Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Remont dachu nieruchomości wspólnej - zgoda zastępcza na remont

Autor: Marek Gola

Moje pytanie dotyczy wydania przez sąd zgody zastępczej na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu dotyczące remontu dachu nieruchomości wspólnej na podstawie art. 199. Mam spełniony warunek, tj. brak zgody współwłaścicieli i mam więcej niż 50% udziałów w nieruchomości. Zleciłam też ekspertyzę rzeczoznawcy budowlanego (nie sądowego), określając we wnioskach zakres potrzebnego remontu. Czy pisząc wniosek o wydanie zgody zastępczej na remont w danym zakresie, mogę zwrócić się o powołanie biegłego sądowego, który zweryfikuje i ewentualnie potwierdzi ostatecznie zakres prac koniecznego remontu? Czy związane jest to ze złożeniem wniosku o zlecenie przez ten sam sąd, na tym samym posiedzeniu czy rozprawie, zlecenia wykonania przez biegłego sądowego kosztorysu tych prac niezbędnych remontowych? Inaczej: czy zawsze sąd, wyrażając zgodę na dokonanie czynności zwykłego zarządu w postaci przeprowadzenia remontu, musi określić kwotowo górną granicę przewidywanych kosztów związanych z pracami? Czy jest to regułą w jednym postępowaniu związanym z art. 199, czy trzeba (i czy można) złożyć dodatkowy wniosek i jest to „inna sprawa sądowa”?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Remont dachu nieruchomości wspólnej - zgoda zastępcza na remont

Prywatna ekspertyza dotycząca remontu

W pierwszej kolejności godzi się podkreślić, iż posiadana przez Panią ekspertyza będzie w toku postępowania traktowana jak dokument prywatny, bowiem jej sporządzenie nie nastąpiło na zlecenie sądu. Powyższe wynika z orzecznictwa oraz przepisu art. 278 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego w sprawie o sygn. akt II CSK 352/18: „Przedstawione przez stronę pisemne stanowisko osoby będącej ekspertem w konkretnej dziedzinie wiedzy, podpisane przez tę osobę, stanowi dokument prywatny i korzysta z domniemania autentyczności określonego w art. 245 k.p.c. Dokument taki nie stanowi natomiast dowodu w zakresie wiadomości specjalnych, których stwierdzeniu służy dowód z opinii biegłego (art. 278 k.p.c.). Strona może wprawdzie domagać się dopuszczenia dowodu z takiej ekspertyzy jako dokumentu prywatnego, jednak dowód taki może służyć wykazaniu jedynie tego, że osoba, która podpisała się pod ekspertyzą, złożyła oświadczenie zawarte w jej treści”.

Powołanie biegłego w sprawie o zgodę zastępczą

We wniosku nie tylko może, ale wręcz musi Pani – mając na uwadze treść art. 6 – wystąpić o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, w sytuacji kiedy ekspertyza będzie przez stronę przeciwną podważana. Zgodnie z art. 6 ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Skoro Pani chce uzyskać zgodę, musi Pani przekonać sąd do swoich racji, a temu ma służyć opinia.

Sąd taki dowód dopuści na posiedzeniu niejawnym, względnie na rozprawie niemniej potrzebne jest postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego. Pani musi jedynie złożyć wniosek o taki dowód we wniosku inicjującym postępowanie. Jeżeli sąd dopuści dowód, wówczas wskaże, czy opinia ma być ustna, czy na piśmie, a po drugie zakreśli termin jej sporządzenia i tezy, na które biegły ma odpowiedzieć.

To, czy zostanie określona kwota górna, zależy jedynie od stanowiska drugiej strony – czy i w jakim zakresie będzie wniosek kwestionowała.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »