Kategoria: Roboty budowlane

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-09-22

Zgodnie z umową z głównym wykonawcą wykonaliśmy usługę wyprodukowania i zamontowaniu rolet w obiekcie użyteczności publicznej należącym do gminy miejskiej. Po odbiorze prac przez kierownika budowy wystawiliśmy fakturę zgodnie z umową. Trzy miesiące bez skutku czekaliśmy na zapłatę (główny wykonawca ma problemy finansowe), potem udaliśmy się do zarządu infrastruktury miejskiej (ZIM) – inwestora budowy. ZIM odpowiedział, że wszystkie pieniądze zostały już wykorzystane i nie ma środków na uregulowanie płatności za naszą usługę. W jaki sposób i od kogo żądać uregulowania faktury? W przypadku gdy użytkownik obiektu składa reklamację na jedną z rolet, czy my jako dostawca tej usługi jesteśmy zobowiązani wykonać naprawę?

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję bardzo za profesjonalną poradę. Szybka i konkretna odpowiedź, to ważne w obliczu różnych kryzysów życiowych.
Irena
Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata

Miasto jako inwestor określonych robót, dostaw – wybrało generalnego wykonawcę. A ten zawarł z Pana firmą umowę na wytworzenie i montaż rolet. Wspomina Pan o kierowniku budowy, a więc mniemam, że były prowadzone roboty budowlane, a ich część, w postaci opisanej powyżej, wykonała Pana firma.

Przy robotach budowlanych istnieje możliwość zastosowania rozwiązania powodującego, że podwykonawca może uzyskać zapłatę za swoje roboty od inwestora.

Stosownie do Kodeksu cywilnego (K.c.):

  1. w umowie o roboty budowlane, zawartej między inwestorem a generalnym wykonawcą, strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców,
  2. ale do zawarcia przez generalnego wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora,
  3. jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez generalnego wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy,
  4. umowa powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

W przypadku zawarcia z Pana firmą umowy przez głównego wykonawcę w opisany powyżej sposób – zawierający umowę z podwykonawcą generalny wykonawca i inwestor ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Pana firmę jako podwykonawcę. Inwestor nie może bronić się zarzutem, że już wszystko zapłacił głównemu wykonawcy i nie ma pieniędzy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeżeli jednak umowa z głównym wykonawcą nie była zawarta tak, jak opisano powyżej, nie jest możliwe skuteczne dochodzenie zapłaty od inwestora.

Nie pozostaje nic innego jak wezwanie głównego wykonawcy do zapłaty, a w razie jej braku – proces sądowy z nim. A w dalszej kolejności egzekucja, sprzedaż wierzytelności, ujęcie wartości niezapłaconych faktur w kosztach.

Jeżeli jako strona umowy z głównym wykonawcą udzielili Państwo gwarancji lub przejęli na siebie wykonywanie obowiązków związanych z reklamacjami z tytułu wad – nie ma wyjścia. Trzeba reagować na reklamację i dokonywać napraw.

Gdyby w umowie z głównym wykonawcą udzieli Państwo gwarancji tylko jemu lub ustalili, że odpowiadacie z tytułu rękojmi tylko wobec głównego wykonawcy – można byłoby się nie przejmować użytkownikiem i kazać mu zgłaszać usterki i reklamacje do głównego wykonawcy.

Brak zapłaty nie jest podstawą do odmowy naprawy usterki w ramach gwarancji lub rękojmi za wady.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »