Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Remont dachu nieruchomości wspólnej - zgoda zastępcza na remont

Marek Gola • Opublikowane: 2022-06-16

Moje pytanie dotyczy wydania przez sąd zgody zastępczej na czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu dotyczące remontu dachu nieruchomości wspólnej na podstawie art. 199. Mam spełniony warunek, tj. brak zgody współwłaścicieli i mam więcej niż 50% udziałów w nieruchomości. Zleciłam też ekspertyzę rzeczoznawcy budowlanego (nie sądowego), określając we wnioskach zakres potrzebnego remontu. Czy pisząc wniosek o wydanie zgody zastępczej na remont w danym zakresie, mogę zwrócić się o powołanie biegłego sądowego, który zweryfikuje i ewentualnie potwierdzi ostatecznie zakres prac koniecznego remontu? Czy związane jest to ze złożeniem wniosku o zlecenie przez ten sam sąd, na tym samym posiedzeniu czy rozprawie, zlecenia wykonania przez biegłego sądowego kosztorysu tych prac niezbędnych remontowych? Inaczej: czy zawsze sąd, wyrażając zgodę na dokonanie czynności zwykłego zarządu w postaci przeprowadzenia remontu, musi określić kwotowo górną granicę przewidywanych kosztów związanych z pracami? Czy jest to regułą w jednym postępowaniu związanym z art. 199, czy trzeba (i czy można) złożyć dodatkowy wniosek i jest to „inna sprawa sądowa”?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Remont dachu nieruchomości wspólnej - zgoda zastępcza na remont

Prywatna ekspertyza dotycząca remontu

W pierwszej kolejności godzi się podkreślić, iż posiadana przez Panią ekspertyza będzie w toku postępowania traktowana jak dokument prywatny, bowiem jej sporządzenie nie nastąpiło na zlecenie sądu. Powyższe wynika z orzecznictwa oraz przepisu art. 278 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego w sprawie o sygn. akt II CSK 352/18: „Przedstawione przez stronę pisemne stanowisko osoby będącej ekspertem w konkretnej dziedzinie wiedzy, podpisane przez tę osobę, stanowi dokument prywatny i korzysta z domniemania autentyczności określonego w art. 245 k.p.c. Dokument taki nie stanowi natomiast dowodu w zakresie wiadomości specjalnych, których stwierdzeniu służy dowód z opinii biegłego (art. 278 k.p.c.). Strona może wprawdzie domagać się dopuszczenia dowodu z takiej ekspertyzy jako dokumentu prywatnego, jednak dowód taki może służyć wykazaniu jedynie tego, że osoba, która podpisała się pod ekspertyzą, złożyła oświadczenie zawarte w jej treści”.

Powołanie biegłego w sprawie o zgodę zastępczą

We wniosku nie tylko może, ale wręcz musi Pani – mając na uwadze treść art. 6 – wystąpić o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, w sytuacji kiedy ekspertyza będzie przez stronę przeciwną podważana. Zgodnie z art. 6 ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Skoro Pani chce uzyskać zgodę, musi Pani przekonać sąd do swoich racji, a temu ma służyć opinia.

Sąd taki dowód dopuści na posiedzeniu niejawnym, względnie na rozprawie niemniej potrzebne jest postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego. Pani musi jedynie złożyć wniosek o taki dowód we wniosku inicjującym postępowanie. Jeżeli sąd dopuści dowód, wówczas wskaże, czy opinia ma być ustna, czy na piśmie, a po drugie zakreśli termin jej sporządzenia i tezy, na które biegły ma odpowiedzieć.

To, czy zostanie określona kwota górna, zależy jedynie od stanowiska drugiej strony – czy i w jakim zakresie będzie wniosek kwestionowała.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »