Kategoria: Zgłoszenie, pozwolenie, procedury

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup działki z wydanymi warunkami zabudowy

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-02-22

Kupiłam działkę, na którą wydane są warunki zabudowy dla budowy dwóch obiektów. Na budowę jednego obiektu zostało wydane pozwolenie na budowę i jest już wybudowany. Czy mogę wystąpić o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, ponieważ chcę zrealizować drugi obiekt?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta

Zgodnie z art. 33 ust. 1 zdanie trzecie Prawa budowlanego, jeżeli pozwolenie na budowę dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów, inwestor jest obowiązany przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, dla całego zamierzenia budowlanego. Oznacza to, że pierwszą z decyzji o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego realizowanego etapami zatwierdza się projekt budowlany, który w tym przypadku składa się z projektu architektoniczno-budowlanego dla wybranego przez inwestora obiektu budowlanego lub zespołu obiektów budowlanych oraz projektu zagospodarowania działki lub terenu dla całego zamierzenia budowlanego (tak m.in. w wyrokach NSA z 1 października 2010 r., sygn. akt II OSK 1529/09, z 4 sierpnia 2011 r., sygn. akt II OSK 2339/10 i z 7 maja 2014 r., sygn. akt II OSK 1854/13). W związku z tym następne decyzje o pozwoleniu na budowę nie mogą obejmować zagadnień będących przedmiotem projektu zagospodarowania działki lub terenu, czyli, jak wynika z art. 34 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, granic działki lub terenu, usytuowania, obrysu i układu projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układu komunikacyjnego i układu zieleni. W przeciwnym razie decyzje te, w zakresie, w jakim obejmowałyby zagadnienia objęte projektem zagospodarowania działki lub terenu dla całego zamierzenia budowlanego zatwierdzonym pierwszą z decyzji o pozwoleniu na budowę, dotyczącą części tego zamierzenia, dotknięte byłyby wadą nieważności określoną w art. 156 § 1 pkt 3 K.p.a. (tak też w powołanym wyroku NSA z 1 października 2010 r., sygn. akt II OSK 1529/097).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W związku z tym można stwierdzić, że w przypadku realizowania zamierzenia budowlanego etapami, ochrona praw nabytych inwestora, wynikających z decyzji o warunkach zabudowy, w tym także rozumianych jako efekt przyrzeczenia publicznego, jest realizowana w ten sposób, że na samym początku wykonywania takiej inwestycji inwestor otrzymuje pozwolenie na budowę, którym zatwierdza się projekt budowlany, zawierający projekt zagospodarowania działki lub terenu dla całego zamierzenia, co oznacza, że po pierwsze, w zakresie określonym w tym projekcie może realizować inwestycję, po drugie, w tym samym zakresie, w myśl art. 65 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie można stwierdzić wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy.

Jeśli więc pierwsze pozwolenie na budowę obejmowało zagospodarowanie działki z uwzględnieniem dwóch budynków – zasadniczo możliwe jest uzyskanie drugiej decyzji i pozwolenia na budowę.

Zgodnie z art. 63 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona na inny podmiot. Najczęściej do przeniesienia takiego następuje przed wydaniem pozwolenia na budowę. Przepisy prawne dają możliwość przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy także już po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. W takiej sytuacji nowy inwestor może wystąpić o zmianę „starego” pozwolenia na budowę lub o wydanie nowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) – dalej u.p.z.p., decyzja o warunkach zabudowy wygasa z chwilą stwierdzenia jej wygaśnięcia przez organ administracji, który ją wydał. Dzieje się to w następujących przypadkach (art. 65 u.p.z.p.):

1) inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę

2) dla przedmiotowego terenu uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji (przy czym nie stosuje się tej przesłanki, jeżeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę).

Tu może pojawić się problem, po pierwsze z tym, że inny wnioskodawca uzyskał pozwolenia na budowę na podstawie tej decyzji, a drugi – że pierwszy etap nie uwzględnił położenia dwóch budynków w zakresie zagospodarowania działki. Gdyby decyzja nie została skonsumowana przez jedno pozwolenie na budowę – zasadniczo nie byłoby problemu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »