Pretensje sąsiada o zagospodarowanie swojej działki rolnej - co zrobić?

• Autor: Kinga Karaś

Utwardziłam działkę rolną znajdująca się nad rzeką bez pozwoleń i zgłoszeń. Zamierzałam na niej posiać trawę i posadzić drzewa, jednak niespodziewanie sąsiad ma o to do mnie pretensje. Napisał do mnie pismo, w którym zarzuca mi robienie wysypiska, a także straszy, że zgłosi to do urzędu gminy i do ochrony środowiska oraz do Wód Polskich. Co powinnam zrobić w takiej sytuacji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pretensje sąsiada o zagospodarowanie swojej działki rolnej - co zrobić?

Ochrona gruntów rolnych o leśnych

Podstawa prawna: ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (zwana dalej „ustawą”).

W opisanej sprawie mamy do czynienia z zagospodarowaniem nieruchomości rolnej. Zacznijmy od tego, że grunty rolne i leśne podlegają ochronie oraz konieczności uzyskania zgody na wyłączenie ich z produkcji rolnej lub leśnej. Degradacja gleby może wynikać albo ze śmieci pozostawionych przez nieznane osoby, albo ze względu na nieusuwanie chwastów. Dlatego też skoszenie chwastów, zasianie trawy i posadzenie drzew nie będzie wiązało się z żadnymi opłatami. Dodatkowo, jeżeli zdecyduje się Pani założyć las, to również jest to bez problemu możliwe na gruntach rolnych. Ważne jest, by nie sytuować na takiej nieruchomości żadnych budynków.

Zgodnie z art. 15 ustawy:

„1. Właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele rolne jest obowiązany do przeciwdziałania degradacji gleb, w tym szczególnie erozji i ruchom masowym ziemi.

2. Właściwy organ wymieniony w art. 5, ze względu na ochronę gleb przed erozją i ruchami masowymi ziemi, może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntów, o których mowa w ust. 1, zalesienie, zadrzewienie lub zakrzewienie gruntów, lub założenie na nich trwałych użytków zielonych. Właścicielowi gruntów przysługuje zwrot kosztów zakupu niezbędnych nasion i sadzonek ze środków budżetu województwa, o których mowa w art. 22b ust. 1.

3. Jeżeli wykonanie nakazu, o którym mowa w ust. 2, spowoduje szkody wynikające ze zmniejszenia produkcji roślinnej, właścicielowi gruntów przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu województwa, o których mowa w art. 22b ust. 1, wypłacane przez okres 10 lat.

4. Obowiązek utrzymywania w stanie sprawności technicznej urządzeń przeciwerozyjnych oraz urządzeń melioracji szczegółowych ciąży na właścicielu gruntów, na których znajdują się te urządzenia.

5. W razie wystąpienia z winy właściciela innych form degradacji gruntów, o których mowa w ust. 1, w tym również spowodowanej nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami, wójt, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntów wykonanie w określonym terminie odpowiednich zabiegów. W razie niewykonania decyzji wójt zleca wykonanie zastępcze tych zabiegów na koszt właściciela gruntów, wykorzystując do czasu zwrotu kosztów wykonania zastępczego środki budżetu województwa, o których mowa w art. 22b ust. 1.”

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wyłączenie z produkcji użytków rolnych

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy: Wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10, oraz gruntów leśnych, przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne – może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie. Natomiast zgodnie z ust. 6: Nie wymaga się decyzji, o których mowa w ust. 1-2, jeżeli grunty rolne mają być użytkowane na cele leśne.

Podsumowując, jeżeli faktycznie doszło do składowania odpadów na Pani nieruchomości, to niestety należy je wywieźć. Natomiast wyczyszczenie takiej nieruchomości i zasianie trawy oraz drzew pozostaje w zgodzie z rolnym przeznaczeniem nieruchomości i nie grożą Pani z tego tyłu żadne konsekwencje.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kinga Karaś

O autorze: Kinga Karaś

Adwokat świadczący usługi prawne zarówno na rzecz osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka lub współautorka wielu artykułów naukowych i monografii. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz programu Master 2 Uniwersytetu w Orleanie. Ukończyła Szkołę Prawa Francuskiego, Szkołę Prawa Kontynentalnego w Paryżu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz prawie cywilnym a w szczególności w szeroko pojętym prawie nieruchomości (Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie, umowy deweloperskie, umowy o roboty budowlane itp.).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »