Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wycinka drzew mimo zakazu

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2017-06-05 • Aktualizacja: 2021-07-10

Mam poważny problem z którym nie umiem poradzić sobie sam. Nasz sąsiad mimo zakazu prowadzonej wycinki drzew nadal to robi, wycinając drzewa wraz z zamieszkałymi w nich ptakami i wiewiórkami, przez co niszczy ich gniazda i jajka. Ponadto robi niwelację gruntu bez jakichkolwiek planów oraz bez pomiarów geodezyjnych oraz pozwoleń, przez co niszczy cieki wody gruntowej, co poważnie może zagrozić naszemu budynkowi. Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wycinka drzew mimo zakazu

W pierwszej kolejności odniosę się do prowadzonej przez Państwa sąsiada wycinki drzew. Co do zasady, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości. Przy czym, zgodnie z art. 83f tej samej ustawy:

„Art. 83f. ustawy o ochronie przyrody

1. Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej”.

Oznacza to, iż co do zasady, Państwa sąsiad może wycinać drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez konieczności uzyskania zezwolenia. Co prawda procedowana jest zmiana niniejszego przepisu, jednakże do chwili obecnej nie weszła ona w życie. Zupełnie inna sytuacja dotyczy jednakże drzew będących miejscem bytowania ptaków i innych zwierząt. Na mocy art. 49 ustawy o ochronie przyrody minister właściwy do spraw środowiska wydał rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Zgodnie z par. 6 i 8 niniejszego rozporządzenia:

„§ 6.  Rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

1. W stosunku do dziko występujących zwierząt, należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową, o których mowa w lp. 1–478 i 480–592 w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz w lp. 1-210 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wprowadza się następujące zakazy:

1) umyślnego zabijania;

2) umyślnego okaleczania lub chwytania;

3) umyślnego niszczenia ich jaj lub form rozwojowych;

4) transportu;

5) chowu;

6) zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;

7) niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania;

8) niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień;

9) umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień;

10) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków;

11) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;

12) umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca;

13) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.

§ 8. Rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

1. W stosunku do dziko występujących ptaków należących do gatunków, o których mowa w lp. 479 w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wprowadza się następujące zakazy:

1) umyślnego zabijania;

2) umyślnego okaleczania lub chwytania;

3) umyślnego niszczenia ich jaj;

4) transportu;

5) zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;

6) niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd;

7) zbywania, oferowania do sprzedaży lub wymiany okazów gatunków;

8) umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych”.

Określone w par. 6 i 8 załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia (przesyłam w załączeniu) określają bardzo szeroki zakres gatunków chronionych. Tymczasem, od dnia 1 marca trwa okres lęgowy i jeśli Państwa sąsiad nie zachowuje szczególnej ostrożności, zapewne narusza cytowany przepis rozporządzenia. W sytuacji zatem jeśli mają Państwo podejrzenia co do naruszania cytowanego przepisu (jeśli drzewa z Państwa obserwacji zamieszkują gatunki chronione), mogą Państwo zgłosić sprawę na policję, gdyż naruszany jest prawdopodobnie art. 181 Kodeksu karnego:

„Art. 181. 

§ 1. Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Kto, wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto niezależnie od miejsca czynu niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta pozostające pod ochroną gatunkową powodując istotną szkodę.

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 5. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 lub 3 działa nieumyślnie, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.

W przedmiotowym przypadku mogą Państwo powiadomić również Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, stojącego na straży przestrzegania przepisów ustawy o ochronie środowiska.

Odnosząc się do prowadzonych prac obejmujących niwelację terenu, to co do zasady nie jest wymagane zgłoszenie takich prac do nadzoru budowlanego. Obowiązek taki istnieje jedynie w przypadku, jeśli niwelacja terenu ma na celu przygotowanie nieruchomości pod budowę. Jednakże, jak słusznie Pan zauważył, na skutek przeprowadzonych prac może dojść do zaburzenia stosunków wodnych na danym terenie. Zastosowanie w tym przypadku będzie miał przepis art. 29 ustawy Prawo wodne:

„Art. 29.

1. Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:

1) zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odpływu ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

2) odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie.

2. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

3. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom”.

Jeżeli zatem na skutek przeprowadzonych prac doszło już lub dojdzie do zmiany stosunków wodnych, będą mogli Państwo w oparciu o cytowany przepis żądać przywrócenia stanu poprzedniego. Ponadto, jeśli poniosą Państwo szkodę, tzn. uszkodzony zostanie np. Państwa budynek, to będą mogli Państwo żądać jej naprawienia na zasadzie określonej w art. 415 Kodeksu cywilnego: „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

Jeśli o działania zapobiegawcze, jakie mogą podjąć Państwo w omawianym przypadku, to zasadne wydaje się zgłoszenie swoich wątpliwości do urzędu gminy (miasta), jako że właściwym do nałożenia odpowiedniej decyzji administracyjnej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Tym niemniej, ciężko wskazać, czy działanie takie przyniesie rezultat w momencie, kiedy stosunki wodne nie zostały jeszcze naruszone.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »