Kategoria: Zgłoszenie, pozwolenie, procedury

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odziedziczenie działki z warunkami zabudowy

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2019-05-08

Odziedziczyłem działkę z warunkami zabudowy wydanymi na spadkodawcę, czyli mojego ojca. Czy mogę przenieść te warunki zabudowy na siebie?

Katarzyna Nosal

»Wybrane opinie klientów

Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta

Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „organ, który wydał decyzję, o warunkach zabudowy jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie”.

Zatem przeniesienie warunków zabudowy na inną osobę jest  samo w sobie dozwolone. Jednak z uwagi na konstrukcję tej instytucji nie może mieć zastosowania do sytuacji, w której podmiot, na rzecz którego decyzję o warunkach zabudowy, zmarł. Do skutecznego przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy wymagana jest zgoda strony – beneficjenta warunków - a ten już nie żyje i zgody wyrazić nie może.

Zgodnie z  art. 30 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych w razie zbycia prawa lub śmierci strony w toku postępowania na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni. Status strony w postępowaniu administracyjnym podlega swoistemu dziedziczeniu. Zgodnie z orzecznictwem sadów administracyjnych po zakończeniu postępowania administracyjnego nie wygasa reguła następstwa prawnego, które należy wyprowadzić z regulacji materialnoprawnej prawa administracyjnego w związku z przepisami prawa cywilnego – wyrok NSA z dnia 10 lutego 2009 r., sygn. akt I OSK 329/08, LEX nr 515989.

Z orzeczeń sądów administracyjnych wynika także, ze w razie śmierci strony organ administracji publicznej musi rozstrzygnąć, czy uprawnienia lub obowiązki, których dotyczy postępowanie, mają charakter osobisty, czy rzeczowy lub majątkowy (tak m.in.: wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2010 r., sygn. akt I SA/Wa 1621/09, LEX nr 750701). Od tego zależy możliwość wstąpienia następców prawnych do postępowania (przejęcie uprawnień strony przez następców prawnych). 

W doktrynie panuje pogląd, że uprawnienia wynikające z decyzji o warunkach zabudowy są zbywalne. Świadczy o tym chociażby art. 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który pozwala na przenoszenie praw z tej decyzji. Natomiast Kodeks cywilny przesądza, czy określone prawo jest dziedziczne. Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Do spadku nie należą jedynie prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, oraz prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Prawa z decyzji o warunkach zabudowy, pomimo wydania takiej decyzji dla oznaczonej osoby, nie są ściśle związane z osoba adresata decyzji. O treści decyzji o warunkach zabudowy nie decydują żadne osobiste przymioty strony, ocenia się tylko okoliczności dotyczące planowanej inwestycji i cechy nieruchomości. Niewątpliwie decyzja o warunkach zabudowy ma charakter majątkowy, a nie osobisty. Możliwość jej przenoszenia na inne podmioty w drodze czynności prawnej, przesądza także o dziedzicznym charakterze praw z niej wynikających.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Skoro tak, to należy uznać, ze następca prawny dziedziczy także uprawnienia wynikające z decyzji o warunkach zabudowy. Nie ma tu konieczności dodatkowych procedur. Jedynie dla skorzystania z warunków zabudowy należy legitymować się prawnie potwierdzonym dziedziczeniem, czyli poświadczeniem dziedziczenia w formie aktu notarialnego lub postanowieniem sądowym o stwierdzeniu nabycia spadku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »