Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Roszczenia inwestora na wykonanie domu - czy obowiązuje rękojmia na budynek?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-01-14 • Aktualizacja: 2021-07-10

Jako wykonawca robót wykonałem budynek jednorodzinny wraz z materiałem (stan surowy), po roku zadzwonił właściciel, że wykrył jakieś wady, przyjechałem i poprawiłem te, na które się zgodziłem, na pozostałe się nie zgadzam. Inwestor obecnie ocieplił budynek i wykończył w środku. Posiadam umowę o roboty oraz pierwszy i trzeci (ostatni) protokół odbioru częściowego robót podpisany przez inwestora wraz ze wszystkimi podpisanymi fakturami (na FV jest adnotacja, że to jest data wykonania usługi). Kierownik budowy też wcześniej nic nie zgłaszał. Czy w takiej sytuacji inwestor może mieć do mnie jeszcze roszczenia z tytułu krzywej ściany (którą już dawno wykończył)? Czy obowiązuje rękojmia na budynek?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Roszczenia inwestora na wykonanie domu - czy obowiązuje rękojmia na budynek?

Zgodnie z art. 638 Kodeksu cywilnego jeżeli z artykułów poprzedzających nie wynika nic innego, do rękojmi za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży.

 

Umowa o dzieło jako umowa rezultatu zobowiązuje przyjmującego zamówienie nie tylko do wykonania dzieła w terminie, lecz również do wykonania go w sposób niewadliwy. Jeżeli już na etapie wykonywania dzieła przyjmujący zamówienie wykonuje je w sposób wadliwy kodeks cywilny przyznaje zamawiającemu prawo wezwania do zmiany sposobu wykonania dzieła, a w dalszej kolejności prawo do odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie. Jeżeli po oddaniu dzieła zamawiającemu ujawnią się wady dzieła, przyjmujący zamówienie ponosi za nie odpowiedzialność. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie za wady dzieła (rękojmia za wady dzieła) polega na tym, że zamawiający uzyskuje, w konsekwencji ujawnienia się wad dzieła, szereg dodatkowych uprawnień w stosunku do przyjmującego zamówienie, a to: prawo żądania usunięcia wady, prawo żądania obniżenia ceny, prawo odstąpienia od umowy (art. 637 § 1 Kodeksu cywilnego).

 

Wada fizyczna dzieła istnieje wówczas, gdy dzieło nie posiada właściwości, o których przyjmujący zamówienie zapewnił zamawiającego, dzieło ma mniejszą wartość lub zmniejszoną użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony, wynikający z okoliczności albo przeznaczenia dzieła jak również i wtedy, gdy dzieło zostało wydane zamawiającemu w stanie niezupełnym (art. 556 § 1 w związku z art. 638 kodeksu cywilnego, szersze rozważania na temat pojęcia wady dzieła patrz A. Brzozowski w: Prawo zobowiązań – część szczegółowa tom VII, pod redakcją J. Rajskiego, Warszawa 2001, s. 263–271).

 

Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie za wady dzieła oparta jest na zasadzie ryzyka, co oznacza, że nie może on zwolnić się od odpowiedzialności za wady, wykazując, że wady powstały bez jego winy czy wręcz bez jego wiedzy.

 

Uprawnienia zamawiającego na wypadek ujawnienia się wad dzieła, za które przyjmujący zamówienie odpowiada, są zróżnicowane w zależności od rodzaju ujawnionych wad. Jeżeli wady są usuwalne, zamawiającemu przysługuje prawo żądania usunięcia wad, wyznaczając do tego odpowiedni termin wraz z zagrożeniem, że po jego bezskutecznym upływie nie przyjmie naprawy (art. 637 § 1 Kodeksu cywilnego). Jeżeli przyjmujący zamówienie nie naprawi dzieła w tym terminie lub też odmówi naprawy z uwagi na zbyt wysokie koszty, dalsze uprawnienia zamawiającego są zróżnicowane w zależności od tego, czy wady są istotne, czy nieistotne. Jeżeli wady są istotne, zamawiający może od umowy odstąpić. Jeżeli wady są nieistotne, zamawiający może jedynie żądać obniżenia umówionego wynagrodzenia, lecz odstępować od umowy mu nie wolno. Za wady istotne uznać należy te, które czynią dzieło niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiają się wyraźniej umowie. Wadami nieistotnymi są wszelkie inne wady – zobacz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 1998 r., sygn. akt I CKN 520/97, podobnie wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 1999 r., sygn. akt I CKN 957/97.

 

W wypadku, gdy wady rzeczy są nieusuwalne lub też nie dają się usunąć w rozsądnym terminie, zamawiający może bez wyznaczania jakichkolwiek dodatkowych terminów albo od umowy odstąpić – w wypadku, gdy wady są istotne (zobacz wyżej), albo żądać obniżenia umówionego wynagrodzenia – w wypadku, gdy wady są nieistotne.

 

Obniżenie wynagrodzenia powinno nastąpić w odpowiednim stosunku, to znaczy stosownie do stopnia zmniejszenia wartości lub użyteczności wadliwego dzieła (zobacz więcej – A. Brzozowski, jw., s. 275).

 

Zamawiający traci możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi za wady dzieła, jeżeli nie zawiadomił (w dowolny sposób) przyjmującego zamówienie o wadach w ciągu miesiąca od ich wykrycia. Gdy zgodnie z przyjętymi w danych stosunkach zwyczajami zamawiający jest zobowiązany dzieło sprawdzić, straci on możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi, jeżeli nie zawiadomił przyjmującego zamówienie o wadzie w ciągu miesiąca po upływie czasu, w którym mógł wadę przy zachowaniu należytej staranności wykryć (art. 563 w zw. z art. 638 Kodeksu cywilnego, zobacz również uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 3 września 1998 r., sygn. akt I ACa 225/98).

 

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po roku od dnia, kiedy dzieło zostało wydane zamawiającemu. Co do wad budynku uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dzieła wygasają po trzech latach od wydania dzieła (art. 568 w zw. z art. 638 Kodeksu cywilnego, zobacz również wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 1979 r., sygn. akt IV CR 17/79).

 

Jak wynika z treści pytania – zamawiający jakieś wady Panu zgłosił, a Pan je naprawił. Jeśli nie zrobił tego w ciągu miesiąca od momentu wykrycia, może Pan uchylić się od jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »