Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rekompensata dla właściciela nieruchomości za korzystanie przy budowie drogi

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2017-10-30

Budowniczy drogi użytkują moje działki budowlane na potrzeby budowy. Rozjeździli grunt, składują tam materiały, parkują samochody. Nie pytano mnie o zgodę na użytkowanie terenu. Mój brat, który jest prawnie uprawniony do reprezentowania mnie, kontaktował się z wykonawcą, a ten napisał „notatkę służbową”, że w związku z tym, że wykonawca nasypał ziemi na teren prywatny (o innych rzeczach nie wspomniał), zobowiązuje się wyrównać teren. Natomiast właściciel działki wyraża na to zgodę i nie będzie rościł dodatkowych roszczeń. Mój brat to podpisał. Czy taka notatka ma rangę umowy? Czy można ją anulować lub od niej odstąpić, bo nie zawiera dokładnie warunków umowy, czasu ani adresu właściciela? Jakie kroki podjąć, by uzyskać odszkodowanie? Za jaki okres – od momentu jak zaczęli budowę, czy od momentu podpisania tej notki? Jak obliczyć, ile powinnam od nich zażądać? Dla jasności dołączam zdjęcia z budowy, mapkę i tę notatkę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie odniosę się do ważności tak zawartej umowy pomiędzy Pani bratem a przedstawicielem wykonawcy robót. Otóż, w myśl ogólnych zasad umowa stanowi zgodne oświadczenie woli dwóch lub więcej stron ustalającym ich wzajemne prawa i obowiązki. Umowa może być zawarta co do zasady w dowolnej formie i może być dowolnie nazwana. W związku z tym notatka służbowa sporządzona przez przedstawiciela wykonawcy robót stanowić będzie umowę w świetle prawa i będzie wiążąca dla jej stron, w takim zakresie jaki został w niej określony. Braki w komparycji, jak brak danych jednej strony (Pani brata), także nie wpływa na ważność samej umowy. W związku z tym brakiem ciężej po prostu jest określić stronę umowy, tym niemniej podane są numery działek, które jednoznacznie wskazują, o jaką osobę chodzi.

Jeśli udzieliła Pani upoważnienia (choćby ustnego) do zawarcia przez Pani brata umowy z przedstawicielem wykonawcy, to umowa taka jest wiążąca również dla Pani. Co innego, jeśli zgody takiej Pani nie udzieliła, bądź brat podpisując umowę nie zdawał sobie sprawy z tego, że umowa ta dotyczy również działek należących do Pani. W takiej sytuacji może Pani skutecznie kierować żądania odszkodowawcze do wykonawcy. Co więcej, jak wynika z przesłanych dokumentów oraz porównania numerów działek, Pani roszczenia dotyczą nie tylko działek objętych porozumieniem z Pani bratem, ale także dwóch innych działek, które są Pani własnością, zatem w tym zakresie nie wiąże Pani umowa z wykonawcą, nawet jeśli ta zawarta została za Pani zgodą.

Należy zauważyć, że w umowie z wykonawcą Pani brat określony został jako właściciel, co niezgodne jest z rzeczywistym stanem faktycznym. W tej sytuacji zasadne może okazać się twierdzenie, że brat zawierał jedynie umowę w zakresie należącej do niego nieruchomości (nie musi na pamięć znać nr działek) i złożył oświadczenie jedynie w swoim imieniu, w związku z czym umowa nie jest wiążąca w zakresie należącej do Pani nieruchomości.

Jeśli chodzi o rekompensatę z tytułu korzystania z Pani nieruchomości, to co do zasady powinna ona obejmować cały okres, w którym Pani nieruchomość jest zajmowana, tj. od wejścia na nią wykonawcy do zakończenia robót. Rekompensatę z art. 47 ustawy – Prawo budowlane ustala się zwykle przez określenie pasa nieruchomości jaki będzie zajmowany. W oparciu o przesłaną notatkę można podejrzewać, że szerokość tego pasa wynosić będzie 3 m. Rekompensata powinna zostać ustalona za cały, z góry określony okres wykorzystywania cudzej nieruchomości. Wysokość takiej rekompensaty powinna być ustalona pomiędzy stronami i bardzo ciężko mówić tu, jaka powinna być to kwota, nie znając wszystkich okoliczności sprawy. Należy przede wszystkim wziąć pod uwagę utrudnienia które powoduje korzystanie przez wykonawcę z Pani nieruchomości, w związku z tym wycena takich utrudnień będzie należała do Pani. W podobnych sytuacjach spotkałem się z opłatami w wysokości 1000-1500 zł za miesięczne zajęcie pasa o szerokości 1,5 metrów na długości kilku do kilkunastu metrów.

Jeśli nie udałoby się jednak dojść do porozumienia w oparciu o art. 47 Prawa budowlanego, możliwe jest żądanie odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości w oparciu o art. 225 Kodeksu cywilnego (K.c.), równocześnie możliwe jest żądanie opuszczenia i przywrócenia do stanu poprzedniego nieruchomości (roszczenie windykacyjne), w oparciu o art. 222 K.c.

W omawianej sytuacji tak naprawdę najwięcej zależy faktycznie od tego, jak zostanie potraktowane oświadczenie złożone przez Pani brata. Jeśli nie stoją temu na przeszkodzie okoliczności sprawy, najlepszym wydaje się stanie na stanowisku, iż brat działał jedynie w swoim imieniu, w ramach należących do niego nieruchomości i była to próba polubownego załatwienia sprawy. Jeśli natomiast wykonawca jest świadomy umocowania Pani brata, to niestety nie pozostaje nic innego jak wnoszenie roszczeń jedynie w stosunku do nieruchomości nieobjętych porozumieniem spisanym w notatce służbowej. Tak czy inaczej, sugerowałbym poczekanie na razie na ruch ze strony wykonawcy i próbę polubownego załatwienia sprawy. Jeśli to okaże się niemożliwe, będzie Pani mogła podjąć opisane kroki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »