Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zabranie części działki na poczet drogi - jak się odwołać?

Według planu zagospodarowania przestrzennego z roku 2010 ponownie ma być zabrana część działki na poczet dróg. Czy jest szansa na zablokowanie takiego planu, odwołanie się? Nie chodzi tutaj o odszkodowanie, a zablokowanie zabrania tej części działki. Jest to ponad 10% działki, co wpływa także na nieprzekraczalną linie zabudowy. Oba budynki zaczynają wtedy przekraczać te linię, a w przyszłości planujemy remont jednego, a drugiego remont generalny. Co można z takim faktem zrobić? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zabranie części działki na poczet drogi - jak się odwołać?

Zaskarżenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jedyna opcja, z jakiej może Pan skorzystać, to zaskarżenie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej: mpzp). Jeśli bowiem zapisy mpzp utrudniają realizację jakiejś inwestycji lub wręcz ją uniemożliwiają, to wniesienie skargi na konkretny zapis mpzp jest jedynym narzędziem. Skargę (wniosek o zmianę zapisu mpzp) składa się w urzędzie gminy. Największy problem jest jednak w tym, że nie funkcjonują żadne przepisy, które nakazywałaby wójtowi (burmistrzowi lub prezydentowi miasta) rozpatrzyć taką skargę (wniosek) pozytywnie po spełnieniu jakiś kryteriów. Zatem wójt ma nieograniczoną swobodę w rozpatrywaniu takowych skarg/wniosków.

Podstawą do wniesienia skargi na mpzp jest art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi: każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego”. Z kolei przesłankami do wniesienia skargi na mpzp jest art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi, że istotne naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub części. Prawo do stwierdzenia nieważności mpzp lub jego zapisu nie ulega przedawnieniu, a zatem skargę można wnieść w każdym czasie. A zatem właściciele nieruchomości mają, co do zasady, interes prawny do złożenia skargi na uchwałę w sprawie planu miejscowego, gdy ten ingeruje w ich prawo własności nieruchomości w jakikolwiek sposób.

Zobacz też: Czy miasto może zabrać część działki na drogę

Podstawy zaskarżenia planu

Musi Pan jednak mieć świadomość, że podstawami do zaskarżenia planu są:

  • naruszenie właściwości organów w zakresie uchwalania mpzp;
  • istotne naruszenie trybu sporządzania mpzp;
  • istotne naruszenie zasad sporządzania mpzp
    – połączone jednocześnie z naruszeniem interesu prawnego skarżącego.

W orzecznictwie sądowym jako najczęstsze naruszenia uznawane za istotne uznaje się między innymi: „przyjęcie w planie miejscowym postanowień w zakresie zabudowy niezgodnych z postanowieniami studium’’, „oczywistą sprzeczność pomiędzy postanowieniami części tekstowej uchwały a jej częścią graficzną’’; „jednoczesne, na tej samej sesji rady gminy, podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium, umożliwiającej uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również podjęcie uchwały w sprawie tego planu’’, „brak w planie miejscowym obligatoryjnych elementów określonych w art. 15 ust. 2p.z.p. skutkujących wadliwością całej uchwały w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”.

Zablokowanie odebrania części z działki – interes prawny

Nie można jednak wykluczyć innych naruszeń. Przez pojęcie interesu prawnego należy rozumieć interes zgody z prawem i interes chroniony przez prawo. Istotą interesu prawnego jest jego związek z konkretną normą prawa materialnego, czyli z konkretnym przepisem prawnym. By zaskarżyć mpzp, musi Pan wskazać konkretny przepis, który jest naruszony w wyniku takiego brzmienia mpzp. Gdy nie jest to możliwe, to skarga nie zostanie uwzględniona. Oczywiście w skardze może Pan wnioskować o zmianę nieprzekraczalnej linii zabudowy, wskazując na Pana propozycję. Najważniejsze jest jednak wskazanie, jaki przepis został naruszony na skutek takich zasad mpzp: przepis konkretnej ustawy, studiów, warunków zabudowy (jaką normę prawną naruszono na skutek tego, że część ziemi ma być przeznaczona na drogi i jest problem z nieprzekraczalną linią zabudowy). Jeśli takowy Pan ustali, to może Pan wnieść skargę na mpzp i uchylenie zapisu, który narusza Pana istotne interesy, z ewentualnym wnioskiem o zmianę danego zapisu mpzp.

Oczywiście od 1 czerwca 2017 r. nie trzeba najpierw wnosić skargi do gminy, można od razu do sądu administracyjnego. Niemniej, warto najpierw skarżyć w gminie. Gdy ta nie uwzględni skargi, dopiero odwołać się do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Paulina Olejniczak-Suchodolska

O autorze: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »