Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-10-20

Aktualnie dla działki rolnej brak jest MPZP, grunt III kl. b, w poprzednim MPZP do 1.01.2003 r. miał przeznaczenie RM. Mam zaświadczenie z UG o takim przeznaczeniu. Teraz na części działki chcę wybudować inwestycję celu publicznego – stację bazową telefonii komórkowej. Czy taki grunt o powierzchni 150m2 wymaga wyłączenia z produkcji rolnej? Inwestycja będzie realizowana na pozwolenie.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta

Jeśli grunt jest rolny, to trzeba go odrolnić. Nie można budować na działce rolnej bez wyłączenia spod produkcji rolnej. Skoro nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, to należy wystąpić o warunki zabudowy. Ale czy je Pani otrzyma – nie zależy od ustaleń poprzednio obowiązującego planu.

Dla pozytywnego wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy wymagane jest łączne spełnienie przesłanek z art. 61 ust. 1 pkt 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Treść art. 61 ust. 1 wymaga w celu wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, aby co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, była zabudowana, oraz żeby teren i planowana inwestycja spełniały pozostałe warunki określone w art. 61 ust. 1 pkt 2–5.

Nowa zabudowa jest zatem dopuszczalna o tyle, o ile można ją pogodzić z już istniejącą funkcją. Rozumienie pojęcia „kontynuacja funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu” należy zatem traktować szeroko, zgodnie z wykładnią systemową, która nakazuje rozstrzygać wątpliwości na rzecz uprawnień właściciela czy inwestora po to, by mogła być zachowana wynikająca z art. 6 ust. 2 zasada wolności w zagospodarowaniu terenu, w tym jego zabudowy.

Art. 61 ust. 1 pkt 3 wymaga, aby istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu – z uwzględnieniem art. 61 ust. 5– było wystarczające dla zamierzenia budowlanego. Art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa, by teren objęty zamierzeniem inwestycyjnym nie wymagał zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo był objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Organ analizuje więc pewien obszar wokoło Pani działki, biorąc pod uwagę ww. aspekty.

Ustalenie przez organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji tego, jaki rodzaj zabudowy dominuje na tym obszarze, pozwala następnie na określenie warunków zabudowy dla nowej inwestycji

Zgodnie z § 5 rozporządzenia wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu wyznacza się na podstawie średniego wskaźnika tej wielkości dla obszaru analizowanego, przy czym dopuszcza się wyznaczenie innego wskaźnika powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu, jeżeli wynika to z analizy, o której mowa w § 3 ust. 1.

Jeżeli na podstawie analizy urbanistyczno-architektonicznej organ ustali, że brak możliwości ustalenia warunków zabudowy o parametrach zbliżonych do zawnioskowanych (średnie wielkości parametrów zabudowy istniejącej w obszarze analizowanym znacznie się różnią od zawnioskowanych, a analiza wyklucza możliwość ustalenia parametrów nowej zabudowy w oparciu o przepisy § 5 ust 2, § 6 ust 3 i § 7 ust 3 rozporządzenia), a jednocześnie inwestor nie wyrazi zgody na zmianę wniosku, to organ powinien wydać decyzję o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla zawnioskowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z treścią art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organy mają obowiązek zbadania, czy w sprawie planowana inwestycja spełnia przesłanki z art. 61 ust. 1 tej ustawy. Sam fakt niespełnienia przesłanek z art. 61 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obligował organy administracji do wydania decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji.

Tak więc – wyłączenie spod produkcji rolnej i odrolnienie jest obligatoryjne. Uzyskanie warunków zabudowy także – a tu istotne jest, czy działka spełnia przesłanki ustawowe. Inwestycja celu publicznego to inwestycje o znaczeniu krajowym, wojewódzkim powiatowym i gminnym. Drogi, szkoły, wodociągi.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »