Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Otwarcie warsztatu mimo zakazu

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-05-15 • Aktualizacja: 2021-07-10

Mój sąsiad zarejestrował działalność gospodarczą – mechanika samochodowa – i zaczął ją prowadzić na swojej posesji. W tym też celu złożył w urzędzie gminy wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji „przebudowa budynku składowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na warsztat samochodowy na działce nr …”. Ja ze swojej strony wniosłem sprzeciw do burmistrza, że jako sąsiad nie wyrażam zgody na ww. zmianę, gdyż powstały po przebudowie warsztat samochodowy będzie zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie naszego budynku mieszkalnego, w gęstej zabudowie jednorodzinnej, co narusza nasz interes prawny i zasady dobrego sąsiedztwa. Burmistrz po rozpatrzeniu sprawy wydał decyzję odmowną i nie zezwolił na przebudowę budynku na warsztat samochodowy. Decyzja ta jest już prawomocna, sąsiad jej nie zaskarżył. Niestety mimo zakazu sąsiad przebudował budynek na warsztat samochodowy i działa w najlepsze, przyjmując klientów. Proszę o poradę, jakie kroki mogę podjąć, aby przymusić sąsiada do zaprzestania tej uciążliwej działalności.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Otwarcie warsztatu mimo zakazu

Z opisu wynika,że sąsiad nie otrzymał zgody na zmianę sposobu użytkowania budynku, a zrobił to samowolnie. Proszę zawiadomić PINB. Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane z 1974 r. możliwość legalizacji samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu uzależniona jest od okoliczności, czy zmieniony sposób użytkowania jest zgodny z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ewentualnie jeśli nie ma planu to zgodnie z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydania decyzji o warunkach zabudowy wymaga każda zmiana sposobu zagospodarowania terenu nawet taka, która nie wymaga pozwolenia na budowę, chyba że jest to zmiana o charakterze jednorazowym, tymczasowym, trwająca do 1 roku. Realizacja inwestycji objętej wnioskiem o wydanie decyzji w przedmiocie warunków zabudowy w zakresie zmiany sposobu użytkowania budynku, czy też brak konieczności wykonania określonych robót w tym budynku jak i w jego otoczeniu oraz tożsamość funkcji budynku letniskowego i mieszkalnego nie uprawniają do umorzenia postępowania na podstawie art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, a organ administracji publicznej zobowiązany jest taki wniosek rozpoznać merytorycznie przez ustalenie żądanych warunków lub odmowę ich ustalenia.

 

Art. 71 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego regulują zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego (lub jego części) polegającą na podjęciu bądź zaniechaniu w obiekcie budowlanym (lub jego części) działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Tego rodzaju zmiana sposobu użytkowania zasadniczo wymaga zgłoszenia. Z kolei zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części bez wymaganego zgłoszenia uregulowanego w art. 71 ust. 2 aktualizuje konieczność przeprowadzenia procedury legalizacyjnej określonej w art. 71a.

 

Alternatywnie – jeżeli natomiast zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części ma charakter kwalifikowany i wymaga wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę – rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę; a w przypadku robót objętych obowiązkiem zgłoszenia – do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2–4 (art. 71 ust. 6). Legalizacja zmiany sposobu użytkowania związanej z robotami budowlanymi nastąpi więc w trybie art. 50–51.

 

Proszę w międzyczasie zebrać dowody na prowadzenie działalności w budynku, tj. zdjęcia, nagrania. PINB nałoży na sąsiada karę, każe przywrócić poprzednie użytkowanie lub będzie próba legalizacji, która zapewne skończy się jak poprzednie postępowanie w sprawie rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »