Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przebudowa drogi i odcięcie od kanalizacji burzowej

Autor: Grzegorz Dziubka

Z powodu remontu drogi i remontu odwodnienia drogi moja kanalizacja burzowa wpięta została do kanalizacji burzowej ulicznej w roku 1995. Teraz dostaliśmy projekt przebudowy drogi i kanalizacji gdzie nie uwzględnia się mojego podłączenia do kanalizacji. Czy można tak przebudować stare odprowadzenia wody i nie podpiąć mnie do nowej instalacji burzowej? Na jaki czas mogą mnie odciąć od dojazdu do posesji, na której terenie mieszkam i prowadzę firmę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przebudowa drogi i odcięcie od kanalizacji burzowej

Podłączenie do nowej instalacji

Biorąc pod uwagę fakt, iż prawo budowlane zabrania odprowadzenia wód opadowych na teren utwardzony i na sąsiednią działkę, powinien Pan zostać podłączony do nowej instalacji. Ponadto sposób usuwania wód opadowych na działkach budowlanych określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. § 28 tego rozporządzenia stanowi, że „działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizacje umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogo?lnospławnej. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogo?lnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych”.

Kanalizacja działki budowlanej

Z przepisów prawnych wynika więc, że działka budowlana powinna być wyposażona w kanalizację deszczową lub ogólnospławną. Jeśli był Pan już więc wcześniej podłączony do takiej instalacji, nie można Pana pominąć przy budowie nowej, nie podłączając Pana do niej, gdyż stanowiłoby to naruszenie prawa i doprowadziło do sytuacji, że i Pan musiałby naruszyć prawo odprowadzając wodę np. na tereny nieutwardzone, powodując np. szkody na innych posesjach. Nie widzę zatem podstaw prawnych, by niszcząc dotychczasową instalację, pomijać Pan przy budowie nowej.

Warto w takiej sytuacji zwrócić się do inwestora oraz do właściwej jednostki działającej na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków o uzasadnienie prawne sytuacji w jakiej się Pan znajduje. Ponadto powinien Pan wskazać, że przyłącze to jest prawnie zasadne i posiadał Pan i wcześniej zgodę na taka instalacje, co wskaże na niecelowość pominięcia Pana przy nowej instalacji. Jeśli inwestor powoła się na konieczność udowodnienia przez Pana, że pierwotne podłączenie było zgodne z prawem, to będzie Pan musiał udowodnić, iż prace budowlane z Pana strony zostały wykonane zgodnie z projektem.

Na Pana korzyść o zasadności podłączenia przemawia wcześniejsze podłączenie, znajdowanie się w obrębie kanalizacji deszczowej, więc jest obowiązek podłączenia Pana do niej, gdyż istnieją faktycznie techniczne możliwości przyłączenia się do tej kanalizacji.

Dostęp do posesji w czasie budowy

Co do dostępu Pana posesji do drogi na czas budowy to znaczenie tu ma ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. a konkretnie jej art 5 ust 1 pkt 9. Gwarantuje on dostęp do drogi publicznej. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając – pkt 9 – poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej.

Naruszanie tego prawa daje Panu podstawę do złożenia stosownego zawiadomienia inspektora nadzoru budowlanego.

Odpowiadając więc na Pana pytanie – nie ma określonego czasu, na jaki można „odciąć” Pana od dojazdu do posesji, gdyż prawo nakłada na inwestora obowiązek zapewnienia takiego dojazdu, nie wyznaczając ram czasowych na zupełne jego pozbawienie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »