Kategoria: Mała architektura - altana, ogrodzenie

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postawienie wiaty na sąsiedniej działce, której właściciel zmarł

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-10-14

Postawiliśmy wiatę na działce rolnej, którą użytkujemy od kilku lat (właściciel działki nie żyje). Ktoś doniósł na nas do nadzoru budowlanego, czego rezultatem była wizyta inspektora. Z tego, co się dowiedzieliśmy, to można na działce rolnej postawić wiatę 50 m2 bez zgłoszenia, więc nasze pytanie brzmi – co grozi nam ze strony nadzoru, jeśli działka nie należy do nas, czy możemy podzielić wiatę na 2 części po 50 m? Czy w takiej sytuacji wylewka betonowa może być taktowana jako fundament? Inspektor nadzoru budowlanego twierdzi, że działka musi być przemysłowa, ale co w przypadku gdy sprzęt mam na własny użytek (na budowę domu, ogrodzenia itp.)?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta
W bardzo szybki i skuteczny sposób dostałam odpowiedź na moje pytanie.
Grażyna
Dziękuję za konkretną odpowiedź. Na pewno będzie pomocna.
Anna, 62 lata, tłumacz

Powołując się na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 1969 r., sygn. akt III CZP 12/69, OSNC 1970/3/39, działka siedliskowa to działka pod budynkami wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego. Natomiast z definicji gospodarstwa rolnego i nieruchomości rolnych (art. 46 Kodeksu cywilnego) wywodzić należy, że działką rolną, która nie jest zdefiniowana w polskim systemie prawa, jest wydzielona geodezyjnie część nieruchomości, która jest lub może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej, co wynika z kolei z przeznaczenia danej działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, bądź jeśli planu nie uchwalono, z informacji zawartej w ewidencji gruntów.

Działka nie jest działką siedliskową.

Od 28 czerwca 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, będzie można postawić na działce wiatę, garaż czy altanę bez pozwolenia na budowę. Do rozpoczęcia budowy wystarczy jedynie zgłoszenie. Dotyczy to budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją oraz nie oddziałują one negatywnie na środowisko.

Jeśli urząd nie wniesie sprzeciwu, to do wykonywania robót budowlanych można przystąpić w terminie 30 dni od zgłoszenia budowy.

Co do zasady zgłoszenia wymagają:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

  • obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, w tym parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m;
  • wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty i altany oraz przydomowe oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Jednak Pana wiata nie jest związana z produkcją rolną. A grunt nie został wyłączony spod produkcji rolnej, a, co więcej, nie dysponujecie prawem do gruntu.

„Utwardzenie terenu, niebędące jednocześnie obiektem budowlanym o określonym przeznaczeniu, wymaga dokonania zgłoszenia na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 5 Pb. Przez utwardzenie gruntu należy rozumieć wszelkiego rodzaju prace, które wiążą się z utwardzeniem powierzchni gruntu z wykorzystaniem materiałów budowlanych, a więc np. wylanie płyty betonowej, ułożenie kostki brukowej” (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 25 września 2013 r., sygn. akt II SA/Po 555/13, Lex nr 1393262) czy też utwardzenie tłuczniem i kruszywem nawierzchni działki (por. wyrok NSA z dnia 5 lipca 2013 r., sygn. akt II OSK 593/12, Lex nr 1466426).

W przypadku, gdy utwardzenie terenu związane jest z budową obiektu budowlanego, np. placu utwardzonego to, w myśl art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane stanowi ona prace przygotowawcze, które wymagają w zależności od rodzaju obiektu albo pozwolenia na budowę albo zgłoszenia.

Zmiana przeznaczenia działki rolnej wymaga wyłączenia z produkcji rolnej w trybie art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz uiszczenia opłaty z tytułu wyłączenia.

Wykonywanie robót budowlanych, które nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę i realizowane mogą być na podstawie zgłoszenia, nie jest możliwe bez wyłączenia danej nieruchomości lub jej części z produkcji rolnej.

Wykonanie budynku gospodarczego, altany czy wiaty na działce o przeznaczeniu rolnym wymaga zmiany jej przeznaczenia na cele nierolne czyli formalnego wyłączenia z produkcji rolnej.

Obawiam się, że nie wyjdziecie obronną ręką z tej inwestycji. Nadzór zarządzi doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem, czyli wyburzenia altany i utwardzenia. Nałożenie grzywny jest kolejnym zagrożeniem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »