Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ponowny wniosek o pozwolenie na budowę a opłata skarbowa

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2018-07-11

Składając wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, dokonano opłaty skarbowej z tytułu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Organ I instancji odmówił wydania pozwolenia na budowę. Organ II instancji utrzymał w mocy decyzję, lecz wskazał – rozstrzygnięcie podjęte w niniejszej sprawie nie ogranicza inwestora do ponownego wniosku o pozwolenie na budowę. Taki wniosek ponownie złożono. Czy składając ponownie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, ponosimy koszty opłat skarbowych (takie jak na wstępie), jeżeli pierwotny wniosek o wydanie pozwolenia na budowę nie został wydany?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044), a konkretnie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c – opłacie skarbowej podlega wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

W myśl zaś art. 6 tejże ustawy obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

1) od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;

2) od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;

3) od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

4) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2;

5) od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 – z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1.

2. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Jeśli mimo zapłacenia opłaty skarbowej nie wydano pozwolenia, to stosownie do regulacji art. 9 opłata podlega zwrotowi. Przepis niniejszy stanowi:

„1. Opłata skarbowa podlega zwrotowi:

1) od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;

2) od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

2. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

3. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.”

Konstrukcja tego przepisu opiera się na zasadzie odpłatności opłaty skarbowej, która polega na tym, że uiszczana jest ona w zamian za wykonanie określonych czynności. Niewykonanie zatem czynności podlegającej opłacie rodzi obowiązek zwrotu wniesionej opłaty.

W wyrokach WSA w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2010 r., III SA/Po 168/2010 (Lexis.pl nr 2622674) oraz z dnia 22 września 2010 r., III SA/Po 989/2009 (Lexis.pl nr 8154990) sąd wskazał, iż opłata ta w sytuacjach, o których mowa w art. 6, czyli m.in. złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zezwolenia lub zaświadczenia, stała się świadczeniem należnym, lecz w wyniku okoliczności następujących ex post – niewydania zaświadczenia lub niewykonania czynności – nastąpiła konieczność jej zwrotu.

Co istotne, organ nie dokonuje z urzędu zwrotu opłaty. Należy więc złożyć wniosek o dokonanie tej czynności.

Zgodnie z ust. 53 załącznika do ustawy zawierającego wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia, wydanie decyzji innej niż wymienionej w niniejszym załączniku, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, podlega opłacie 10 zł. Jeżeli zatem odmowa wydania pozwolenia nastąpiła w formie decyzji administracyjnej, podlega ona opłacie w tej wysokości.

Mając na uwadze powyższe, należałoby wnieść ponownie opłatę skarbową przy nowym wniosku o pozwolenie na budowę oraz złożyć wniosek o zwrot opłaty wniesionej przy pierwszym wniosku zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Stawianie bilbordów na wynajem

Chciałem zająć się wynajmowaniem powierzchni reklamowych. Ma to polegać na tym, że będę stawiał bilbordy w miastach i wynajmował je ludziom...

 

Jak wypisać działkę z rejestru objętą ochroną konserwatora zabytków

Mam działkę wpisaną do terenu urbanistycznego objętego ochroną konserwatora zabytków – działka jest nieuzbrojona i w granicy tego obszaru....

 

Warunki zabudowy dla 4 działek

W 2012 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla działki i ustalono, że inwestycja będzie obejmować 4 domy jednorodzinne. Dla terenu nie...

 

Gminna ewidencja zabytków a remont

Wystąpiłem do urzędu ze zgłoszeniem wymiany połaci dachowej. W odpowiedzi otrzymałem informację, że budynek został wpisany do gminnej ewidencji...

 

Czy potrzebne pozwolenie na rozbiórkę budynku gospodarczego?

Wnioskowałem do wydziału budownictwa o opinię na temat wyburzenia budynku gospodarczego znajdującego się przy granicy działki sąsiada. Poinformowałem...

 

Wybicie otworu drzwiowego w ścianie nośnej a sprzeciw wspólnoty mieszkaniowej

Chciałbym poszerzyć otwory drzwiowe w moim lokalu i wybić nowe drzwi w ścianie nośnej. Wspólnota (mała) nie wyraża na to zgody. Zamierzam...

 

Odmowa zmiany odległości linii zabudowy od strony drogi publicznej

W warunkach zabudowy otrzymałem obowiązującą linię zabudowy od drogi powiatowej (w terenie zabudowanym) dla budynku frontowego w odległości...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »