Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozwolenie wodnoprawne na pranie odzieży roboczej

Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2018-12-24

Mam pytanie dotyczące pozwolenia wodnoprawnego – chodzi o pranie odzieży roboczej, domowe pralki, mała ilość, pobór wody/ścieki 0,2-0,3 m3 na dobę. Czy przy takiej małej ilości jest wymagane pozwolenie wodnoprawne? Gdzieś czytałem, że pozwolenie jest wymagane, jeśli pobór wody będzie powyżej 5 m3 na dobę.

Mateusz Rzeszowski

»Wybrane opinie klientów

Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta

Przypadki, w których konieczne jest wydanie pozwolenia wodnoprawnego określa w bieżącym stanie prawnym art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne, który pozwolę sobie przytoczyć w całości:

„Art. 122.

1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

1) szczególne korzystanie z wód;

2) regulację wód, zabudowę potoków górskich, kształtowanie koryt cieków naturalnych, zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;

3) wykonanie urządzeń wodnych;

4) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące lub przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, tuneli, rurociągów, przepustów;

5) prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne linii energetycznych i telekomunikacyjnych;

6) rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;

7) gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;

8) odwadnianie obiektów budowlanych oraz zakładów górniczych;

9) wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;

10) rekultywację wód powierzchniowych lub podziemnych;

11) wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1;

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

12) długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;

13) piętrzenie wody podziemnej.”

Jak wynika z cytowanego przepisu, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na szczególne korzystanie z wód. Zgodnie z art. 37 omawianej ustawy, szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe. Według definicji znajdującej się w art. 36 ust. 3 ustawy prawo wodne, nie stanowi zwykłego korzystania z wód pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę. Innymi słowy, jest tak, jak wskazał Pan w pytaniu i pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wymagane jest jedynie w przypadku poboru wód powierzchniowych lub podziemnych w ilości powyżej 5 m3 dziennie.

Niezależnie od wymogu, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1), dostrzegam jednak w Pana przypadku inne zagrożenie. Otóż, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 11), pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Obawiam się, iż w przypadku profesjonalnego zajmowania się praniem odzieży, będziemy mieli do czynienia ze ściekami przemysłowymi. Jeśli zatem używane przez Pana środki piorące zawierają substancje określone w omawianej regulacji, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Substancje, o których mowa w cytowanym przepisie wyszczególnione zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W załączniku do rozporządzenia znajduje się wykaz omawianych substancji, który zamieszczam poniżej:

Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Substancje z wykazu I:

1) rtęć (Hg);

2) kadm (Cd);

3) heksachlorocykloheksan (HCH);

4) tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4);

5) pentachlorofenol (PCP) (2,3,4,5,6-pięciochloro-1-hydroksybenzen) i jego sole;

6) aldryna (C12H8Cl6);

7) dieldryna (C12H8Cl6O);

8) endryna (C12H8Cl6O);

9) izodryna (C12H8Cl6);

10) dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT);

11) polichlorowane bifenyle (PCB);

12) polichlorowane trifenyle (PCT);

13) heksachlorobenzen (HCB);

14) heksachlorobutadien (HCBD);

15) trichlorometan (chloroform) (CHCl3);

16) 1,2-dichloroetan (EDC);

17) trichloroetylen (TRI);

18) tetrachloroetylen (nadchloroetylen) (PER);

19) trichlorobenzen (TCB);

20) dioksyny;

21) furany.

Substancje z wykazu II:

1) arsen;

2) bar;

3) beryl;

4) bor;

5) chrom sześciowartościowy;

6) chrom ogólny;

7) cynk;

8) cyna;

9) kobalt;

10) miedź;

11) molibden;

12) nikiel;

13) ołów;

14) selen;

15) srebro;

16) tal;

17) tytan;

18) wanad;

19) antymon;

20) fenole lotne (indeks fenolowy);

21) fosfor i związki fosforu oznaczane jako fosfor ogólny;

22) węglowodory ropopochodne;

23) cyjanki wolne i cyjanki związane;

24) fluorki;

25) azot amonowy;

26) azot azotynowy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »