Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-10-20 • Aktualizacja: 2022-05-17

Aktualnie dla działki rolnej brak jest MPZP, grunt III kl. b, w poprzednim MPZP do 1.01.2003 r. miał przeznaczenie RM. Mam zaświadczenie z UG o takim przeznaczeniu. Teraz na części działki chcę wybudować inwestycję celu publicznego – stację bazową telefonii komórkowej. Czy taki grunt o powierzchni 150m2 wymaga wyłączenia z produkcji rolnej? Inwestycja będzie realizowana na pozwolenie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej

Inwestycja celu publicznego na gruncie rolnym

Jeśli grunt jest rolny, to trzeba go odrolnić. Nie można budować na działce rolnej bez wyłączenia spod produkcji rolnej. Skoro nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, to należy wystąpić o warunki zabudowy. Ale czy je Pani otrzyma – nie zależy od ustaleń poprzednio obowiązującego planu.

Dla pozytywnego wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy wymagane jest łączne spełnienie przesłanek z art. 61 ust. 1 pkt 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Treść art. 61 ust. 1 wymaga w celu wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, aby co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, była zabudowana, oraz żeby teren i planowana inwestycja spełniały pozostałe warunki określone w art. 61 ust. 1 pkt 2–5.

Nowa zabudowa jest zatem dopuszczalna o tyle, o ile można ją pogodzić z już istniejącą funkcją. Rozumienie pojęcia „kontynuacja funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu” należy zatem traktować szeroko, zgodnie z wykładnią systemową, która nakazuje rozstrzygać wątpliwości na rzecz uprawnień właściciela czy inwestora po to, by mogła być zachowana wynikająca z art. 6 ust. 2 zasada wolności w zagospodarowaniu terenu, w tym jego zabudowy.

Art. 61 ust. 1 pkt 3 wymaga, aby istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu – z uwzględnieniem art. 61 ust. 5– było wystarczające dla zamierzenia budowlanego. Art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa, by teren objęty zamierzeniem inwestycyjnym nie wymagał zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo był objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

Organ analizuje więc pewien obszar wokoło Pani działki, biorąc pod uwagę ww. aspekty.

Ustalenie przez organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji tego, jaki rodzaj zabudowy dominuje na tym obszarze, pozwala następnie na określenie warunków zabudowy dla nowej inwestycji

Zgodnie z § 5 rozporządzenia wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu wyznacza się na podstawie średniego wskaźnika tej wielkości dla obszaru analizowanego, przy czym dopuszcza się wyznaczenie innego wskaźnika powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu, jeżeli wynika to z analizy, o której mowa w § 3 ust. 1.

Jeżeli na podstawie analizy urbanistyczno-architektonicznej organ ustali, że brak możliwości ustalenia warunków zabudowy o parametrach zbliżonych do zawnioskowanych (średnie wielkości parametrów zabudowy istniejącej w obszarze analizowanym znacznie się różnią od zawnioskowanych, a analiza wyklucza możliwość ustalenia parametrów nowej zabudowy w oparciu o przepisy § 5 ust 2, § 6 ust 3 i § 7 ust 3 rozporządzenia), a jednocześnie inwestor nie wyrazi zgody na zmianę wniosku, to organ powinien wydać decyzję o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla zawnioskowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z treścią art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organy mają obowiązek zbadania, czy w sprawie planowana inwestycja spełnia przesłanki z art. 61 ust. 1 tej ustawy. Sam fakt niespełnienia przesłanek z art. 61 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obligował organy administracji do wydania decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji.

Tak więc – wyłączenie spod produkcji rolnej i odrolnienie jest obligatoryjne. Uzyskanie warunków zabudowy także – a tu istotne jest, czy działka spełnia przesłanki ustawowe. Inwestycja celu publicznego to inwestycje o znaczeniu krajowym, wojewódzkim powiatowym i gminnym. Drogi, szkoły, wodociągi.

Zobacz też: RM plan zagospodarowania

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »