Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Samowola budowlana a prawo do odszkodowania

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-03-13 • Aktualizacja: 2021-07-08

Jestem współwłaścicielem działki. Jeden ze współwłaścicieli rozpoczął na niej bez zezwolenia i bez mojej zgody budowę – przekształcił budynek gospodarczy na mieszkalny. Tę samowolę budowlaną potwierdziła już inspekcja budowlana i wydała postanowienie. Czy jako współwłaściciel mam prawo ubiegać się o odszkodowanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Samowola budowlana a prawo do odszkodowania

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie?

Aby ubiegać się o odszkodowanie musiałby Pan ponieść jakąś szkodę. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego:

„Art. 415. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

Podmiot odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym zobowiązany jest do jej naprawienia. Do naprawienia szkody odnoszą się ogólne zasady regulujące sposób ustalania szkody oraz związek przyczynowy między zdarzeniem wywołującym szkodę (czynem niedozwolonym) a szkodą (por. uwagi do art. 361-363), z pewnymi jednak modyfikacjami wspólnymi dla czynów niedozwolonych, omówionymi dalej. Świadczenie polegające na naprawieniu szkody wynikłej z czynu niedozwolonego jest świadczeniem pierwotnym w tym stosunku zobowiązaniowym.

Przesłankami odpowiedzialności deliktowej są: powstanie szkody, zdarzenie, z którym ustawa łączy obowiązek odszkodowawczy oznaczonego podmiotu (czyn niedozwolony), oraz związek przyczynowy między owym zdarzeniem a szkodą.

Szkodą – najogólniej biorąc – jest uszczerbek w dobrach prawnie chronionych osoby poszkodowanej. Najczęściej ma ona charakter majątkowy, może jednak, gdy do tego upoważnia ustawa, mieć również charakter niemajątkowy (art. 361 § 2).

Ogólnie rzecz ujmując, szkodą jest powstała wbrew woli poszkodowanego różnica między obecnym jego stanem majątkowym a tym stanem, jaki zaistniałby, gdyby nie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę (tak w szczególności SN w orzeczeniu z dnia 11 lipca 1957 r., 2 CR 304/57, OSN 1958, nr III, poz. 76 oraz w uchwale składu siedmiu sędziów SN z dnia 22 listopada 1963 r., III PO 31/63, OSNCP 1964, nr 7-8, poz. 128).

Według § 2 art. 361, szkoda polega albo na stracie, którą poniósł poszkodowany (damnum emergens), albo pozbawieniu go korzyści, które mógłby uzyskać, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans).

Stratą jest pomniejszenie majątku poszkodowanego. Nie widzę, aby Pana majątek został pomniejszony, w każdym razie trudno wyobrazić mi sobie taką sytuację.

Szkoda związana z utraconymi korzyściami ma zawsze charakter hipotetyczny. Z reguły występuje obok rzeczywiście poniesionej straty. Ustalenie szkody w postaci utraconych korzyści jest hipotetyczne, to jednak szkoda taka musi być przez poszkodowanego wykazana z tak dużym prawdopodobieństwem, aby uzasadniała ona w świetle doświadczenia życiowego przyjęcie, że utrata korzyści rzeczywiście nastąpiła (por. orzeczenie SN z dnia 3 października 1979 r., II CR 304/79, OSNCP 1980, nr 9, poz. 164).

Powiem szczerze, trudno byłoby udowodnić jakąkolwiek szkodę w opisanym przypadku. Jednak jeśli szkodę Pan poniósł i umie ją Pan wykazać w zakresie zasadności, wysokości i związku z działaniem współwłaściciela, to jego czyn zostanie uznany za zdecydowanie bezprawny. A co za tym idzie, będzie Pan mógł dochodzić odszkodowania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »