Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Udostępnienie danych z bazy ewidencji gruntów i budynków innemu podmiotowi publicznemu

Monika Wycykał • Opublikowane: 2019-03-29

Czy na podstawie art. 15. ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, w związku z art. 15 ust 4 u.o.i.d.p.r.z.p, starostwo powiatowe, będące administratorem danych osobowych zgromadzonych w rejestrze ewidencji gruntów i budynków na podstawie podanych podstaw prawnych jest zobowiązane do udostępnienia danych innemu podmiotowi realizującemu zadania publiczne – urzędowi miasta – w celu ich wykorzystania do zasilenia bazy wymiaru podatkowego z obrębu tej gminy?

Czy w przypadku umożliwienia dostępu upoważnionym pracownikom gminy w czasie rzeczywistym do zbioru danych (tylko czynność przeglądania danych), a także okresowego udostępnienia pliku z danymi w formacie przewidzianej przez rozporządzenie z 9 listopada 2017 („KRI”) należy zawrzeć z tym podmiotem umowę, o której mowa w art. 9 ust. 2 i 3 u.o.p.w.i.s.p w celu np. zapewnienia wyłącznego prawa do korzystania z tej informacji?

Czy po okresie 12-miesięcznego udostępniania danych należy powtórzyć procedurę wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego?

Jak należy rozumieć postanowienie zawarte w obu ustawach u.o.i.d.p.r.z.p oraz u.o.p.w.i.s.p: „(...) przepisy ustawy nie naruszają przepisów o ochronie danych osobowych”, mając na uwadze fakt, że dane osobowe zostały zgromadzone w rejestrze w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c oraz zostaną ponownie wykorzystane przez inny podmiot publiczny także w oparciu o ten przepis (zmieni się natomiast cel ich przetwarzania)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnośnie udostępniania danych gminie przez starostwo, przede wszystkim należałoby odróżnić „udostępnianie grzecznościowo” od „udostępniania na podstawie ustawy”. Pierwsze jest niedopuszczalne – i w tym zakresie moja opinia jest niezmienna. Natomiast co do drugiego, rzeczywiście wypadałoby sięgnąć do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (będę pisać dla jasności „ustawa o informatyzacji”).

Art. 15 ustawy o informatyzacji brzmi:

„Art. 15. 1. Podmiot prowadzący rejestr publiczny zapewnia podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, powinny być udostępniane za pomocą środków komunikacji elektronicznej i mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji zadań publicznych.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, zakres i tryb udostępniania danych, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze potrzebę usprawnienia realizacji zadań publicznych, zapewnienia szybkiego i bezpiecznego dostępu do danych oraz zabezpieczenia wykorzystania danych do celów realizacji zadań publicznych.

4. Przekazanie przez podmiot prowadzący rejestr publiczny danych z rejestru do ich ponownego wykorzystywania w celu innym niż realizacja zadania publicznego następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352 oraz z 2017 r. poz. 60)”.

Przepisy te są kompletnie nieczytelne bez „tła”, tj. bez objaśnienia intencji ustawodawcy. Jak wskazują w komentarzu G. Szpor, K. Wojsyk, przepisy te zostały wprowadzone głównie po to, aby zracjonalizować działanie administracji publicznej. Chodzi o to, żeby dla usprawnienia działania organy mogły korzystać z tych samych danych: „W uzasadnieniu projektu ustawy za ważny aspekt informatyzacji państwa uznano poszerzanie kręgu podmiotów korzystających z danych gromadzonych w rejestrach publicznych, ponieważ mimo faktu, że tworzenie i utrzymywanie tych rejestrów jest kosztowne, to dane znajdujące się w nich z wielu przyczyn (prawnych, technicznych, organizacyjnych) bywały wykorzystywane jedynie do realizacji zadań przypisanych danemu organowi rejestrowemu. W pracach nad ustawą podnoszono, że dotychczas organ przedkładający projekt rządowy obejmujący nowe zadanie publiczne, za którego realizację miał być odpowiedzialny, proponował utworzenie i prowadzenie dla własnych potrzeb raczej nowego i samodzielnego rejestru wyspecjalizowanego, zamiast korzystać z rejestrów już istniejących. Postępowanie takie prowadziło do jednoczesnego funkcjonowania wielu rejestrów częściowo się dublujących. Zakładano, że remedium na tę praktykę ustrojową stanowić będzie nałożenie na każdy podmiot, który już prowadzi jakiś rejestr publiczny, obowiązku zapewnienia wszystkim innym podmiotom, które realizują zadania publiczne z mocy prawa lub na podstawie umowy, nieodpłatnego dostępu do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze. W ten sposób zamierzano upowszechnić znane już z kilku podstawowych rejestrów centralnych (np. PESEL) rozwiązanie polegające na terytorialnym rozproszeniu miejsc pozyskiwania i udostępniania danych, przy jednoczesnym funkcjonowaniu rejestru centralnego” (G. Szpor, K. Wojsyk, Komentarz do art. 15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w: M. Martysz, G. Szpor, K. Wojsyk, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz, WK 2015).

Jednocześnie nie oznacza to, że z danych gromadzonych w rejestrach publicznych może korzystać kto chce i jak chce. W praktyce może to być problematyczne.

Po pierwsze, tryb przekazywania danych z rejestrów publicznych reguluje przede wszystkim rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 29). Najistotniejszą jego częścią jest uregulowanie zasad składania wniosku – drogą pisemną lub elektroniczną. Taki wniosek powinien zawierać:

1) nazwę podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze i adres jego siedziby;

2) nazwę podmiotu, do którego wniosek jest skierowany;

3) określenie rejestru, w którym są zgromadzone dane, które mają być udostępnione;

4) wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, którego wykonanie wymaga udostępnienia tych danych;

5) oznaczenie zakresu żądanych danych i sposobu ich udostępniania;

6) wskazanie okresu udostępniania danych;

7) zobowiązanie podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze do ich wykorzystania wyłącznie do realizacji zadania publicznego, o którym mowa w pkt 4;

8) oświadczenie o spełnianiu przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze warunków zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do tych danych;

9) własnoręczny podpis albo kwalifikowany podpis elektroniczny osoby reprezentującej podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze.

Wzór tego wniosku jest wzorem urzędowym.

Po drugie, prawo do wglądu do rejestru publicznego nie jest automatycznym przyznaniem wglądu do wszystkich możliwych danych. Dane udostępniane muszą być niezbędne do realizacji zadania publicznego, co oznacza, że nie można udostępnić większej liczby danych niż rzeczywiście jest potrzebna.

„Dany podmiot publiczny nie może żądać udostępnienia wszystkich danych, jakie zgromadzone są w danym rejestrze publicznym, ale tylko takich, które są niezbędne do realizacji jego zadań publicznych” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 lutego 2018 r., sygn. I OSK 940/16).

„Określenie »niezbędne« użyte w art. 15 ust. 1 ustawy z 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wykładać należy nie jako koniecznie potrzebne, względnie nieodzowne dla realizacji danego celu publicznego, czy też jako stanowiące warunek sine qua non realizacji danego celu publicznego, lecz jako potrzebne, względnie przydatne dla prawidłowej realizacji celów publicznych. Inaczej rzecz ujmując pojęcie »niezbędność« w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne winna być wykładana jako antonim »zbędności«, co oznacza, że organ prowadzący rejestr publiczny mógłby odmówić nieodpłatnego udostępnienia dostępu do żądanych danych zgromadzonych w tym rejestrze tylko w sytuacji, gdyby uzyskanie tegoż dostępu było zbędne dla realizacji określonych zadań publicznych wskazywanych we wniosku” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2018 r., sygn. II SA/Po 692/17).

„Predefiniowane w samej ustawie jest, że dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze ma być realizowany w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań. Takie ograniczenie oznacza, że nie będzie to dostęp do wszystkich danych zgromadzonych w rejestrze, a tylko do danych niezbędnych do realizacji ściśle określonych zadań. Różne podmioty będą zatem miały dostęp do określonych danych w ograniczonym zakresie. Przykładowo w rejestrze indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich (stanowiącym część rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą) znajdują się dane adresowe dotyczące zarówno miejsca zamieszkania lekarza, jak i miejsca prowadzenia działalności leczniczej. Dane osobowo – adresowe lekarza będą bez ograniczeń dostępne dla organu rejestrowego (Okręgowa Izba Lekarska), zobaczą je tylko pracownicy organów rejestrowych i osoby wprowadzające te dane, natomiast inni użytkownicy tych danych (chronionych ustawą o ochronie danych osobowych) nie zobaczą. Dostęp powinien być realizowany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co w praktyce oznacza, że powinien się w zasadzie odbywać przez webserwisy, bez bezpośredniego udziału człowieka w procesie uzyskiwania dostępu do danych, jedynie poprzez interoperacyjną współpracę systemów i odpowiednio dostosowane interfejsy” (komentarz M. Martysza, G. Szpor i K. Wojsyka).

Po trzecie, w odniesieniu do obu podmiotów (prowadzącego rejestr publiczny i żądającego danych z rejestru publicznego) zachodzi konieczność odrębnego badania podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, ponieważ wymiana danych de facto odbywa się pomiędzy dwoma niezależnymi administratorami. Sprawa jest prostsza w stosunku do podmiotu prowadzącego rejestr, ponieważ ciąży na nim obowiązek nieodpłatnego udostępnienia danych (art. 6 ust. 1 lit. c + art. 15 ust. 1 ustawy o informatyzacji) – oczywiście z uwzględnieniem powyższej zasady minimalizacji. Z kolei podmiot wnioskujący o dane również musi zbadać, czy ma podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych, np. w związku z realizacją zadania publicznego.

W związku z powyższym co do zasady wymiana danych z rejestru publicznego jest możliwa, ale w dość sformalizowany sposób – na pewno nie grzecznościowo.

Odnośnie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego należy zwrócić uwagę na art. 2 ust. 3 ustawy o ponownym wykorzystywaniu: „Ponownym wykorzystywaniem w rozumieniu ustawy nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań”.

Powyższe oznacza, że jeżeli udostępnienie następuje pomiędzy dwoma podmiotami wykonującymi zadania publiczne i tylko w celu wykonywania tych zadań publicznych, to ustawa nie znajduje zastosowania. W związku z tym pytania o art. 9 tej ustawy wydają mi się bezprzedmiotowe w tym kontekście.

Odnośnie natomiast tego, co oznacza zwrot, że przepisy ustaw nie naruszają przepisów o ochronie danych osobowych, to tutaj należy stwierdzić, że służy to wyjaśnieniu kolizji między aktami prawnymi. Ustawodawca postanowił, że obie analizowane ustawy mają charakter ogólny, natomiast przepisy o ochronie danych osobowych mają charakter szczególny – co w prawoznawstwie daje ten efekt, że przepisy ustaw szczególnych stosuje się przed ustawami ogólnymi.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Własność zabudowań wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przekazanego na rzecz Skarbu Państwa

Od niedawna dzierżawię od gminny działkę rolno-siedliskową. Ziemia należy do Skarbu Państwa, ponad 30 lat temu przekazało ją gminie małżeństwo rolników...

 

Czy możliwy jest dojazd do działki budowlanej przez las?

Mam działkę budowlaną, na której chcę zrealizować zabudowę zagrodową. Działka ta jest oddzielona od drogi publicznej pasmem lasu, który jest moją...

 

Przejęcie przez zasiedzenie należącego do sąsiada fragmentu zabudowanej działki

Chciałabym kupić działkę z zabudowaniami. Jeden z budynków wybudowany został w latach 70-tych i stoi w części na działce sąsiada....

 

Kupno działki budowlanej od wspólnoty wiejskiej

Chcę kupić działkę budowlaną od wspólnoty wiejskiej gruntowej. Jestem członkiem tej wspólnoty. Moja dalsza rodzina kupiła już dwie działki od wspólnoty...

 

Odpowiedzialność geodety za wytyczenie budynku

Jestem geodetą. Przed 5 laty zawarłem umowę, w ramach której wytyczyłem na działce budynek – dom jednorodzinny. Umowa była zawarta w ramach...

 

Ośrodek sportowy na działce rolnej w granicach chronionego krajobrazu

Zamierzam kupić działkę i wybudować na niej mały ośrodek sportowy: korty tenisowe, boisko, domek klubowy. Znalazłem odpowiednią działkę rolną...