Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ryzyko katastrofy budowlanej - powództwo o zapobieżenie szkodzie

Maciej Podgórski • Opublikowane: 2019-04-12

Mam zamiar wnieść powództwo o zapobieżenie szkodzie przeciwko Nadleśnictwu, a więc, jak sądzę, pozwanym będzie Skarb Państwa. Chodzi o to, że Nadleśnictwo chce poszerzyć drogę leśną. W odległości 15 metrów od mojego domu jest skarpa z gliny dobrze „zakorzeniona” dzięki rosnącym tam dorodnym drzewom. Skarpa na razie jest stabilna, ale leśnicy wystąpili z wnioskiem do gminy o wycięcie tych drzew. Jeśli je wytną i naruszą skarpę, to przy gwałtownych opadach deszczu skarpa spłynie do wąwozu, a wraz z nią mój dom. To czarny scenariusz, ale nie niemożliwy, zważywszy , że chodzi o tereny górskie, gdzie jest wiele osuwisk. W zeszłym roku tym wąwozem Nadleśnictwo zaczęło budować szlak zrywkowy, ale zaprotestowaliśmy (mieszkańcy) i wstrzymali prace. Niestety Nadzór Budowlany umywa ręce, argumentując, że budowa szlaku zatrzymała się 300 metrów przed moim domem. W tym roku Nadleśnictwo ponowiło wniosek o wycięcie drzew w celu budowy drogi, a ja chcę zapobiec katastrofie budowlanej. Jak wnieść powództwo?

Maciej Podgórski

»Wybrane opinie klientów

Na moje pytanie odpowiadała pani mec. Katarzyna Bereda. Z jej pomocą sama napisałam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jaki będzie skutek - nie wiem ale wyjaśniała moje wątpliwości w sposób klarowny i robiła to szybko. Zdarzyło się, że pytanie zadałam o godzinie 22.00 a odpowiedź miałam już po dwóch godzinach tego samego dnia czyli o północy! Trochę dłużył mi się czas do otrzymania pierwszej porady. rozumiem jednak, że wynikało to z konieczności zapoznania się z materiałem.
Dorota, plastyk, 57 lat
Wypowiedź wyczerpała moje pytania. Dziękuję
Miłosz
Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Miałam takie samo stanowisko jak przedstawione przez Państwa, jednak zrodził się spór i zdania były podzielone. Teraz wszystko jest jasne :) 
Beata, księgowa

Warto złożyć wniosek o zabezpieczenie Pana roszczenia w postępowaniu cywilnym. Zgodnie z artykułem 730 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (K.p.c.) – w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd można żądać udzielenia zabezpieczenia. Wniosek o zabezpieczenie można złożyć wraz z pozwem lub przed jego wniesieniem (art. 730 § 2 K.p.c.). W drugim przypadku, jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, trzeba złożyć pozew w terminie wyznaczonym przez sąd (art. 733 K.p.c.). Wniosek złożony wraz z pozwem będzie wolny od opłat, natomiast za wniosek złożony przed wniesieniem pozwu należy uiścić opłatę w kwocie 100 zł (art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Według art. 7301 § 1 K.p.c. może Pan żądać udzielenia zabezpieczenia, jeżeli uprawdopodobni Pan swoje roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Wobec tego, we wniosku o zabezpieczenie powinien Pan uprawdopodobnić istnienie roszczenia, tzn. wskazać, że między działaniem Nadleśnictwa polegającym na wycince drzew a stanem zagrożenia szkodą w postaci osunięcia do wąwozu Pana domu istnieje związek przyczynowy, a prawdopodobieństwo wystąpienia stanu zagrożenia szkodą jest wysokie.

Uprawdopodobnienie roszczenia w postępowaniu zabezpieczającym, przy uwzględnieniu treści art. 243 K.p.c., oznacza, że uprawniony przedstawi i należycie uzasadni twierdzenia, które stanowią podstawę dochodzonego roszczenia. Uprawdopodobnienie dotyczy przy tym dwóch aspektów, bowiem odnosi się ono zarówno do okoliczności faktycznych, na których opiera się roszczenie i które powinny być przedstawione, a ich istnienie prawdopodobne w świetle dowodów oferowanych przez uprawnionego, jak i do podstawy prawnej roszczenia, które powinno być również prawdopodobne. Należy przyjąć, że roszczenie jest uprawdopodobnione, jeżeli istnieje szansa na jego istnienie (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 stycznia 2014 roku, sygn. akt: V ACz 1061/13).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Natomiast interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie (art. 7301 § 1 ww. ustawy). Jako że nadleśnictwo złożyło już wniosek o wycinkę drzew, prawdopodobnie posiada Pan interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, gdyż w razie jego braku uniemożliwione będzie wykonanie wyroku zasądzającego zakaz wycinki drzew.

Zgodnie z art. 734 K.p.c. – do udzielenia zabezpieczenia właściwy jest sąd, do którego właściwości należy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji. Według art. 736 § 1 K.p.c. – wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, a nadto zawierać:

  1. wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie pieniężne także wskazanie sumy zabezpieczenia;
  2. uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek.

Jeżeli wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożono przed wszczęciem postępowania, należy nadto zwięźle przedstawić przedmiot sprawy (artykuł 736 § 2 K.p.c.).

Słusznie Pan wskazał, iż powództwo należy złożyć przeciwko Skarbowi Państwa. Proponowałbym skorzystanie z instytucji opisanej w art. 439 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (K.c.). Przepis ten stanowi, że: „ten, komu wskutek zachowania się innej osoby, w szczególności wskutek braku należytego nadzoru nad ruchem kierowanego przez nią przedsiębiorstwa lub zakładu albo nad stanem posiadanego przez nią budynku lub innego urządzenia, zagraża bezpośrednio szkoda, może żądać, ażeby osoba ta przedsięwzięła środki niezbędne do odwrócenia grożącego niebezpieczeństwa, a w razie potrzeby także, by dała odpowiednie zabezpieczenie”.

Na podstawie przytoczonego przepisu może Pan żądać, aby Nadleśnictwo podjęło środki niezbędne do odwrócenia grożącego niebezpieczeństwa, jeżeli wskutek planowanej wycinki drzew grozi Panu bezpośrednio szkoda.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 25 listopada 2014 r. (sygn. akt: V ACa 637/14) orzekł, że „roszczenia o zapobieżenie szkodzie oraz o danie odpowiedniego zabezpieczenia przysługują podmiotowi, któremu wskutek zachowania się innej osoby zagraża bezpośrednio szkoda. Grożący uszczerbek może mieć charakter majątkowy lub niemajątkowy i dotyczyć wszelkich chronionych dóbr podmiotu zagrożonego. Roszczeń z art. 439 k.c. można dochodzić wyłącznie w przypadkach, gdy zagrożenie szkodą ma bezpośredni charakter. Oznacza to konieczność ustalenia związku przyczynowego między zachowaniem określonego podmiotu, a stanem zagrożenia szkodą, przy czym prawdopodobieństwo jej wystąpienia powinno być nadzwyczaj duże.”.

Zatem między działaniem Nadleśnictwa polegającym na wycince drzew a stanem zagrożenia szkodą w postaci osunięcia do wąwozu Pana domu musi istnieć związek przyczynowy, a prawdopodobieństwo wystąpienia stanu zagrożenia szkodą musi być wysokie.

Wedle regulacji z artykułu 29 K.p.c., powództwo przeciwko Skarbowi Państwa wytacza się według siedziby państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie.

Artykuł 13 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych stanowi, że opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe i wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych. Wydaje się, że jako wartość przedmiotu sporu należy podać wartość domu, któremu grozi osunięcie wskutek wycinki drzew.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Pominięty przez gminę przy budowie sieci wodociągowej, co robić?

Posiadam 60-arową działkę – strefa A, przeznaczenie wyłącznie pod budowę uzdrowiska. Przed laty gmina zmieniła plan zagospodarowania przestrzennego,...

Kupno działki budowlanej od wspólnoty wiejskiej

Chcę kupić działkę budowlaną od wspólnoty wiejskiej gruntowej. Jestem członkiem tej wspólnoty. Moja dalsza rodzina kupiła już dwie działki od wspólnoty...

Udostępnienie danych z bazy ewidencji gruntów i budynków innemu podmiotowi publicznemu

Czy na podstawie art. 15. ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy...

Odpowiedzialność geodety za wytyczenie budynku

Jestem geodetą. Przed 5 laty zawarłem umowę, w ramach której wytyczyłem na działce budynek – dom jednorodzinny. Umowa była zawarta w ramach...

Ośrodek sportowy na działce rolnej w granicach chronionego krajobrazu

Zamierzam kupić działkę i wybudować na niej mały ośrodek sportowy: korty tenisowe, boisko, domek klubowy. Znalazłem odpowiednią działkę rolną...

Budowa domu na działce małżonki

Kończę budowę domu na działce żony, którą żonie zapisano jako darowiznę w czasie trwania małżeństwa. Czy po rozwodzie dom będzie tylko żony?...

Odprowadzenie wody deszczowej, korzystanie z cudzych urządzeń

Jestem właścicielem skrajnego segmentu w zabudowie szeregowej, budynki pochodzą z lat 60-tych XX w., wybudowane początkowo przez spółdzielnię...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »