Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odstępstwo od projektu budowlanego w zakupionym domu

Michał Soćko • Opublikowane: 2018-01-01 • Aktualizacja: 2021-05-15

Kupiłem dom, w którym nad garażem został wybudowany pokój z dachem dwuspadowym. W projekcie jest sam garaż z dachem jednospadowym. Wpis w dzienniku budowy jak najbardziej jest, wraz z podpisem i pieczątką kierownika. Czyli kierownik o wszystkim wiedział. 1. Czy w przedstawionej sytuacji będę miał problemy przy odbiorze domu? 2. Jeśli tak, to czy poprzedni właściciel ponosi odpowiedzialność za wybudowanie domu niezgodnie z projektem?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Możliwość wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie budynku przy dokonanej zmianie przez poprzednika

Ad. 1. Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane („P.b.”):

„1. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

1) na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii:

a) V, IX-XVI,

b) XVII – z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie,

c) XVIII – z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego,

d) XX,

e) XXII – z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów,

f) XXIV – z wyjątkiem stawów rybnych,

g) XXVII – z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych,

h) XXVIII-XXX

– o których mowa w załączniku do ustawy;

2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;

3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

2. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.”

W Pana przypadku, aby określić możliwość wystąpienia o pozwolenie na użytkowanie budynku, konieczne jest stwierdzenie, czy dokonana przez poprzednika zmiana (odstępstwo od projektu budowlanego) ma charakter nieistotny, czy istotny. Jeżeli bowiem przeprowadzona zmiana nie odstępuje w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest jak najbardziej możliwe.

W przypadku, gdy roboty budowlane zostały wykonane w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu, będzie miało miejsce postępowanie naprawcze, które przejmują organy nadzoru budowlanego. W tej sytuacji uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego możliwe jest na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 2 P.b., po uprzednim doprowadzeniu wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem. Właściwe przeprowadzenie postępowania w sprawie użytkowania obiektu budowlanego zależy więc od oceny rodzaju zmian dokonanych przez inwestora podczas wykonywania robót budowlanych.

Ocena istotności odstępstw od projektu budowlanego

Kwestia oceny istotności odstępstw od projektu budowlanego pozostawiona została uznaniu administracyjnemu. Zasadniczo zmiany uznane za nieistotne nie prowadzą do zrealizowania całkowicie innej, nowej inwestycji pozbawionej charakterystycznych parametrów i cech właściwych dla obiektu zatwierdzonego w pierwotnym pozwoleniu na budowę.

Z kolei, mimo że Prawo budowlane samo tego nie definiuje, na podstawie jego art. 36a można ustalić, że istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu ma miejsce, gdy dochodzi do zmiany:

  • zagospodarowania działki lub terenu (np. inwestor chce inaczej usytuować budynek względem sąsiednich działek);
  • charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, tj. kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości, liczby kondygnacji;
  • ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • zamierzonego sposobu użytkowania budowlanego lub jego części.

Według dalszej części tego przepisu:

„5a. Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:

1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym;

2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu;

3) nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3-6, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;

4) nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.

6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, obowiązany jest zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.”

Jeżeli dochodzi do jednej ze wspomnianych zmian, trzeba wstrzymać prace budowlane niezgodne z zatwierdzonym projektem budowlanym i złożyć wniosek o zmianę pozwolenia na budowę.

Do wniosku trzeba dołączyć nowy, zamienny projekt budowlany i czekać, aż dojdzie do zatwierdzenia i wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Dopiero wówczas można kontynuować prace zgodnie z nowym zamiennym projektem budowlanym.

Jeżeli nie dokonał Pan zmian w projekcie, można złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie w związku z istotnymi zmianami dokonanymi w obiekcie budowlanym, z tym że należy liczyć się z postępowaniem naprawczym i karą.

Obowiązkowa kontrola budowy pod kątem zgodności z pozwoleniem i projektem

Prawo budowlane mówi, że nadzór budowlany będzie zobligowany do przeprowadzenia w ciągu 21 dni obowiązkowej kontroli budowy pod kątem zgodności z pozwoleniem i projektem. O jej terminie musi Pan zostać zawiadomiony w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku. Taka kontrola jest bezpłatna, dokonywana jest w obecności Pana jako inwestora i sporządza się z niej protokół.

Inspektor sprawdza, czy obiekt został wybudowany zgodnie z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz architektoniczno-budowlanym. Kontroluje kubaturę, powierzchnię zabudowy, wymiary budynku (wysokość, długość, szerokość), liczbę kondygnacji oraz sposób wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego.

Inspektor bada też geometrię dachu oraz wykonanie urządzeń budowlanych, np. przejazdów, placów postojowych, ogrodzenia. Zwraca także uwagę na instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne i centralnego ogrzewania. Do jego obowiązków należy ponadto sprawdzenie, czy stosowano wyroby budowlane szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego oraz czy uporządkowano teren budowy.

Jeżeli w trakcie obowiązkowej kontroli okaże się, że doszło do istotnych naruszeń projektu budowlanego, inspektor nadzoru może nałożyć kary i w konsekwencji decyzję o odmowie wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu (art. 59 f ust. 6 P.b.). Nadzór budowlany podejmie wówczas automatycznie z urzędu postępowanie w trybie art. 51 ust. 7 w związku z art. 51 ust. 1 P.b.

Ad. 2. To Pan, jako właściciel, ponosi odpowiedzialność za samowolę budowlaną w zakresie zmienionego projektu, nawet jeżeli dokonał jej Pana poprzednik. Nadzór budowlany nie będzie badał, kto wznosił obiekt, lecz wszelkie związane z nim decyzje będzie adresował do Pana jako obecnego właściciela. Jeżeli budynek okazałby się samowolą w tym zakresie, moim zdaniem mielibyśmy do czynienia z wadą fizyczną (ewentualnie prawną) nieruchomości i mógłby Pan żądać obniżenia ceny, w zależności od tego, ile czasu upłynęło od zakupu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – klikając w link »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

porady prawne - ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »