Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przepis dotyczący grubości ocieplenia dachu

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-10-07

Mieszkam na poddaszu i jako laik w dziedzinie budownictwa chciałbym poprosić o poradę, wydaje mi się bowiem, że planowane przez spółdzielnię prace związane z ociepleniem dachu nie spełniają standardów, choć spółdzielnia zasłania się atestami i zgodami inspektorów. Czy obowiązuje przepis: „Łączna grubość ocieplenia dachu powinna wynosić 20–25 cm (30 cm w przypadku domu energooszczędnego) i musi się łączyć z izolacją ściany (jeśli taka istnieje), by pomiędzy dachem a resztą domu nie pojawił się gigantyczny mostek termiczny”? Czy 5 cm wełny dachówka i 2 warstwy nowoczesnej papy, co proponuje spółdzielnia, załatwia sprawę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisy budowlane nie określają grubości styropianu czy innej izolacji. Określają jedynie wymagany współczynnik przenikania ciepła. Przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne) wydawane są w drodze rozporządzenia przez właściwego ministra, na podstawie delegacji ustawowej – art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Są więc przepisami powszechnie obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do wszelkich obiektów i robót budowlanych, poddanych regulacjom Prawa budowlanego. Zgodnie z art. 5 Prawa budowlanego „obiekt budowlany należy projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający określone w tym przepisie wymagania”. Odstępstwo od określonych przepisów techniczno-budowlanych możliwe jest jedynie w przypadku uzyskania zgody właściwego ministra, w ściśle określonych sytuacjach.

Tak więc inwestor (uczestnik procesu budowlanego) – wobec zasady powszechnej znajomości prawa (tzn. nie można zasłaniać się niewiedzą), bez względu na zakres wymagań formalno-prawnych w stosunku do zamierzenia budowlanego inwestycyjnego (pozwolenie, zgłoszenie, brak wymagań) – nie może uchylać się od stosowania i przestrzegania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych z uwagi na fakt, że prowadzone przez niego roboty nie wymagają sporządzenia projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej

Nieprzestrzeganie powyższych przepisów jest zagrożone sankcjami karnymi, o których mowa w Prawie budowlanym w art. 90 (z uwagi na wykonywanie robót budowlanych w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska) i w art. 93 pkt 1 Prawa budowlanego (z uwagi na naruszanie – sposób rażący - przy projektowaniu i wykonywaniu robót budowlanych – art. 5 Prawa budowlanego).

Za egzekwowanie obowiązku odpowiedzialne są z urzędu właściwe organy administracji architektoniczno-budowlanej (prezydent, starosta, wojewoda), które są zobowiązane do oceny zgłoszenia (zamiaru) budowy lub wykonania robót budowlanych (zobacz art. 30 Prawa budowlanego) z punktu widzenia zgodności z tymi przepisami, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie - stosowania przepisu art. 30 ust. 7 Prawa budowlanego - czyli nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, pomimo braku ustawowego wymagania. Biorąc pod uwagę charakter przepisów techniczno-budowlanych (uszczegółowienie wymagań, określonych w art. 5 Prawa budowlanego), ich naruszenie powoduje możliwość powstania zagrożeń, o których mowa w art. 30 ust. 7 pkt 1–4 Prawa budowlanego. Sam fakt możliwości powstania wspomnianych wcześniej zagrożeń uzasadnia wprowadzenie obowiązku – w drodze decyzji – uzyskania pozwolenia na budowę. Organ właściwy (administracji architektoniczno-budowlanej) w decyzji takiej zobowiązany jest wskazać przesłankę nałożenia obowiązku określoną w powołanym wyżej przepisie, jak również przepis techniczno-budowlany, którego naruszenie może spowodować powstanie zagrożenia.

Na marginesie należy podkreślić, że choć projekt budowlany podlega sprawdzeniu pod kątem zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi, to jednakże nie w pełnym zakresie. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 718) usunęła art. 35 ust. 2 Prawa budowlanego, co w konsekwencji oznacza wyłączenie możliwości ingerencji organu w treść projektu architektoniczno-budowlanego, gdyż organ nie będzie mógł w tym zakresie sprawdzać projektu.

Organy nadzoru budowlanego są natomiast zobowiązane do egzekwowania wymagań, określonych w przepisach techniczno-budowlanych, na każdym etapie (realizacji inwestycji) procesu budowlanego i użytkowania obiektów budowlanych.

Oznacza to, że nieprzestrzeganie przez inwestora (uczestników procesu budowlanego) tych wymagań, nawet w przypadku wykonywania lub wykonania obiektów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę lub dokonywania zgłoszenia, musi (powinno) skutkować działaniami organów nadzoru budowlanego, o których mowa w art. 50, art. 50a oraz art. 51 Prawa budowlanego, czyli wstrzymaniem prowadzenia robót budowlanych. W stosunku do istniejących obiektów budowlanych, podstawą do działania organów nadzoru budowlanego w takim przypadku będzie natomiast przepis art. 66 pkt 1 Prawa budowlanego, zgodnie z którym właściwy organ wydaje wówczas decyzję nakazującą usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Należy podkreślić, że w przypadku, gdy w wykonywaniu robót budowlanych bez stosowania się do przepisów techniczno-budowlanych, biorą udział osoby posiadające uprawnienia budowlane, to w stosunku do tych osób powinno być prowadzone (przez właściwy organ) postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

Zgodność z przepisami techniczno-budowlanymi jest także ważna w przypadku legalizacji samowoli budowlanej.

Podsumowując, należy stwierdzić, że egzekwowanie wymagań określonych w przepisach techniczno-budowlanych jest ustawowym obowiązkiem zarówno organów administracji architektoniczno-budowlanej, jaki i organów nadzoru budowlanego – każdego według posiadanych kompetencji i zadań określonych Prawem budowlanym.

Wartości współczynnika przenikania ciepła U ścian, stropów i stropodachów, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła, nie mogą być większe niż wartości U(max) określone w tabelach dla budynku mieszkalnego i zamieszkania zbiorowego (w załączniku).

Niestety nie wiadomo, jaki jest obecnie współczynnik i czy inwestycja spełnia normy. Normy Dyrektyw UE zaczną obowiązywać dopiero od 2018 roku, a te określają rygorystycznie kwestie dociepleń budynków.

„Łączna grubość ocieplenia dachu powinna wynosić 20–25 cm (30 cm w przypadku domu energooszczędnego) i musi się łączyć z izolacją ściany (jeśli taka istnieje), by pomiędzy dachem a resztą domu nie pojawił się gigantyczny mostek termiczny” – taki przepis nie istnieje.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Projekt remontu mieszkania

Zamierzam zrobić remont we własnym mieszkaniu z przeniesieniem dwóch ścianek działowych o 30 cm oraz ze zrobieniem nowych drzwi do pokoju...

Zamierzenie budowlane realizowane etapami a warunki zabudowy

Dysponuję prawomocną decyzję o warunkach zabudowy obejmującą 3 obiekty budowlane – domy jednorodzinne na jednej nieruchomości. Zamierzam prowadzić...

Stary budynek gospodarczy bez pozwolenia

Jestem właścicielką nieruchomości mieszkalnej, którą przepisali mi rodzice w 1988 r. Nie mieszkam tam, nadal mieszkańcami są moi rodzice. Na terenie...

Rozbudowa domu wymaga pozwolenia budowlanego czy zgłoszenia?

Chciałbym się dowiedzieć, czy inwestycja, którą planuję – rozbudowa domu, wymaga pozwolenia budowlanego czy jedynie zgłoszenia w myśl nowelizacji...

Budowa zewnętrznej klatki schodowej z oknem

Planuję budowę zewnętrznej klatki schodowej, przyległej do budynku. Odległość od tej klatki schodowej do granicy sąsiedniej działki waha się od 3,80 do...

Nieoddany dziennik budowy

Problem polega na tym, że, jak się okazało, mieszkamy w domu, który nie został oddany, a właściwie nie został oddany dziennik budowy. Budowa...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »