Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odziedziczenie działki z warunkami zabudowy

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2019-05-08

Odziedziczyłem działkę z warunkami zabudowy wydanymi na spadkodawcę, czyli mojego ojca. Czy mogę przenieść te warunki zabudowy na siebie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „organ, który wydał decyzję, o warunkach zabudowy jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie”.

Zatem przeniesienie warunków zabudowy na inną osobę jest  samo w sobie dozwolone. Jednak z uwagi na konstrukcję tej instytucji nie może mieć zastosowania do sytuacji, w której podmiot, na rzecz którego decyzję o warunkach zabudowy, zmarł. Do skutecznego przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy wymagana jest zgoda strony – beneficjenta warunków - a ten już nie żyje i zgody wyrazić nie może.

Zgodnie z  art. 30 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych w razie zbycia prawa lub śmierci strony w toku postępowania na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni. Status strony w postępowaniu administracyjnym podlega swoistemu dziedziczeniu. Zgodnie z orzecznictwem sadów administracyjnych po zakończeniu postępowania administracyjnego nie wygasa reguła następstwa prawnego, które należy wyprowadzić z regulacji materialnoprawnej prawa administracyjnego w związku z przepisami prawa cywilnego – wyrok NSA z dnia 10 lutego 2009 r., sygn. akt I OSK 329/08, LEX nr 515989.

Z orzeczeń sądów administracyjnych wynika także, ze w razie śmierci strony organ administracji publicznej musi rozstrzygnąć, czy uprawnienia lub obowiązki, których dotyczy postępowanie, mają charakter osobisty, czy rzeczowy lub majątkowy (tak m.in.: wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2010 r., sygn. akt I SA/Wa 1621/09, LEX nr 750701). Od tego zależy możliwość wstąpienia następców prawnych do postępowania (przejęcie uprawnień strony przez następców prawnych). 

W doktrynie panuje pogląd, że uprawnienia wynikające z decyzji o warunkach zabudowy są zbywalne. Świadczy o tym chociażby art. 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który pozwala na przenoszenie praw z tej decyzji. Natomiast Kodeks cywilny przesądza, czy określone prawo jest dziedziczne. Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Do spadku nie należą jedynie prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, oraz prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. Prawa z decyzji o warunkach zabudowy, pomimo wydania takiej decyzji dla oznaczonej osoby, nie są ściśle związane z osoba adresata decyzji. O treści decyzji o warunkach zabudowy nie decydują żadne osobiste przymioty strony, ocenia się tylko okoliczności dotyczące planowanej inwestycji i cechy nieruchomości. Niewątpliwie decyzja o warunkach zabudowy ma charakter majątkowy, a nie osobisty. Możliwość jej przenoszenia na inne podmioty w drodze czynności prawnej, przesądza także o dziedzicznym charakterze praw z niej wynikających.

Skoro tak, to należy uznać, ze następca prawny dziedziczy także uprawnienia wynikające z decyzji o warunkach zabudowy. Nie ma tu konieczności dodatkowych procedur. Jedynie dla skorzystania z warunków zabudowy należy legitymować się prawnie potwierdzonym dziedziczeniem, czyli poświadczeniem dziedziczenia w formie aktu notarialnego lub postanowieniem sądowym o stwierdzeniu nabycia spadku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Czy można zablokować inwestycję celu publicznego?

Czy można zablokować inwestycję celu publicznego?

Czy istnieje możliwość zablokowania budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na sąsiadującej z moją działce? Urząd gminy przysłał mi obwieszczenie...

Czy sąsiad może postawić budynek wyższy niż mur bez powiadomienia mnie o tym?

Miedzy mną a sąsiadem w granicy jest mur o wysokości 2 m, który jest kontynuacją budynku ustawionego plecami do mojej działki. Widzę, że...

 

Decyzja o warunkach zabudowy wydana na zmarłą osobę

Ojciec w ramach aktu darowizny odziedziczył po ciotce ziemię. Ziemia była ziemią rolniczą, która następnie została przekształcona i podzielona na...

 

Szerokość drogi dojazdowej a pozwolenie na budowę

Jestem właścicielem działki leśnej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na tym terenie jest możliwość zabudowy jednorodzinnej. Zgodnie...

 

Odstępstwa od wymogu zachowania odpowiedniej odległości od granicy działki

Istniejący od 30 lat budynek mieszkalny jednorodzinny jest zlokalizowany w odległości 1,20 m od granicy działki. Jako inwestor planuję zmianę konstrukcji...