Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Organizowanie imprez letnich na własnej łące

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-02-22 • Aktualizacja: 2021-07-10

Chciałbym otworzyć działalność gospodarczą związana z organizowaniem cyklicznych imprez w okresie letnim. Działalność przez resztę roku będzie zawieszona. Imprezy chcę organizować poza miastem na mojej łące. W najbliższej okolicy brak jest zabudowy, nie ma tez planu zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów. Chciałbym utwardzić kawałek terenu oraz postawić zadaszenia. Urzędnik poinformował mnie, że na terenach ornych, łąkach, gdzie nie ma w pobliżu zabudowy, nie mam szans w żaden sposób dostać pozwolenia na budowę czy prowadzenie działalności gospodarczej. Czy faktycznie jest tak jak powiedział urzędnik i z tym terenem nie mogę nic zrobić ?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Organizowanie imprez letnich na własnej łące

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Tak, urzędnik miał rację. Jeśli nie ma w gminie planu zagospodarowania przestrzennego, to wydaje się decyzję o warunkach zabudowy (art. 60 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy „wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;

2) teren ma dostęp do drogi publicznej;

3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi”.

Z Pana pytania wynika, że nie jest spełniony warunek z art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy, niestety wszystkie warunki wymienione w przepisie muszą zostać spełnione, aby móc zabudować nieruchomość.

Niestety zatem sąsiednia działka musi być faktycznie zabudowana. Chodzi o to, aby istniejąca na niej zabudowa stanowiła punkt odniesienia dla określenia funkcji i cech zabudowy działki objętej wnioskiem. Ma to zapewnić zachowanie ładu przestrzennego.

Niestety w takim przypadku nie uzyska Pan decyzji o warunkach zabudowy, przykro mi. Jest natomiast jeden wyjątek wynikający z art. 61 ust 4 wspomnianej ustawy. Otóż przepis ten stanowi, iż „przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie”.

Zgodnie z treścią wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. akt II OSK 1536/07, przez zabudowę zagrodową należy zdefiniować jako zespół budynków obejmujący „wiejski dom mieszkalny” i zabudowania gospodarskie, położony w obrębie jednego podwórza.

Takie jest zatem możliwe wyjście z tej sytuacji – zabudowanie działki zabudową zagrodową, niestety nie jest to możliwe w innej formie.

Dodatkowo w Pana przypadku, skoro jest to gruntu rolny, a Pan chciałby wykorzystywać go na cele działalności gospodarczej, musiałoby dojść do tzw. wyłączenia gruntu z produkcji rolnej.

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Jak bowiem stanowi ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, konkretnie art. 7 ust. 1, „przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne:

1) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III - wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,

2) gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa - wymaga uzyskania zgody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa lub upoważnionej przez niego osoby,

3) (uchylony)

4) (uchylony)

5) pozostałych gruntów leśnych

– wymaga uzyskania zgody marszałka województwa wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej”.

Przykro mi, ale wykonywanie jakichkolwiek robót budowlanych, chociażby w zakresie inwestycji, które nie wymagają w świetle ustawy Prawo budowlane uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i mogą być wykonane tylko na podstawie zgłoszenia, nie jest możliwe bez wyłączenia danej nieruchomości lub jej części z produkcji rolnej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

porady prawne odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »