Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odrolnienie terenu po postawieniu domu

Monika Wycykał • Opublikowane: 2016-08-26 • Aktualizacja: 2021-07-08

Niedawno złożyłem w starostwie zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, polegających na budowie budynku gospodarczego o wym. o powierzchni zabudowy 24 m2 posadowionego na płycie fundamentowej, materiał ścian i konstrukcji dachu drewno, dach dwuspadowy kryty dachówką. Na przedmiotowej działce w roku 2012 po uzyskaniu pozwolenia na budowę postawiono budynek mieszkalny jednorodzinny, organ wydający decyzję wydał również obowiązek uzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolniczej części gruntu, uzyskano takową decyzję z wyłączeniem z produkcji rolniczej gruntu (w załączniku). Teraz otrzymałem postanowienie do zgłoszenia, gdzie zostałem wezwany do dostarczenia decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej, zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych? Czy zasadne jest stanowisko starosty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odrolnienie terenu po postawieniu domu

Zgłoszenie robót budowlanych- budowa budynku gospodarczego

Art. 30 ust. 2 Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (t. j. Dz. U. 2016 poz. 290, z późn. zm.) stanowi: w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Jak widać po redakcji powyższego przepisu, ma on bardzo szeroki zakres, ponieważ ogólnie odsyła do „odrębnych przepisów”, nie wskazując, o które konkretnie regulacje chodzi. Zresztą, nie może być inaczej, zważywszy, że przedsięwzięcia budowlane są realizowane na gruntach i w budynkach o zróżnicowanym statusie prawnym. Starosta odwołał się do art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. 2015 poz. 909, z późn. zm.), zgodnie z którym „wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1–2, następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę”. Z tego przepisu wynika, że decyzja wyłączeniowa jest potrzebna w przypadku ubiegania się o pozwolenie na budowę, co wprowadza dość poważne komplikacje, ponieważ w tym przepisie nie ma mowy o „zgłoszeniu robót budowlanych”. Gdyby popatrzeć literalnie na treść przepisów, to starosta nie mógłby się domagać przedstawienia takiej decyzji, gdyż nie mieści się to w zakresie przedstawionej normy. Stanowisko to potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi:

„Kolejną okolicznością, którą należy ocenić negatywnie jest żądanie organu pierwszej instancji złożenia dokumentu świadczącego o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Treść powoływanego przez organy przepisu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 3. lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) wskazuje poprzez sformułowanie »przed uzyskaniem pozwolenia na budowę«, że nie dotyczy on trybu zgłoszenia, o którego wszczęcie wnosił skarżący.

Uchybienia legislacyjne ustawodawcy

Na marginesie trzeba także podnieść, iż organ pierwszej instancji – zgodnie ze stanowiskiem inwestora – mógł tą kwestię zbadać samodzielnie, gdyż sprawy, o których mowa w przepisie art. 11 ust. 4 cytowanej ustawy należą do kompetencji tegoż organu” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 lutego 2008 r., sygn. II SA/Łd 982/07).

Jednakże w prawie obok wykładni literalnej występują również inne formy wykładni, przede wszystkim funkcjonalnej i celowościowej, które przydają się wówczas, gdy ustawodawca popełnia uchybienia legislacyjne i wykładnia językowa prowadzi do efektów, których nie można zaakceptować np. w świetle założeń i przeznaczenia ustawy. Oznacza to, że inny sąd administracyjny może uznać, że dla ustawodawcy ochrona gruntów rolnych i leśnych ma wartość szczególną, w związku z czym każde zamierzenie budowlane należy kontrolować pod tym kątem, nawet jeżeli w przepisie art. 11 ust. 4 jest mowa tylko o pozwoleniu na budowę. Orzecznictwo sądów w tym zakresie nie zostało jeszcze utrwalone, więc rozstrzygnięcia mogą być diametralnie różne.

Jeżeli dysponuje Pan decyzją o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej, to sugerowałabym ją przedstawić staroście i poczekać na rozwój wypadków. Jeżeli z jakichkolwiek powodów organ będzie piętrzył trudności, to wówczas trzeba zaczekać na oficjalny sprzeciw starosty uniemożliwiający realizację zamierzenia budowlanego

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

porady prawne odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »