Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pozwolenie wodnoprawne na pranie odzieży roboczej

Autor: Mateusz Rzeszowski

Mam pytanie dotyczące pozwolenia wodnoprawnego – chodzi o pranie odzieży roboczej, domowe pralki, mała ilość, pobór wody/ścieki 0,2-0,3 m3 na dobę. Czy przy takiej małej ilości jest wymagane pozwolenie wodnoprawne? Gdzieś czytałem, że pozwolenie jest wymagane, jeśli pobór wody będzie powyżej 5 m3 na dobę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pozwolenie wodnoprawne na pranie odzieży roboczej

Wydanie pozwolenia wodoprawnego

Przypadki, w których konieczne jest wydanie pozwolenia wodnoprawnego określa w bieżącym stanie prawnym art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne, który pozwolę sobie przytoczyć w całości:

„Art. 122.

1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

1) szczególne korzystanie z wód;

2) regulację wód, zabudowę potoków górskich, kształtowanie koryt cieków naturalnych, zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;

3) wykonanie urządzeń wodnych;

4) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące lub przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, tuneli, rurociągów, przepustów;

5) prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne linii energetycznych i telekomunikacyjnych;

6) rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;

7) gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;

8) odwadnianie obiektów budowlanych oraz zakładów górniczych;

9) wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;

10) rekultywację wód powierzchniowych lub podziemnych;

11) wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1;

12) długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;

13) piętrzenie wody podziemnej.”

Jak wynika z cytowanego przepisu, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na szczególne korzystanie z wód. Zgodnie z art. 37 omawianej ustawy, szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe. Według definicji znajdującej się w art. 36 ust. 3 ustawy prawo wodne, nie stanowi zwykłego korzystania z wód pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę. Innymi słowy, jest tak, jak wskazał Pan w pytaniu i pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wymagane jest jedynie w przypadku poboru wód powierzchniowych lub podziemnych w ilości powyżej 5 m3 dziennie.

Niezależnie od wymogu, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1), dostrzegam jednak w Pana przypadku inne zagrożenie. Otóż, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 11), pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Obawiam się, iż w przypadku profesjonalnego zajmowania się praniem odzieży, będziemy mieli do czynienia ze ściekami przemysłowymi. Jeśli zatem używane przez Pana środki piorące zawierają substancje określone w omawianej regulacji, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Substancje, o których mowa w cytowanym przepisie wyszczególnione zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W załączniku do rozporządzenia znajduje się wykaz omawianych substancji, który zamieszczam poniżej:

Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Substancje z wykazu I:

1) rtęć (Hg);

2) kadm (Cd);

3) heksachlorocykloheksan (HCH);

4) tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4);

5) pentachlorofenol (PCP) (2,3,4,5,6-pięciochloro-1-hydroksybenzen) i jego sole;

6) aldryna (C12H8Cl6);

7) dieldryna (C12H8Cl6O);

8) endryna (C12H8Cl6O);

9) izodryna (C12H8Cl6);

10) dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT);

11) polichlorowane bifenyle (PCB);

12) polichlorowane trifenyle (PCT);

13) heksachlorobenzen (HCB);

14) heksachlorobutadien (HCBD);

15) trichlorometan (chloroform) (CHCl3);

16) 1,2-dichloroetan (EDC);

17) trichloroetylen (TRI);

18) tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER);

19) trichlorobenzen (TCB);

20) dioksyny;

21) furany.

Substancje z wykazu II:

1) arsen;

2) bar;

3) beryl;

4) bor;

5) chrom sześciowartościowy;

6) chrom ogólny;

7) cynk;

8) cyna;

9) kobalt;

10) miedź;

11) molibden;

12) nikiel;

13) ołów;

14) selen;

15) srebro;

16) tal;

17) tytan;

18) wanad;

19) antymon;

20) fenole lotne (indeks fenolowy);

21) fosfor i związki fosforu oznaczane jako fosfor ogólny;

22) węglowodory ropopochodne;

23) cyjanki wolne i cyjanki związane;

24) fluorki;

25) azot amonowy;

26) azot azotynowy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »