Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Projektowanie zabudowy zagrodowej na terenach wiejskich

Piotr Brożyński • Opublikowane: 2017-05-15

Czy w przypadku projektowania zabudowy zagrodowej na terenach wiejskich konieczne jest projektowanie domu mieszkalnego, czy może to również być budynek garażowo-magazynowy z pomieszczeniem mieszkalnym?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie, należy odnieść się do definicji zabudowy zagrodowej. Po pierwsze należy wskazać, że definicja zabudowy zagrodowej została zawarta w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z § 12 tego rozporządzenia „ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o zabudowie zagrodowej należy przez to rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych”.

                                                   

Rozporządzenie wskazuje również, iż pod pojęciem budynek mieszkalny należy rozumieć budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budynek mieszkalny jednorodzinny.

Definicję budynku mieszkalnego znajdziemy natomiast w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 2a) pod pojęciem budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Ponadto, odnośnie pojęcia „zabudowy zagrodowej” wypowiedział się również Naczelny Sąd Administracyjny m.in. w wyroku z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt II OSK 1536/07, w którym wskazał, że pojęcie to należy zdefiniować jako zespół budynków obejmujący wiejski dom mieszkalny i zabudowania gospodarskie, położony w obrębie jednego podwórza. Domy mieszkalne jednorodzinne (budownictwo zagrodowe) wchodzą w skład indywidualnych gospodarstw rolnych, jeśli zamieszkałe są przez rolników i służą obsłudze gospodarstwa rolnego.

Z przytoczonych wyżej definicji i orzeczenia wynika zatem, iż w ramach zabudowy zagrodowej musi istnieć budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze lub inwentarskie. Budynek mieszkalny natomiast musi być zamieszkały przez rolnika i służyć obsłudze gospodarstwa rolnego. Moim zdaniem nie jest zatem dopuszczalne zastąpienie w ramach zabudowy zagrodowej budynku mieszkalnego budynkiem garażowo – magazynowym z pomieszczeniem mieszkalnym. Wskazuje na to fakt, że zabudowa zagrodowa musi posiadać budynek mieszkalny. Ponadto, uwzględniając definicję budynku mieszkalnego zawartą w ustawie prawo budowlane, abyśmy mieli do czynienia z budynkiem mieszkalnym, ewentualnie wydzielony w tym budynku lokal użytkowy nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej budynku, co oznacza, że co do zasady taki budynek musi mieć funkcję mieszkalną, która powinna być przeważająca.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zakup domu bez podłączonego gazu

Niedawno kupiłem dom z działką od „dewelopera”. Dom był przez niego oddany do użytkowania (mam dokument), ale z prądem budowlanym (jest...

 

Rozbudowa dwurodzinnej kamienicy

Jestem właścicielem wyodrębnionego mieszkania i połowy przyziemia w dwurodzinnej kamienicy. Moja własność obejmuje 40% udziału w kamienicy,...

 

Zmiana warunków zabudowy na działce rolnej

Kilka lat temu przed zakupem działki rolnej wystąpiłem o warunki zabudowy na domek jednorodzinny i 2 budynki gospodarcze. Warunki otrzymałem,...

 

Mieszkanie mniejsze niż w umowie z deweloperem

Deweloper wybudował mieszkanie mniejsze niż w umowie. Różnica w powierzchni wynosi ponad 3%. Czy można uznać, że to istotne odstępstwo od projektu...

 

Rozbudowa mieszkania komunalnego bez pozwoleń

Mój problem dotyczy rozbudowy mieszkania komunalnego, które zostało wykupione na własność. Niestety jego rozbudowa rozpoczęła się bez jakichkolwiek...

 

Wybicie drzwi w ścianie nośnej w mieszkaniu

Wybicie drzwi w ścianie nośnej w mieszkaniu

Przed zakupem mieszkania jego poprzedni współwłaściciel dokonał remontu. Obecnie jeden sąsiad napisał skargę, że jego zdaniem zmieniłem otwory okienne (to...

Zakup mieszkania w kamienicy i podzielenie go na dwa lokale

Zakup mieszkania w kamienicy i podzielenie go na dwa lokale

Zamierzam kupić mieszkanie w kamienicy, podzielić je na dwa lokale i sprzedać odrębnie. Chciałbym się dowiedzieć, jak przebiega taki proces. Co...

Zmiana budynku jednorodzinny na wielorodzinny

Czy zmiana z budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny jest zmianą sposobu użytkowania w świetle obowiązujących przepisów prawa?