Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Remont lokalu użytkowego we wspólnocie mieszkaniowej

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2015-10-28

Jestem właścicielem lokalu niemieszkalnego (użytkowego) we wspólnocie mieszkaniowej. Lokal posiada dwa pomieszczenia rozdzielone ścianką działową z drzwiami. Jedno z pomieszczeń było łazienką. Wymieniłem wewnątrz drzwi na węższe o 10 cm i rozpocząłem zbijanie płytek i terakoty w łazience, kiedy sąsiad zawiadomił inspektorat nadzoru budowlanego o moich pracach. Po wizycie inspektor poinformował mnie, że dostanę decyzję o wstrzymaniu „remontu” i że powinienem zgłosić te prace do starostwa. Oczywiście zaraz to zrobiłem, ale czy inspektor miał prawo wstrzymać prace oraz jak teraz te formalności będę wyglądać: z jednej strony moje zgłoszenie, z drugiej – nakaz wstrzymania prac?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Na moje pytanie odpowiadała pani mec. Katarzyna Bereda. Z jej pomocą sama napisałam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jaki będzie skutek - nie wiem ale wyjaśniała moje wątpliwości w sposób klarowny i robiła to szybko. Zdarzyło się, że pytanie zadałam o godzinie 22.00 a odpowiedź miałam już po dwóch godzinach tego samego dnia czyli o północy! Trochę dłużył mi się czas do otrzymania pierwszej porady. rozumiem jednak, że wynikało to z konieczności zapoznania się z materiałem.
Dorota, plastyk, 57 lat
Wypowiedź wyczerpała moje pytania. Dziękuję
Miłosz
Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Miałam takie samo stanowisko jak przedstawione przez Państwa, jednak zrodził się spór i zdania były podzielone. Teraz wszystko jest jasne :) 
Beata, księgowa

Problem, który Pana dotknął, nastręcza w praktyce wiele problemów co do stosowania przepisów ustawy Prawo budowlane. Oczywiście Prawo budowlane (Pr.bud.) dla remontu lokalu nie przewiduje konieczności uzyskania pozwolenia budowlanego. Przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8 ustawy). Bez wątpienia Pana prace mieściły się ramach definicji remontu.

Ustawa przewiduje szereg wyjątków od zasady prowadzenia robot budowlanych na podstawie pozwolenia na budowę. Katalog obiektów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę został przedstawiony w szczególności w art. 29 Pr.bud. Niektóre z przypadków powołanych w art. 29 Pr.bud., choć zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, mogą jednak wymagać tzw. zgłoszenia budowy (robót) budowlanych. W konsekwencji Prawo budowlane przewiduje:

  • przypadki wymagające uzyskania pozwolenia na budowę (np. przebudowa lokalu / budynku),
  • przypadki wymagające jedynie zgłoszenia budowy / robót budowlanych (np. co do zasady – remont budynku, wykonanie pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych),
  • przypadki, gdzie nie jest wymagane ani uzyskanie pozwolenia na budowę, ani zgłoszenie budowy / robót budowlanych (np. montaż klimatyzatora na budynku, montaż anteny o wysokości poniżej 3 m).

Organem właściwym w przedmiocie przyjęcia zgłoszenia jest starosta, a w miastach na prawach powiatu prezydent tego miasta, pełniący funkcję starosty. Zgodnie z art. 30 ust. 2 Pr.bud. w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie (na urzędowym formularzu) o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w znaczeniu art. 3 pkt 11 Pr.bud.) oraz w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami (niektóre organy administracji budowlanej uważają, że do zgłoszenia należy załączyć także decyzję o warunkach zabudowy, jeśli jest wymagana). Kluczowe zasady zgłaszania budowy / robót budowlanych określa art. 30 Pr.bud.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Pan zgłosił prace. Organ powinien wydać stosowne postanowienie o wstrzymaniu prac. Bowiem zgodnie z treścią art. 50. 1. „W przypadkach innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1 właściwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych:

1) bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia lub

2) w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska, lub

3) na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 30 ust. 1, lub

4) w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach.

2. W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych należy:

1) podać przyczynę wstrzymania robót;

2) ustalić wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń.

3. W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych można nałożyć obowiązek przedstawienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia, inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych lub odpowiednich ocen technicznych bądź ekspertyz.

4. Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych traci ważność po upływie 2 miesięcy od dnia doręczenia, chyba że w tym terminie zostanie wydana decyzja, o której mowa w art. 50a pkt 2 albo w art. 51 ust. 1.

5. Na postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych służy zażalenie”.

Problem komplikuje się w sytuacji, gdy remont de facto w znacznej mierze został już wykonany. Wówczas organ może zażądać od Pana przedstawienia parametrów technicznych użytych materiałów, bądź zakończyć postępowania zgodnie z przepisami prawa, tj. poprzez jego umorzenie. Tak więc nadzór budowlany może badać, czy wyroby użyte przy remoncie obiektu budowlanego o właściwościach użytkowych umożliwiają prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1. Przy wykonywaniu robót budowlanych można wyłącznie stosować wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z odrębnymi przepisami.

Jednak ze względu na zaawansowanie prac w mojej ocenie formalnoprawnym sposobem zakończenia postępowania będzie jego umorzenie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Posiadam na działce budynek gospodarczy o powierzchni 20 m 2 . Dostałem z gminy zgodę na rozbudowę tego budynku. Czy po rozbudowie (do około...

Zmiana wykonawcy i pozostawienie starego projektu

W 2014 r. mój ojciec zaprojektował dom jednorodzinny, który ja miałem wykonywać dla mojego klienta. Pozwolenie na budowę zostało wydane jesienią 2014 r., do...

Odległość okna od granicy z działką leśną

Na działce rekreacyjnej budowlano-leśnej stoi dom rekreacyjny. W pozwoleniu na budowę wykazano ganek, lecz nie zatwierdzono go w inwentaryzacji...

Jak podzielić budynek na lokale mieszkalne?

Jak podzielić budynek na 12 samodzielnych lokali mieszkalnych (oczywiście jest techniczna możliwość samodzielnego użytkowania każdego lokalu z osobna)...

Izolacja ściany w domu typu bliźniak

Posiadamy dom wybudowany w latach 70. w miejsce starego domu. Gdy został wybudowany nowy, stary był oczywiście nadal niejako doklejony do niego...

W granicy sąsiad wybudował budynek mieszkalny zamiast gospodarczego, co robić?

Czy można powstrzymać procedurę adaptacji budynku gospodarczego na budynek mieszkalny, który został wybudowany przy granicy mojej działki? Chodzi...

Podział działki z rozpoczętą budową

Mam pytanie w sprawie podziału działki z rozpoczętą budową dwóch budynków w zabudowie bliźniaczej. Jest dwóch współwłaścicieli. Art. 95...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »