Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wycinka drzew mimo zakazu

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2017-06-05

Mam poważny problem z którym nie umiem poradzić sobie sam. Nasz sąsiad mimo zakazu prowadzonej wycinki drzew nadal to robi, wycinając drzewa wraz z zamieszkałymi w nich ptakami i wiewiórkami, przez co niszczy ich gniazda i jajka. Ponadto robi niwelację gruntu bez jakichkolwiek planów oraz bez pomiarów geodezyjnych oraz pozwoleń, przez co niszczy cieki wody gruntowej, co poważnie może zagrozić naszemu budynkowi. Co robić?

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Na moje pytanie odpowiadała pani mec. Katarzyna Bereda. Z jej pomocą sama napisałam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jaki będzie skutek - nie wiem ale wyjaśniała moje wątpliwości w sposób klarowny i robiła to szybko. Zdarzyło się, że pytanie zadałam o godzinie 22.00 a odpowiedź miałam już po dwóch godzinach tego samego dnia czyli o północy! Trochę dłużył mi się czas do otrzymania pierwszej porady. rozumiem jednak, że wynikało to z konieczności zapoznania się z materiałem.
Dorota, plastyk, 57 lat
Wypowiedź wyczerpała moje pytania. Dziękuję
Miłosz
Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Miałam takie samo stanowisko jak przedstawione przez Państwa, jednak zrodził się spór i zdania były podzielone. Teraz wszystko jest jasne :) 
Beata, księgowa

W pierwszej kolejności odniosę się do prowadzonej przez Państwa sąsiada wycinki drzew. Co do zasady, zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości. Przy czym, zgodnie z art. 83f tej samej ustawy:

„Art.  83f. ustawy o ochronie przyrody

1. Przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się do:

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej”.

Oznacza to, iż co do zasady, Państwa sąsiad może wycinać drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez konieczności uzyskania zezwolenia. Co prawda procedowana jest zmiana niniejszego przepisu, jednakże do chwili obecnej nie weszła ona w życie. Zupełnie inna sytuacja dotyczy jednakże drzew będących miejscem bytowania ptaków i innych zwierząt. Na mocy art. 49 ustawy o ochronie przyrody minister właściwy do spraw środowiska wydał rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Zgodnie z par. 6 i 8 niniejszego rozporządzenia:

„§  6.  Rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

1. W stosunku do dziko występujących zwierząt, należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową, o których mowa w lp. 1–478 i 480–592 w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz w lp. 1-210 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wprowadza się następujące zakazy:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

1) umyślnego zabijania;

2) umyślnego okaleczania lub chwytania;

3) umyślnego niszczenia ich jaj lub form rozwojowych;

4) transportu;

5) chowu;

6) zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;

7) niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania;

8) niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień;

9) umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień;

10) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków;

11) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;

12) umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca;

13) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.

§  8. Rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

1. W stosunku do dziko występujących ptaków należących do gatunków, o których mowa w lp. 479 w załączniku nr 1 do rozporządzenia, wprowadza się następujące zakazy:

1) umyślnego zabijania;

2) umyślnego okaleczania lub chwytania;

3) umyślnego niszczenia ich jaj;

4) transportu;

5) zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;

6) niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd;

7) zbywania, oferowania do sprzedaży lub wymiany okazów gatunków;

8) umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych”.

Określone w par. 6 i 8 załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia (przesyłam w załączeniu) określają bardzo szeroki zakres gatunków chronionych. Tymczasem, od dnia 1 marca trwa okres lęgowy i jeśli Państwa sąsiad nie zachowuje szczególnej ostrożności, zapewne narusza cytowany przepis rozporządzenia. W sytuacji zatem jeśli mają Państwo podejrzenia co do naruszania cytowanego przepisu (jeśli drzewa z Państwa obserwacji zamieszkują gatunki chronione), mogą Państwo zgłosić sprawę na policję, gdyż naruszany jest prawdopodobnie art. 181 Kodeksu karnego:

„Art.  181. 

§ 1. Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Kto, wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto niezależnie od miejsca czynu niszczy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta pozostające pod ochroną gatunkową powodując istotną szkodę.

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 5. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 lub 3 działa nieumyślnie, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.

W przedmiotowym przypadku mogą Państwo powiadomić również Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, stojącego na straży przestrzegania przepisów ustawy o ochronie środowiska.

Odnosząc się do prowadzonych prac obejmujących niwelację terenu, to co do zasady nie jest wymagane zgłoszenie takich prac do nadzoru budowlanego. Obowiązek taki istnieje jedynie w przypadku, jeśli niwelacja terenu ma na celu przygotowanie nieruchomości pod budowę. Jednakże, jak słusznie Pan zauważył, na skutek przeprowadzonych prac może dojść do zaburzenia stosunków wodnych na danym terenie. Zastosowanie w tym przypadku będzie miał przepis art. 29 ustawy Prawo wodne:

„Art.  29.

1. Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:

1) zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odpływu ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

2) odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie.

2. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

3. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom”.

Jeżeli zatem na skutek przeprowadzonych prac doszło już lub dojdzie do zmiany stosunków wodnych, będą mogli Państwo w oparciu o cytowany przepis żądać przywrócenia stanu poprzedniego. Ponadto, jeśli poniosą Państwo szkodę, tzn. uszkodzony zostanie np. Państwa budynek, to będą mogli Państwo żądać jej naprawienia na zasadzie określonej w art. 415 Kodeksu cywilnego: „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

Jeśli o działania zapobiegawcze, jakie mogą podjąć Państwo w omawianym przypadku, to zasadne wydaje się zgłoszenie swoich wątpliwości do urzędu gminy (miasta), jako że właściwym do nałożenia odpowiedniej decyzji administracyjnej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Tym niemniej, ciężko wskazać, czy działanie takie przyniesie rezultat w momencie, kiedy stosunki wodne nie zostały jeszcze naruszone.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na częściowo usługowy

Od kilku lat prowadzimy wynajem czterech pokoi w naszym domu. Powierzchnia wynajmowanych pokoi nie przekracza 30% całkowitej powierzchni budynku mieszkalnego....

Odrolnienie terenu po postawieniu domu

Niedawno złożyłem w starostwie zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, polegających na budowie budynku gospodarczego...

Zacienienie działki

Mam działkę o szerokości 15 m. W granicy mam wybudowany garaż. Sąsiad chce postawić wzdłuż tej samej granicy budynki gospodarcze o wielkości...

Czy mogę domagać się sprzedaży pasa działki wzdłuż moich zabudowań?

W latach 60. wybudowałam na granicy działki za zgodą sąsiada dom. Działka przylegająca do domu to tzw. pole użytkowe. Po śmierci właściciela działka...

Kanalizacja położona bez pozwoleń na drodze gminnej, co robić?

Kupiłem działkę bez mediów celem wybudowania na niej domków letniskowych. Porozumiałem się z mieszkańcami i uzyskałem zgodę na podłączenie...

Podział działki z budynkiem

Czy powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ma prawo żądać od geodety uprawnionego, wykonującego podział działki z budynkiem...

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej

Aktualnie dla działki rolnej brak jest MPZP, grunt III kl. b, w poprzednim MPZP do 1.01.2003 r. miał przeznaczenie RM. Mam zaświadczenie z UG...

Pozwolenie wodnoprawne na pranie odzieży roboczej

Mam pytanie dotyczące pozwolenia wodnoprawnego – chodzi o pranie odzieży roboczej, domowe pralki, mała ilość, pobór wody/ścieki 0,2-0,3...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »