Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sklep w pasie drogowym - problem z parkingiem dla klientów

Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 2019-02-25 • Aktualizacja: 2021-07-08

Wraz z mężem prowadzimy sklepik osiedlowy w pasie drogowym drogi powiatowej. Od kilku lat występujemy z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego do Zarządu Dróg Powiatowych. Niestety od pewnego czasu napotykamy utrudnienia w prowadzeniu naszej działalności. W trakcie przebudowy skrzyżowania przy naszym sklepie nie uwzględniono miejsc parkingowych i na dostawy towaru, pomimo że była taka możliwość. Wystąpiliśmy więc do Zarządu Dróg Powiatowych o pozwolenie wybudowanie zatoczki na nasz koszt. Uzyskaliśmy decyzję pozytywną i zatoczka powstała (kosztowała nas 15 tys. zł). Szybko przekonaliśmy się, że nie możemy z niej korzystać, ponieważ nie dostaliśmy zezwolenia na znak informacyjny, że zatoczka jest dla klientów naszego sklepu i na dostawy towaru. Znak, który wyprosiliśmy u urzędnika, to parkowanie do 15 min. Okazało się więc, że naszym kosztem miasto zyskało darmowe miejsca parkingowe. Płacimy niemałe pieniądze za zajęcie pasa drogowego pod naszym pawilonem, ale parkingu nie mamy. Czy jest zatem możliwość wykupienia gruntu w pasie drogowym? Albo czy jest prawna możliwość umieszczenia znaku na zatoczce: tylko dla klientów sklepu i na dostawy towaru, ponieważ wykonaliśmy ją za własne pieniądze?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sklep w pasie drogowym - problem z parkingiem dla klientów

Możliwości oznaczenia utworzonej zatoki postojowej

Należący do Państwa pawilon handlowy znajduje się w pasie drogi powiatowej, zaś zajmowana przez niego część terenu udostępniana jest na podstawie zawartej z zarządcą umowy dzierżawy.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że droga powiatowa stanowi drogę publiczną w rozumieniu art. 1 w związku z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.).

Stosownie do art. 2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych – droga powiatowa, rozumiana jako pas wydzielony liniami rozgraniczającymi, w którym zlokalizowana jest droga oraz inne urządzenia infrastruktury technicznej niezbędne do jej obsługi stanowi przedmiot własności powiatu.

Powyższa regulacja przesądza o ustawowej reglamentacji obrotu nieruchomościami drogowymi, przesądzając o ograniczeniu możliwości rozporządzania własnością takich gruntów jedynie do podmiotów publicznych, tj. Skarbu Państwa, samorządu województwa, powiatu lub gminy.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy, brak jest zatem możliwości nabycia przez Państwa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części, położonej w granicach pasa drogowego. Wyłączną formą udostępniania gruntu jest umowa, która nie przenosi na korzystającego definitywnego prawa do rzeczy (np. umowa dzierżawy, najmu, użyczenia).

Ponieważ nieruchomość ta wyłączona jest z obrotu gospodarczego, jak również jesteście Państwo jej posiadaczami zależnymi, wykluczone jest również nabycie jej własności przez zasiedzenie.

Odnosząc się natomiast do kwestii możliwości oznaczenia utworzonej zatoki postojowej znakiem wskazującym na wyłączność dostępu dla użytkowników obiektu handlowego, należy w pierwszej kolejności zauważyć, że wytyczone za zgodą zarządcy miejsce postojowe nadal pozostaje przedmiotem własności właściciela drogi (w omawianym przypadku – powiatu). Z tych względów osoba zainteresowana nabyciem wyłączności do korzystania z miejsca postojowego w obrębie pasa drogi powinna wystąpić o jego udostępnienie na analogicznych warunkach jak w przypadku gruntu zajmowanego przez pawilon handlowy (np. w formie umowy dzierżawy).

W takim przypadku za zgodą i przez zarządcę drogi możliwe będzie również ulokowanie znaku drogowego D-18a, wyznaczającego miejsce postojowe zastrzeżone dla określonego użytkownika (np. pojazdów dostawy lub klientów).

W tym miejscu warto zauważyć, że zgodnie z art. 10 ust. 10a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.) ustawianie znaków drogowych – po uzyskaniu stosownej opinii organu nadzoru ruchu drogowego – należy do wyłącznej kompetencji zarządcy drogi. Samowolne ustawianie znaków drogowych stanowi wykroczenie.

Nie wspomniał Pan w opisie o warunkach realizacji zatoki postojowej na Państwa koszt – jeżeli zawarte z zarządcą w tym przedmiocie porozumienie nie wprowadzało odmiennych postanowień z tytułu ulepszenia rzeczy – przysługuje Państwu roszczenie o nakłady.

Należność z tego tytułu można byłoby wówczas rozliczyć – na podstawie stosownej umowy – jako świadczenie na poczet zobowiązań z tytułu ewentualnej dzierżawy miejsca postojowego.

Podkreślić należy, że oddanie takiego miejsca w dzierżawę uzależnione jest wyłącznie od woli zarządcy drogi. Nie można również wykluczać, że w treści porozumienia, na podstawie którego uzyskali Państwo zgodę na realizację we własnym zakresie zatoki postojowej, wyłączona została odpowiedzialność właściciela drogi z tytułu dokonanych przez Państwa nakładów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »