Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozwolenie na budowę chlewni

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2017-08-25 • Aktualizacja: 2021-07-08

Staram się o pozwolenie na budowę chlewni. Uzyskałem decyzję prawomocną o warunkach zabudowy i komplet dokumentów z wszelkimi decyzjami uzgodnieniami i pełną dokumentację złożyłem do starostwa wraz z projektem.W starostwie dowiedziałem się, iż ktoś wystąpił do urzędu gminy, aby być stroną postępowania i o wznowienie warunków zabudowy. Gmina w formie decyzji podtrzymała swoje stanowisko i stwierdziła, że nie będzie wszczynać postępowania, ponieważ ta osoba nie sąsiaduje z działka i nie ma żadnego interesu prawnego. Od decyzji ta osoba może się odwołać do SKO. Natomiast urzędnik starostwa stwierdził, że do czasu zakończenia postępowania w SKO on wstrzyma postępowanie w sprawie pozwolenia na budowę. Czy starostwo ma do tego prawo?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pozwolenie na budowę chlewni

Zawieszenie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę chlewni

Jeśli chodzi o sprawę zawieszenia postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, to należy stwierdzić, że urzędnik postąpił rozsądnie, aczkolwiek niekoniecznie prawidłowo. Wydanie pozwolenia na budowę toczy się według przepisów nie tylko ustawy Prawo budowlane, ale przede wszystkim w zakresie ogólnych reguł, według Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zawiesza postępowanie gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Prawo budowlane stanowi natomiast, że pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 32 ust. 4 pkt 1). Jak wynika z powyższego, posiadanie ważnej i aktualnej decyzji o warunkach zabudowy jest elementem obligatoryjnym dla uzyskania pozwolenia na budowę. Jeśli organ wydający takie pozwolenie ma wiedzę (nieważne nawet, z jakich źródeł), że pozwolenie to może zostać wzruszone (toczy się już w tym celu postępowanie), to może stwierdzić, ze postępowanie w sprawie wznowienia postępowania o warunkach zabudowy jest zagadnieniem wstępnym i uznać, iż konieczne jest zawieszenie postępowania w sprawie pozwolenia.

Tymczasem Naczelny Sąd Administracyjny sprawę widzi inaczej. W wyroku z dnia 24 sierpnia 2012 roku (sygn. akt II OSK 118/12) NSA wyjaśnił:

„Wznowienie postępowania, czy też wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy nie stanowi w świetle art. 97 § 1 pkt 4 KPA podstawy do zawieszenia postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. Podstawę taką mogłoby stanowić dopiero uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji o warunkach zabudowy, gdyż do czasu ostatecznego wyeliminowania z obrotu prawnego takiej decyzji przysługuje jej domniemanie legalności (art. 16 § 1 KPA). Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że organy administracji architektoniczno-budowlanej powinny zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 KPA do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją o warunkach zabudowy, co w ocenie Sądu stanowi naruszenie art. 97 § 1 pkt 4 KPA i art. 123 § 1 i 2 KPA.

Powyższy pogląd jest błędny, co trafnie podnosi się w pkt I.1. skargi kasacyjnej (…) i w skardze kasacyjnej Wojewody s. 2–4. W niniejszej sprawie na etapie wydawania zaskarżonej decyzji nie było jeszcze nawet wydane postanowienie o wznowieniu postępowania, w którym kwestionowana byłaby decyzja o warunkach zabudowy, nie mogło więc stanowić to zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 KPA. Należy zauważyć, że w dacie składania wniosku przez inwestora i w dacie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę decyzja o warunkach zabudowy była ostateczna i podlegała wykonaniu, co zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 1 i art. 35 ust. 4 Prawa budowlanego stanowiło podstawę do wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Z brzmienia art. 55 w zw. z art. 64 ust. 1 PlanZagospU, nie można wyprowadzić takiego wniosku jak w zaskarżonym wyroku, że była podstawa do zawieszenia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę”.

Zatem jeśli w Pana sprawie wydane zostanie postanowienie o zawieszeniu postępowania, może Pan na podstawie art. 101 złożyć zażalenie na takie postanowienie. Zgodnie z tym przepisem na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania służy stronie zażalenie. O tym fakcie postanowienie powinno zawierać pouczenie.

Jeśli chodzi o samo zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wznowienia postępowania, to przepisy stanowią, iż w sprawie maja prawo brać czynny udział wszystkie strony. Niewątpliwie w sprawie o wznowienie postępowania dotyczącej decyzji, której był Pan stroną, pozostaje Pan stroną nadal. W tej sytuacji urząd gminy powinien Pana zawiadomić o toczącym się postępowaniu. Zgodnie z art. 28 Kodeksu „stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”. Nie powinno być wątpliwości, że jest Pan stroną w sprawie.

Natomiast fakt zawiadomienia starosty o toczącym się postępowaniu może wynikać z ogólnych reguł współpracy miedzy organami administracyjnymi. Ponadto starosta może posiadać wiedzę o takim postępowaniu z urzędu. Zgodnie z art. 61 § 4 o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie. Często organy korzystają tu z formy publicznego ogłoszenia, tak by uniknąć zarzutu, że ktoś nie został o wszczęciu postępowania zawiadomiony. Także w ten sposób starostwo może wejść w posiadanie informacji stanowiącej podstawę decyzji starosty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »