Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-09-22 • Aktualizacja: 2021-07-10

Zgodnie z umową z głównym wykonawcą wykonaliśmy usługę wyprodukowania i zamontowaniu rolet w obiekcie użyteczności publicznej należącym do gminy miejskiej. Po odbiorze prac przez kierownika budowy wystawiliśmy fakturę zgodnie z umową. Trzy miesiące bez skutku czekaliśmy na zapłatę (główny wykonawca ma problemy finansowe), potem udaliśmy się do zarządu infrastruktury miejskiej (ZIM) – inwestora budowy. ZIM odpowiedział, że wszystkie pieniądze zostały już wykorzystane i nie ma środków na uregulowanie płatności za naszą usługę. W jaki sposób i od kogo żądać uregulowania faktury? W przypadku gdy użytkownik obiektu składa reklamację na jedną z rolet, czy my jako dostawca tej usługi jesteśmy zobowiązani wykonać naprawę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy

Miasto jako inwestor określonych robót, dostaw – wybrało generalnego wykonawcę. A ten zawarł z Pana firmą umowę na wytworzenie i montaż rolet. Wspomina Pan o kierowniku budowy, a więc mniemam, że były prowadzone roboty budowlane, a ich część, w postaci opisanej powyżej, wykonała Pana firma.

Przy robotach budowlanych istnieje możliwość zastosowania rozwiązania powodującego, że podwykonawca może uzyskać zapłatę za swoje roboty od inwestora.

Stosownie do Kodeksu cywilnego (K.c.):

  1. w umowie o roboty budowlane, zawartej między inwestorem a generalnym wykonawcą, strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców,
  2. ale do zawarcia przez generalnego wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora,
  3. jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez generalnego wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy,
  4. umowa powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

W przypadku zawarcia z Pana firmą umowy przez głównego wykonawcę w opisany powyżej sposób – zawierający umowę z podwykonawcą generalny wykonawca i inwestor ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Pana firmę jako podwykonawcę. Inwestor nie może bronić się zarzutem, że już wszystko zapłacił głównemu wykonawcy i nie ma pieniędzy.

Jeżeli jednak umowa z głównym wykonawcą nie była zawarta tak, jak opisano powyżej, nie jest możliwe skuteczne dochodzenie zapłaty od inwestora.

Nie pozostaje nic innego jak wezwanie głównego wykonawcy do zapłaty, a w razie jej braku – proces sądowy z nim. A w dalszej kolejności egzekucja, sprzedaż wierzytelności, ujęcie wartości niezapłaconych faktur w kosztach.

Jeżeli jako strona umowy z głównym wykonawcą udzielili Państwo gwarancji lub przejęli na siebie wykonywanie obowiązków związanych z reklamacjami z tytułu wad – nie ma wyjścia. Trzeba reagować na reklamację i dokonywać napraw.

Gdyby w umowie z głównym wykonawcą udzieli Państwo gwarancji tylko jemu lub ustalili, że odpowiadacie z tytułu rękojmi tylko wobec głównego wykonawcy – można byłoby się nie przejmować użytkownikiem i kazać mu zgłaszać usterki i reklamacje do głównego wykonawcy.

Brak zapłaty nie jest podstawą do odmowy naprawy usterki w ramach gwarancji lub rękojmi za wady.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »