Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ponowny wniosek o pozwolenie na budowę a opłata skarbowa

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

Składając wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, dokonano opłaty skarbowej z tytułu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Organ I instancji odmówił wydania pozwolenia na budowę. Organ II instancji utrzymał w mocy decyzję, lecz wskazał – rozstrzygnięcie podjęte w niniejszej sprawie nie ogranicza inwestora do ponownego wniosku o pozwolenie na budowę. Taki wniosek ponownie złożono. Czy składając ponownie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, ponosimy koszty opłat skarbowych (takie jak na wstępie), jeżeli pierwotny wniosek o wydanie pozwolenia na budowę nie został wydany?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ponowny wniosek o pozwolenie na budowę a opłata skarbowa

Obowiązek opłaty skarbowej

Na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044), a konkretnie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. c – opłacie skarbowej podlega wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

W myśl zaś art. 6 tejże ustawy obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

1) od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;

2) od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;

3) od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

4) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2;

5) od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 – z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1.

2. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Zwrot opłaty skarbowej

Jeśli mimo zapłacenia opłaty skarbowej nie wydano pozwolenia, to stosownie do regulacji art. 9 opłata podlega zwrotowi. Przepis niniejszy stanowi:

„1. Opłata skarbowa podlega zwrotowi:

1) od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;

2) od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

2. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

3. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.”

Konstrukcja tego przepisu opiera się na zasadzie odpłatności opłaty skarbowej, która polega na tym, że uiszczana jest ona w zamian za wykonanie określonych czynności. Niewykonanie zatem czynności podlegającej opłacie rodzi obowiązek zwrotu wniesionej opłaty.

W wyrokach WSA w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2010 r., III SA/Po 168/2010 (Lexis.pl nr 2622674) oraz z dnia 22 września 2010 r., III SA/Po 989/2009 (Lexis.pl nr 8154990) sąd wskazał, iż opłata ta w sytuacjach, o których mowa w art. 6, czyli m.in. złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zezwolenia lub zaświadczenia, stała się świadczeniem należnym, lecz w wyniku okoliczności następujących ex post – niewydania zaświadczenia lub niewykonania czynności – nastąpiła konieczność jej zwrotu.

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

Co istotne, organ nie dokonuje z urzędu zwrotu opłaty. Należy więc złożyć wniosek o dokonanie tej czynności.

Zgodnie z ust. 53 załącznika do ustawy zawierającego wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia, wydanie decyzji innej niż wymienionej w niniejszym załączniku, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, podlega opłacie 10 zł. Jeżeli zatem odmowa wydania pozwolenia nastąpiła w formie decyzji administracyjnej, podlega ona opłacie w tej wysokości.

Mając na uwadze powyższe, należałoby wnieść ponownie opłatę skarbową przy nowym wniosku o pozwolenie na budowę oraz złożyć wniosek o zwrot opłaty wniesionej przy pierwszym wniosku zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »