Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wydzielenie na podstawie zatwierdzonego planu drogowego

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-06-24 • Aktualizacja: 2021-07-10

Moje pytanie dotyczy budowy trasy Kaszubskiej. Obecnie są realizowane wydzielenia pod przyszłą drogę szybkiego ruchu. Ja jako pełnomocnik pani, której działka znajduje się w pasie drogowym, byłem na okazaniu granic. Z pliku, który pobrałem ze strony GDDKiA, wynika, że nieruchomość mojej klientki leży poza pasem drogowym, chciałem, żeby geodeta pokazał mi projekt drogowy, na podstawie którego dokona wydzielenia pod drogę, ale poinformował mnie, że takiego projektu nie posiada i robi to na podstawi linii rozgraniczającej, którą dostał od bliżej nieokreślonego projektanta. Myślę, że wydzielenie można przeprowadzać na podstawie zatwierdzonego projektu drogowego, który ma określone linie rozgraniczające pas drogowy. 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wydzielenie na podstawie zatwierdzonego planu drogowego

Co zawiera decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej?

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zawierała już radykalne rozwiązania dotyczące przeniesienia z mocy prawa własności gruntu pod planowanym pasem drogowym na rzecz podmiotu publicznoprawnego w oparciu o decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi (ULD). Rozwiązania te obowiązują nadal, z tym że aktualnie podstawą nabycia gruntów położonych w liniach rozgraniczających teren inwestycji drogowej z mocy prawa przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego jest decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności:

  • wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, z określeniem ich kategorii,
  • określenie linii rozgraniczających teren,
  • warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich,
  • zatwierdzenie podziału nieruchomości,
  • oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego,
  • zatwierdzenie projektu budowlanego.

W razie potrzeby decyzja może zawierać inne ustalenia dotyczące między innymi:

  • obowiązku dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu,
  • obowiązku przebudowy dróg innych kategorii,
  • określenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji wymienionych powyżej obowiązków.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza podział nieruchomości, zatem w toku postępowania nie wydaje się odrębnej decyzji (w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami) zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości. Podziału nieruchomości dla celów budowy dróg publicznych dokonuje się niezależnie od ustaleń planu miejscowego, co powoduje brak obowiązku sporządzania wstępnego projektu podziału, jak również uzyskania postanowienia odpowiedniego organu o zgodności projektu podziału z ustaleniami planu miejscowego. Projekt podziału należy jednak sporządzić zgodnie z przepisami odrębnymi, tj. ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663) i jest on przed wydaniem decyzji ZRID włączany do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Linie rozgraniczające teren inwestycji niepokrywające się z granicami działek ewidencyjnych

Jeśli zaś linie rozgraniczające teren inwestycji nie pokrywają się z granicami działek ewidencyjnych, to dopiero sporządza się projekt podziałów nieruchomości zgodnie z warunkami Rozporządzenia RM z 7 grudnia 2004 roku w sprawie trybu i podziału nieruchomości. Mapa z projektem podziału załączona jest do wniosku o wydanie decyzji ZRID i jest przyjęta do zasobu geodezyjnego.

W celu opracowania mapy z projektem należy sporządzić protokół przyjęcia granic. Właścicieli zawiadamia się o tym tylko wówczas, gdy nie jest możliwe ustalenie granic na podstawie danych ewidencyjnych czy KW, gdy trzeba to wykonać na gruncie.

Reasumując. Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi skonsolidowaną decyzję dotychczasowych decyzji o ustaleniu lokalizacji z pozwoleniem na budowę. Jest to decyzja kompleksowa, która oprócz pozwolenia na budowę, wywłaszcza prawo do nieruchomości znajdujących się w pasie inwestycji oraz zatwierdza podział nieruchomości. „Specustawa” jest zatem aktem prawnym o charakterze szczególnym w stosunku do ustawodawstwa zwykłego. Powyższe powoduje, że „specustawy” wypierają ustawy zwykłe oraz dublują cele ustawodawcy. „Specustawa”, jako przepis szczególny, wyłącza zarówno przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w pewnym zakresie przepisy ustawy Prawo budowlane, do których odwołuje się tylko w razie potrzeby w określonym zakresie.

Nie ma Pan możliwości zapoznania się z projektem przed wydaniem decyzji, bowiem faktycznie przyjęcie granic następuje na podstawie dokumentacji, a projekt jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji, jaki składa inwestor. Niewątpliwie znajduje się to w aktach sprawy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »