Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozwolenie wodnoprawne na pranie odzieży roboczej

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2018-12-24

Mam pytanie dotyczące pozwolenia wodnoprawnego – chodzi o pranie odzieży roboczej, domowe pralki, mała ilość, pobór wody/ścieki 0,2-0,3 m3 na dobę. Czy przy takiej małej ilości jest wymagane pozwolenie wodnoprawne? Gdzieś czytałem, że pozwolenie jest wymagane, jeśli pobór wody będzie powyżej 5 m3 na dobę.

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Na moje pytanie odpowiadała pani mec. Katarzyna Bereda. Z jej pomocą sama napisałam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jaki będzie skutek - nie wiem ale wyjaśniała moje wątpliwości w sposób klarowny i robiła to szybko. Zdarzyło się, że pytanie zadałam o godzinie 22.00 a odpowiedź miałam już po dwóch godzinach tego samego dnia czyli o północy! Trochę dłużył mi się czas do otrzymania pierwszej porady. rozumiem jednak, że wynikało to z konieczności zapoznania się z materiałem.
Dorota, plastyk, 57 lat
Wypowiedź wyczerpała moje pytania. Dziękuję
Miłosz
Błyskawiczna odpowiedź !! Bardzo rzeczowa. Dziękuję !!
Robert
Porada wyczerpująca, optymistyczna, choć wymaga odpowiedzi na pytanie dodatkowe (które właśnie wysłałem), gdyż wygląda że druga strona sporu zupełnie inaczej interpretuje sytuację.
Paweł, przedsiębiorca, 56 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Miałam takie samo stanowisko jak przedstawione przez Państwa, jednak zrodził się spór i zdania były podzielone. Teraz wszystko jest jasne :) 
Beata, księgowa

Przypadki, w których konieczne jest wydanie pozwolenia wodnoprawnego określa w bieżącym stanie prawnym art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne, który pozwolę sobie przytoczyć w całości:

„Art. 122.

1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

1) szczególne korzystanie z wód;

2) regulację wód, zabudowę potoków górskich, kształtowanie koryt cieków naturalnych, zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;

3) wykonanie urządzeń wodnych;

4) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące lub przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, tuneli, rurociągów, przepustów;

5) prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne linii energetycznych i telekomunikacyjnych;

6) rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;

7) gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;

8) odwadnianie obiektów budowlanych oraz zakładów górniczych;

9) wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;

10) rekultywację wód powierzchniowych lub podziemnych;

11) wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1;

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

12) długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;

13) piętrzenie wody podziemnej.”

Jak wynika z cytowanego przepisu, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na szczególne korzystanie z wód. Zgodnie z art. 37 omawianej ustawy, szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe. Według definicji znajdującej się w art. 36 ust. 3 ustawy prawo wodne, nie stanowi zwykłego korzystania z wód pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę. Innymi słowy, jest tak, jak wskazał Pan w pytaniu i pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wymagane jest jedynie w przypadku poboru wód powierzchniowych lub podziemnych w ilości powyżej 5 m3 dziennie.

Niezależnie od wymogu, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1), dostrzegam jednak w Pana przypadku inne zagrożenie. Otóż, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 11), pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Obawiam się, iż w przypadku profesjonalnego zajmowania się praniem odzieży, będziemy mieli do czynienia ze ściekami przemysłowymi. Jeśli zatem używane przez Pana środki piorące zawierają substancje określone w omawianej regulacji, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Substancje, o których mowa w cytowanym przepisie wyszczególnione zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W załączniku do rozporządzenia znajduje się wykaz omawianych substancji, który zamieszczam poniżej:

Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Substancje z wykazu I:

1) rtęć (Hg);

2) kadm (Cd);

3) heksachlorocykloheksan (HCH);

4) tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4);

5) pentachlorofenol (PCP) (2,3,4,5,6-pięciochloro-1-hydroksybenzen) i jego sole;

6) aldryna (C12H8Cl6);

7) dieldryna (C12H8Cl6O);

8) endryna (C12H8Cl6O);

9) izodryna (C12H8Cl6);

10) dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT);

11) polichlorowane bifenyle (PCB);

12) polichlorowane trifenyle (PCT);

13) heksachlorobenzen (HCB);

14) heksachlorobutadien (HCBD);

15) trichlorometan (chloroform) (CHCl3);

16) 1,2-dichloroetan (EDC);

17) trichloroetylen (TRI);

18) tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER);

19) trichlorobenzen (TCB);

20) dioksyny;

21) furany.

Substancje z wykazu II:

1) arsen;

2) bar;

3) beryl;

4) bor;

5) chrom sześciowartościowy;

6) chrom ogólny;

7) cynk;

8) cyna;

9) kobalt;

10) miedź;

11) molibden;

12) nikiel;

13) ołów;

14) selen;

15) srebro;

16) tal;

17) tytan;

18) wanad;

19) antymon;

20) fenole lotne (indeks fenolowy);

21) fosfor i związki fosforu oznaczane jako fosfor ogólny;

22) węglowodory ropopochodne;

23) cyjanki wolne i cyjanki związane;

24) fluorki;

25) azot amonowy;

26) azot azotynowy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Wycinka drzew mimo zakazu

Mam poważny problem z którym nie umiem poradzić sobie sam. Nasz sąsiad mimo zakazu prowadzonej wycinki drzew nadal to robi, wycinając drzewa wraz...

Czy sąsiad miał prawo przesłać zdjęcia mojej wiaty do nadzoru budowlanego?

Sąsiad zrobił zdjęcia mojej wiaty i wraz ze zdjęciem auta wysłał do nadzoru budowlanego, wnosząc skargę, iż jest to samowola budowlana. Czy mógł te...

Rura wodociągowa uniemożliwiająca zabudowę działki

Przez moją niewielką działkę przebiega rurociąg wodny zbudowany w latach 70-tych, kiedy należała ona jeszcze do moich rodziców. Po podziale ich...

Decyzja o ustalenie inwestycji celu publicznego na budowę ulicy wraz z kanalizacją deszczową

W roku 2011 wydana została decyzja o ustalenie inwestycji celu publicznego na budowę ulicy wraz z kanalizacją deszczową. Został zatwierdzony projekt...

Pochylenie nawierzchni miejsca postojowego

Odbieram właśnie mieszkanie wraz z miejscem postojowym w garażu podziemnym i stwierdziłem, że wybrane przy zakupie miejsce jest niefunkcjonalne....

Wyrób budowlany nie spełniający warunków a odpowiedzialność producenta

Zakupiony wyrób budowlany nie spełnia warunków określonych w deklaracji zgodności wydanej przez wytwórcę. Jaka jest odpowiedzialność producenta za...

Stoisko handlowe przy drodze krajowej - zajęcie pasa drogowego

Pytanie dotyczy zajęcia pasa drogowego drogi krajowej. Właściciel zgodził się na wydzierżawienie mi swojej działki, która przylega do drogi krajowej....

Budowa domu na działce małżonki

Kończę budowę domu na działce żony, którą żonie zapisano jako darowiznę w czasie trwania małżeństwa. Czy po rozwodzie dom będzie tylko żony?...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »