Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakaz budowy studni i brak linii wodociągowej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-11-03

Zgodnie z planem zagospodarowania mogę się budować na mojej działce, ale nie wolno mi kopać studni, ponieważ działka leży w pasie ochronnym strefy pośredniej wód podziemnych. Dodam, że brak jest infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mojej okolicy. Działka leży przy drodze gminnej, a za tą drogą już nie ma strefy ochronnej, więc tam, na innej działce, mógłbym wywiercić studnię, ale musiałbym przekopać się z linią wodociągową przez wspomnianą drogę. Jakie są formalność i gdzie je załatwić, by dostać pozwolenie na poprowadzenie wodociągu przez drogę? Komu za ten przesył będę w przyszłości płacił?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą „Prawo wodne” z dnia 18 lipca 2001r (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) w celu zapewnienie odpowiedniej jakości wody ujmowanej na cele wodociągowe oraz z uwagi na fakt ochrony zasobów wodnych, mogą być ustanawiane:

  • strefy ochronne ujęć wody,
  • obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Strefa ochronna ujęcia i źródła wody jest to obszar poddawany zakazom i ograniczeniom w użytkowaniu gruntów i korzystaniu z wody obejmujący ujęcie wody, zbiornik wody stanowiący źródło wody dla jej poboru oraz tereny przyległe do ujęcia i zbiornika wody.

Z uwagi na zakaz budowy studni chce Pan przeciągnąć nić z drugiej działki. Niestety formalności nie są proste.

Najpierw proszę się upewnić, czy jest to rzeczywiście droga gminna, czy powiatowa, bowiem od tego zależy wybór organu, do którego powinien się Pan zwrócić.

Musi Pan zacząć od złożenia 3 wniosków:

  1. w sprawie wydania zezwolenia zarządcy drogi na umiejscowienie w pasie drogowym przyłącza infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – w którym zarządca drogi może określić warunki tej lokalizacji i termin ważności tego uzgodnienia (czyli warunki, pod jakimi godzi się w przyszłości uchylić w tym indywidualnym przypadku generalny zakaz zajmowania pasa drogowego – art. 39 ust. 3 zdanie 1, w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.; dalej „u.d.p.”);
  2. zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z umieszczaniem danego urządzenia lub obiektu (art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 u.d.p.);
  3. zezwolenie na umieszczenie obiektu lub urządzenia infrastruktury technicznej na czas określony lub na czas nieokreślony (art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 u.d.p).

Przepis art. 39 ust. 1 u.d.p. zabrania dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabronione jest lokalizowanie obiektów budowlanych, umieszczanie urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (art. 39 ust.1 pkt 1 u.d.p.). Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się jednak do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej (…) oraz urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urządzeń związanych z ich eksploatacją, a także do innych czynności związanych z eksploatacją tej infrastruktury i urządzeń, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają (art.39 ust.1a u.d.p.). W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej (art.39 ust.3 u.d.p.). Zarządca ten, w odniesieniu do urządzeń i infrastruktury, o których mowa w ust. 1a – tj. co do urządzeń służących, między innymi, do doprowadzania wody – może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie ich w pasie drogowym wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg (art. 39 ust. 3 pkt 1 u.d.p.).

Udzielenie takiego zezwolenia jest zatem zależne od uznania zarządcy drogi, ma charakter decyzji uznaniowej. Pogląd taki przedstawił już w wyroku z dnia 9 kwietnia 1998 r. (sygn. akt II SA 36/98, LEX nr 41643) Naczelny Sąd Administracyjny, stwierdzając, iż stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabrania się umieszczania w pasie drogowym m.in. urządzeń, przedmiotów i materiałów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego. Jednakże w myśl ust. 3 tego artykułu zlokalizowanie w pasie drogowym wymienionych urządzeń następuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi. Zezwolenie to wydane w formie decyzji może określać warunki, na jakich urządzenia obce mogą być umieszczane w pasie drogowym. Niewątpliwym jest, że decyzja taka ma charakter uznaniowy.

Ciężar dowodu, iż w konkretnym przypadku zachodzi właśnie taki „szczególnie uzasadniony przypadek”, uzasadniający odstąpienie od zasady zawartej w art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w świetle której zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego, w szczególności – lokalizacji obiektów budowlanych umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, spoczywa na podmiocie występującym o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Teza ta została powszechnie przyjęta w orzecznictwie sądów administracyjnych (zwłaszcza dotyczącym reklam) i znajduje potwierdzenie w szeregu wyroków tych sądów. I tak, w wyroku NSA z dnia 25 listopada 2008 r., sygn. akt II GSK 524/08, LEX nr 488470, stwierdzono, że: „1. Na wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania, iż zachodzi »szczególnie uzasadniony przypadek« pozwalający na wydanie zezwolenia. Natomiast obowiązkiem organów orzekających jest ustalenie zaistnienia tejże przesłanki i jej ocena.” Praktycznie taką samą tezę zawiera wyrok NSA z dnia 20 listopada 2008 r., sygn. akt II GSK 499/08, LEX nr 526071, w którym wskazano, że to „1. Na wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania, iż zachodzi »szczególnie uzasadniony przypadek« w rozumieniu art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych pozwalający na wydanie zezwolenia. Natomiast obowiązkiem organów orzekających jest ustalenie zaistnienia tejże przesłanki i jej ocena.”

Zgodnie z art. 40 ust. 3 u.d.p. – za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. Zgodnie natomiast z art. 40 ust. 11 – opłatę nakłada się w drodze decyzji.

Stosowne opłaty pobierze od Pana zarządca drogi. Zostaną one ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. art. 40 ust. 5, 11, 13, 13a oraz art. 40d u.d.p. oraz uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 dróg.

Po uzyskaniu zgód od zarządcy drogi pozostaje Panu procedura budowlana.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Wytyczenie ścieżki rowerowej wzdłuż działki prywatnej

Moja działka dłuższym bokiem styka się z ulicą. Na końcu i na początku działki mam bramę. Oba wjazdy są czynne. Fizycznie między asfaltem...

 

Problem z wodami opadowymi z drogi publicznej

Sprawa dotyczy problemu z wodami opadowymi z drogi publicznej. Z drogi publicznej przylegającej do mojej posesji wszelkie wody opadowe spływają na...

 

Podstawa prawna przycięcia żywopłotu na granicy działki

Proszę o podstawę prawną przycięcia żywopłotu do wymaganej wysokości 220 cm na granicy działki z sąsiadem.

 

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej

Aktualnie dla działki rolnej brak jest MPZP, grunt III kl. b, w poprzednim MPZP do 1.01.2003 r. miał przeznaczenie RM. Mam zaświadczenie z UG...

 

Zmiana użytkowania obiektu budowlanego i uciążliwość sąsiedztwa

Przed 3 laty urząd gminy poinformował mnie, że sąsiad złożył wniosek o rozbudowę istniejącego budynku gospodarczego i zmianę sposobu...

 

Zakup strychu od wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnota chce sprzedać strych. Jakie zapisy powinny się znaleźć w akcie notarialnym, który uchwala zgodę wspólnoty na sprzedaż strychu? Jak należy...