Kategoria: Zgłoszenie, pozwolenie, procedury

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stary budynek i remonty w nim dokonywane

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-10-15

Jestem właścicielem (wraz z żoną) domu z działką w małej miejscowości. Dom ma ponad 100 lat i chyba jest wpisany (nie mam potwierdzenia) do rejestru zbytków. Dom odziedziczyłem po rodzicach, jest to mój dom rodzinny, wybudował go mój dziadek. Dom jest jednokondygnacyjny z poddaszem (nieużytkowym), dach domu grozi zawaleniem. W domu dokonywane były przeróbki budowlane polegające na powiększeniu otworów okiennych, dodaniu nadproży oraz kilkukrotnej wymianie okien. Wymianie poddano również drzwi wejściowe – wszystko bez żadnych zezwoleń. Chciałbym uregulować status prawny budynku, wymienić dach wraz z przekształceniem poddasza na użytkowe. Jak tego dokonać?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta
W bardzo szybki i skuteczny sposób dostałam odpowiedź na moje pytanie.
Grażyna
Dziękuję za konkretną odpowiedź. Na pewno będzie pomocna.
Anna, 62 lata, tłumacz
Bardzo szczegółowe wyjaśnienia w krótkim terminie.
Jolanta
Jestem zadowolony ze szczegółowych informacji. Są podparte paragrafami i zawierają istotę prawną. Chociaż zwykłym ludziom , takim jak ja czasem jest potrzebna odpowiedź -tak lub nie. Wtedy się nie gubią w tym wszystkim. Jednak zawsze istnieje u Państwa możliwość zadania, dodatkowego pytania. Jest to bardzo potrzebne. Jesteście Profesjonalni. Dziękuję!
Krzysztof
Sprawna obsługa, łatwa dostępność i krótki termin odpowiedzi.
Maria, 51 lat, praca biurowa
Opinia była rzeczowa i na temat zadany w pytaniu.
Jacek, prezes, 65 lat
Precyzyjna porada, super napisana, jasna i czytelna :)
Dominika, 28 lat
Informacja z komentarzem jest bardzo wyczerpujaca. Skierowala mnie w dobrym kierunku. Podparla filarami prawa. Dziekuje
Joanna, 58 lat

Powinien Pan zacząć od ustalenia, czy budynek jest wpisany do rejestru zabytków, czy znajduje się na terenie wpisanym do rejestru. Jeśli tak – musi mieć Pan zgodę konserwatora. A to – jak wiem z doświadczenia – największy problem.

 

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych:

 

  1. przy zabytku wpisanym do rejestru, lub
  2. na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, lub
  3. w otoczeniu zabytku.

 

Zezwolenie to należy przy tym uzyskać przed wystąpieniem o pozwolenie budowlane. Ponadto, art. 39 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, stanowi, że prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, wymaga przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Pomimo, że przywołany art. 39 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, obejmuje wyłącznie roboty wymagające pozwolenia na budowę, jednak z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym z treści art. 36 ust. 1 i 8 tej ustawy wynika, że w tych przypadkach obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków dotyczy również robót, które wymagają jedynie zgłoszenia (art. 29 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy Prawo budowlane), oraz robót niewymagających ani pozwolenia, ani zgłoszenia [zob. A. Gliniecki (red.) Prawo budowlane. Komentarz, wydanie II, LexisNexis 2014, a także zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, sygn. akt II SA/Gd 154/16 z dnia 06.07.2016 r.).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>


Wykonanie powyższych robót budowlanych przed uzyskaniem pozwolenia właściwego organu konserwatorskiego, czyni wszczęte postępowanie administracyjne bezprzedmiotowym, gdyż zgoda organu dotyczyć może wyłącznie przyszłych robót budowlanych.
Stosownie natomiast do postanowienia art. 29 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, roboty budowlane, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2, wymagają pozwolenia na budowę, jeżeli wykonywane są przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków.

 

Roboty budowlane prowadzone przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków wymagają zawsze pozwolenia na budowę. Pana zakres robót także będzie wymagał pozwolenia, a więc i projektu.

 

Najpierw musi Pan wystąpić do wojewódzkiego konserwatora z wnioskiem o wyrażenie zgody. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości – KW, projekt budowlany albo część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek.

 

Konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających posiadanie przez osobę kierującą robotami budowlanymi - kwalifikacji do kierowania tymi robotami. Osoba kierująca robotami budowlanymi albo sprawująca nadzór inwestorski, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru musi posiadać uprawnienia budowlane (do kierowania lub nadzoru) określone przepisami Prawa budowlanego oraz przez co najmniej 18 miesięcy brać udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

 

Jeśli na terenie jest plan zagospodarowania przestrzennego, to należy posiadać wypis z planu, jeśli nie ma – musi Pan wystąpić o warunki zabudowy – do gminy. W zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania.

 

Do pozwolenia na budowę konieczne jest dołączenie 4 egz projektu budowlanego podpisanych przez osobę sporządzającą projekt i posiadającą stosowne uprawnienia budowlane, Zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego, Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZ).

 

Przykłady wypełnionych dokumentów znajdzie Pan na stronie https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/budownictwo/procedury-budowlane/

 

Proponuję raczej nie przyznawać się do wykonania wcześniejszych prac bez formalności.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »