Kategoria: Budynki mieszkalne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Projektowanie zabudowy zagrodowej na terenach wiejskich

Piotr Brożyński • Opublikowane: 2017-05-15

Czy w przypadku projektowania zabudowy zagrodowej na terenach wiejskich konieczne jest projektowanie domu mieszkalnego, czy może to również być budynek garażowo-magazynowy z pomieszczeniem mieszkalnym?

Piotr Brożyński

»Wybrane opinie klientów

Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta

Odpowiadając na Pana pytanie, należy odnieść się do definicji zabudowy zagrodowej. Po pierwsze należy wskazać, że definicja zabudowy zagrodowej została zawarta w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z § 12 tego rozporządzenia „ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o zabudowie zagrodowej należy przez to rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych”.

                                                   

Rozporządzenie wskazuje również, iż pod pojęciem budynek mieszkalny należy rozumieć budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budynek mieszkalny jednorodzinny.

Definicję budynku mieszkalnego znajdziemy natomiast w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 2a) pod pojęciem budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ponadto, odnośnie pojęcia „zabudowy zagrodowej” wypowiedział się również Naczelny Sąd Administracyjny m.in. w wyroku z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt II OSK 1536/07, w którym wskazał, że pojęcie to należy zdefiniować jako zespół budynków obejmujący wiejski dom mieszkalny i zabudowania gospodarskie, położony w obrębie jednego podwórza. Domy mieszkalne jednorodzinne (budownictwo zagrodowe) wchodzą w skład indywidualnych gospodarstw rolnych, jeśli zamieszkałe są przez rolników i służą obsłudze gospodarstwa rolnego.

Z przytoczonych wyżej definicji i orzeczenia wynika zatem, iż w ramach zabudowy zagrodowej musi istnieć budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze lub inwentarskie. Budynek mieszkalny natomiast musi być zamieszkały przez rolnika i służyć obsłudze gospodarstwa rolnego. Moim zdaniem nie jest zatem dopuszczalne zastąpienie w ramach zabudowy zagrodowej budynku mieszkalnego budynkiem garażowo – magazynowym z pomieszczeniem mieszkalnym. Wskazuje na to fakt, że zabudowa zagrodowa musi posiadać budynek mieszkalny. Ponadto, uwzględniając definicję budynku mieszkalnego zawartą w ustawie prawo budowlane, abyśmy mieli do czynienia z budynkiem mieszkalnym, ewentualnie wydzielony w tym budynku lokal użytkowy nie może przekraczać 30% powierzchni całkowitej budynku, co oznacza, że co do zasady taki budynek musi mieć funkcję mieszkalną, która powinna być przeważająca.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »