Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pominięty przez gminę przy budowie sieci wodociągowej, co robić?

• Autor: Kinga Karaś

Posiadam 60-arową działkę – strefa A, przeznaczenie wyłącznie pod budowę uzdrowiska. Przed laty gmina zmieniła plan zagospodarowania przestrzennego, dopasowując możliwości zagospodarowania terenu do nowej ustawy o uzdrowiskach. Przez działkę biegną sieci kanalizacyjne, lecz nie ma dostawy wody. Pomimo zmiany planu gmina nie zaplanowała przyłącza wody do działki. Podczas wcześniejszych rozmów, jeszcze przed wprowadzeniem planu zagospodarowania wskazano mi możliwości przyłącza do gminnej sieci. Prosiłem wówczas, aby pamiętano o mnie, gdy będą naprawiać drogę, gdyż wzdłuż drogi byłoby optymalnie przeprowadzić sieć. W tym roku gmina remontuje drogę, prowadząc po niej przedłużenie sieci na własne potrzeby, mnie natomiast zupełnie pominięto. Na mój wniosek o przydłużenie sieci do mojej działki gmina odpowiedziała odmownie. Na działce jest budynek do celów uzdrowiskowych i nie ma innej możliwości podłączenia wody. Dodam jeszcze, że uczyniłem darowiznę na cele statutowe gminy, bo nie mieli pieniędzy na wprowadzenie zmian w planie dotyczących mojej działki. Proszę o wyjaśnienie: czy gmina miała obowiązek przy zmianie planu zagospodarowania przestrzennego dokonać zmian z uwzględnieniem mojej nieruchomości, a teraz czy ma obowiązek realizacji przyłącza do mojej działki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pominięty przez gminę przy budowie sieci wodociągowej, co robić?

Nieruchomość bez dostępu do wody

Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.).

W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z nieruchomością pozbawioną dostępu do wody.

Zgodnie z art. 3.1: „Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.

2. W razie wspólnego wykonywania przez gminy zadania, o którym mowa w ust. 1, określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy wykonują odpowiednio właściwe organy:

1) związku międzygminnego;

2) gminy wskazanej w porozumieniu międzygminnym.

3. Gmina ustala kierunki rozwoju sieci w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego”.

Na gruncie art. 15:

„1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 ust. 1.

2. Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

3. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego – odbiorca usług.

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie, o którym mowa w art. 19, oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług”.

Zobacz też: Czy istnieje obowiązek przyłączenia do sieci wodociągowej

Podłączenie do sieci wodociągowej

W myśl art. 15 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie, o którym mowa w art. 19, oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Z zacytowanej normy prawnej wynika istniejący po stronie przedsiębiorcy obowiązek przyłączenia do sieci, w sytuacji gdy określone warunki zostały spełnione. Organ stanowiący nie ma zatem uprawnień do formułowania w regulaminie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków przesłanek stanowiących przeszkodę w przyłączeniu nieruchomości do sieci, lecz do określenia warunków, które należy spełnić, aby nieruchomość została do sieci przyłączona. Powyższe rozróżnienie ma znaczenie szczególnie dla odbiorcy usług, który w wypadku spełnienia określonych w regulaminie warunków ma podstawy oraz prawo oczekiwać, że jego wniosek o przyłączenie do sieci zostanie uwzględniony (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Gorzowie Wlkp. z dnia 13 września 2018 r. II SA/Go 482/18).

Budowa sieci wodociągowych a opłaty

Gmina nie może nakładać na mieszkańców obowiązkowych opłat za przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Podstawą taką nie może być przepis art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 827 ze zm.), ani art. 15 i art. 19 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.). Takie opłaty prowadziłyby do przeniesienia na mieszkańców gminy bezpośredniego i przymusowego finansowania zadań gminy przez obowiązkowy udział w kosztach budowy. Tymczasem kwestię uczestnictwa właścicieli nieruchomości w kosztach budowy infrastruktury technicznej regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczące opłat adiacenckich. Gmina nie ma kompetencji do określenia przesłanek negatywnych, tzn. odmowy przyłączenia nieruchomości do sieci (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Gdańsku z dnia 18 lipca 2018 r. II SA/Gd 313/18).

Zgoda na podłączenie do sieci wodociągowej

Skoro ustawodawca dopuścił możliwość zawarcia umowy o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków również przez osobę, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 328 ze zm.), to osoba taka może żądać wydania zgody na przyłączenie nieruchomości do sieci, które stanowi warunek sine qua non zawarcia takiej umowy. Określone w art. 15 ust. 4 wskazanej ustawy warunki przyłączenia do sieci dotyczą osoby, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, jak i osoby, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Przeciwne temu uregulowanie wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego, jest bowiem sprzeczne z ww. art. 6 ust. 4 ustawy i tym samym narusza również treść art. 7 w zw. z art. 94 Konstytucji RP. Na gminę (przedsiębiorstwo) nałożony został ustawowy obowiązek zawarcia wskazanej w art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków umowy. Poza nakazem zawarcia umowy ustawa przesądziła o obowiązku odpłatnego przejęcia urządzenia ze wskazaniem podmiotu zobowiązanego do poniesienia ciężaru finansowego, będącego następstwem dopełnienia tego obowiązku. Z treści art. 19 ust. 2 wskazanej ustawy (w brzmieniu obowiązującym w dacie podjęcia zaskarżonej uchwały) nie wynika, aby w regulaminie mogła być regulowana kwestia wspólnej realizacji inwestycji. Materia ta powinna być uregulowana jedynie w umowie (por. wyrok wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Gliwicach z dnia 19 marca 2018 r. II SA/Gl 1201/17).

Sprawy sporne i pominięcie przez gminę

W świetle art. 27e 1: „W sprawach spornych dotyczących:

1) odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,

2) odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci

– na wniosek strony rozstrzyga organ regulacyjny w drodze decyzji.

2. Rozstrzygnięcie organu regulacyjnego, o którym mowa w ust. 1, może polegać na nakazaniu przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu:

1) zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków;

2) przywrócenia dostawy wody;

3) otwarcia przyłącza kanalizacyjnego;

4) przyłączenia do sieci.

3. Na wniosek jednej ze stron organ regulacyjny może określić, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, warunki zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, lub przyłączenia do sieci do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu.”

Natomiast art. 27d przewiduje możliwość wniesienia odwołania od przedmiotowej decyzji. Zgodnie z tym przepisem:

„1. Od decyzji, o której mowa w art. 27e ust. 1, służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

2. Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji, o której mowa w art. 27e ust. 1, toczy się na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.4)) o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego.

3. Do postanowień, o których mowa w art. 27e ust. 3, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, z tym że zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.”

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Natomiast budowę przyłączy do sieci zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości (por. postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Kielcach z dnia 13 lipca 2016 r. II SAB/Ke 31/16).

Podsumowując, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanie prawnym gmina jest zobowiązana do zapewnienia dostępu do wody po złożeniu odpowiedniego wniosku. Nie jest upoważniona do odmowy spełniania tego obowiązku. Jednak na szczególne uwzględnienie zasługuje fakt, iż obowiązek te został wprowadzony ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw i obowiązuje od 12.12.2017 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Kinga Karaś

O autorze: Kinga Karaś

Adwokat świadczący usługi prawne zarówno na rzecz osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka lub współautorka wielu artykułów naukowych i monografii. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz programu Master 2 Uniwersytetu w Orleanie. Ukończyła Szkołę Prawa Francuskiego, Szkołę Prawa Kontynentalnego w Paryżu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz prawie cywilnym a w szczególności w szeroko pojętym prawie nieruchomości (Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie, umowy deweloperskie, umowy o roboty budowlane itp.).Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie »