując część kwoty ze sprzedaży jego mieszkania, a następnie podpisać umowę z firmą na wybudowanie na niej domu, którego podopieczny będzie współwłaścicielem?
2. Drugą opcją jest zakup działki i wybudowanie domu za własne pieniądze, a wykorzystanie pieniędzy kuzyna na wykończenie domu, które to stanowić będą jego udział w domu (zapisane oczywiście w akcie notarialnym).
Zależy mi, aby kuzyn był na każdym kroku zabezpieczony.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup nieruchomości z osobą ubezwłasnowolnioną i budowa domu

Zakup nieruchomości za zgodą sądu

W mojej ocenie wobec wskazanych przez Pana planów, postanowienie jest niezgodne z treścią Pana planów, bowiem sąd zezwolił Panu na wypłatę środków i przeznaczenie ich na zakup udziału w nieruchomości mieszkalnej. Nieruchomość mieszkalna interpretowana jest jako lokal mieszkalny, ewentualnie nieruchomość zabudowana – nie jednak jako działka budowlana. Wobec treści postanowienia, bardziej prawdopodobny jest wskazany przez Pana II wariant, w którym dokona Pan zakupu udziału w nieruchomości już wybudowanej – jednak w mojej ocenie przesłana treść pkt 1 postanowienia jest dalej niejasna. Proponuję wystąpić do sądu o interpretację powyższego orzeczenia.

Zgodnie z treścią art. 351 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego strona może w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku, a gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu – od jego doręczenia, zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości żądania, o natychmiastowej wykonalności albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu.

Wyjaśnienie wyroku sądu

Zgodnie natomiast z treścią art. 352 sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści. W mojej ocenie zasadne jest, aby złożył Pan wniosek o wykładnię wyroku, a więc wskazane w art. 352 postanowienie. Należy podnieść, iż Kodeks nie ogranicza terminu do złożenia wniosku o wykładnię wyroku. Może on być zatem złożony w każdym czasie. Wniosek powinien zawierać dokładne określenie, jakie wątpliwości związane z treścią wyroku mają zostać usunięte w drodze jego wykładni, a więc wskazanie o jaką interpretację nieruchomości mieszkalnej chodziło sądowi i w jakich płaszczyznach może się Pan poruszać. Wykładnia wyroku w żadnym razie nie może prowadzić do jego zmiany, albowiem celem jej jest jedynie wyjaśnienie wątpliwości co do treści wyroku. Nie można zatem w drodze wykładni ustalić, czy określone świadczenie (np. zapłata odsetek) należy się, czy też nie należy się danej stronie; można i należy natomiast w razie zachodzącej wątpliwości wyjaśnić, czy określone świadczenie zostało wyrokiem zasądzone (post. SN z 8.1.1970 r., sygn. akt IPZ 57/69).

Wykładnia wyroku powinna zmierzać nie tylko w kierunku wyjaśnienia myśli sędziego i jego zamiaru, jeśli myśl ta nie jest zbyt jasno wyrażona, ale i w kierunku takiej interpretacji, która odpowiadałaby przepisom prawa oraz względom słuszności, przy uwzględnieniu całokształtu materiału dowodowego, co nie może być jednak sprzeczne z treścią sentencji zapadłego już wyroku lub sentencji łącznie z motywami (orz. SN z 15.9.1948 r., sygn. akt LuC 295/48).

Wykładnia wyroku dokonana przez sąd jest wykładnią autentyczną, co oznacza moc wiążącą tej wykładni co do rozumienia treści orzeczenia sądowego. Wykładni tej może sąd dokonać na posiedzeniu niejawnym, a więc bez konieczności przeprowadzenia rozprawy. Orzeczenie sądu w przedmiocie wykładni orzeczenia zapada zawsze w postaci postanowienia. Na postanowienia te przysługuje zażalenie (art. 394 § 1 pkt 8).

Z uwagi na powyższe, w mojej ocenie wobec niejasności w samym postanowieniu – braku określenia, czym jest nieruchomość mieszkaniowa, a także brak dokładnego tego określenia przez sąd, a także wobec Pana rozbieżnych wariantów – które są lekko sprzeczne z intencją sądu – w pierwszej kolejności powinien Pan wystąpić o wykładnię orzeczenia do sądu, który wydał niniejsze postanowienie. Proszę wskazać, iż jest nie jest dla Pana jasny pkt 1 sentencji postanowienia. Proszę także wskazać swoje warianty i możliwości działania wobec udziału kuzyna.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Katarzyna Bereda

O autorze: Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »