Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odrolnienie terenu po postawieniu domu

Monika Wycykał • Opublikowane: 2016-08-26

Niedawno złożyłem w starostwie zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, polegających na budowie budynku gospodarczego o wym. o powierzchni zabudowy 24 m2 posadowionego na płycie fundamentowej, materiał ścian i konstrukcji dachu drewno, dach dwuspadowy kryty dachówką. Na przedmiotowej działce w roku 2012 po uzyskaniu pozwolenia na budowę postawiono budynek mieszkalny jednorodzinny, organ wydający decyzję wydał również obowiązek uzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolniczej części gruntu, uzyskano takową decyzję z wyłączeniem z produkcji rolniczej gruntu (w załączniku). Teraz otrzymałem postanowienie do zgłoszenia, gdzie zostałem wezwany do dostarczenia decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej, zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych? Czy zasadne jest stanowisko starosty?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję bardzo za profesjonalną poradę. Szybka i konkretna odpowiedź, to ważne w obliczu różnych kryzysów życiowych.
Irena
Szybka i fachowa odpowiedź, przystępny język. Bardzo ważne - to pisemna forma, która pozwala na spokojną analizę. Na pewno ponownie skorzystam.
Małgorzata
Tak właśnie zrobiłem. Odwołałem się do Sądu.
Sylwester
Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata

Art. 30 ust. 2 Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (t. j. Dz. U. 2016 poz. 290, z późn. zm.) stanowi: w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Jak widać po redakcji powyższego przepisu, ma on bardzo szeroki zakres, ponieważ ogólnie odsyła do „odrębnych przepisów”, nie wskazując, o które konkretnie regulacje chodzi. Zresztą, nie może być inaczej, zważywszy, że przedsięwzięcia budowlane są realizowane na gruntach i w budynkach o zróżnicowanym statusie prawnym. Starosta odwołał się do art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. 2015 poz. 909, z późn. zm.), zgodnie z którym „wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1–2, następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę”. Z tego przepisu wynika, że decyzja wyłączeniowa jest potrzebna w przypadku ubiegania się o pozwolenie na budowę, co wprowadza dość poważne komplikacje, ponieważ w tym przepisie nie ma mowy o „zgłoszeniu robót budowlanych”. Gdyby popatrzeć literalnie na treść przepisów, to starosta nie mógłby się domagać przedstawienia takiej decyzji, gdyż nie mieści się to w zakresie przedstawionej normy. Stanowisko to potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„Kolejną okolicznością, którą należy ocenić negatywnie jest żądanie organu pierwszej instancji złożenia dokumentu świadczącego o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Treść powoływanego przez organy przepisu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 3. lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) wskazuje poprzez sformułowanie »przed uzyskaniem pozwolenia na budowę«, że nie dotyczy on trybu zgłoszenia, o którego wszczęcie wnosił skarżący.

Na marginesie trzeba także podnieść, iż organ pierwszej instancji – zgodnie ze stanowiskiem inwestora – mógł tą kwestię zbadać samodzielnie, gdyż sprawy, o których mowa w przepisie art. 11 ust. 4 cytowanej ustawy należą do kompetencji tegoż organu” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 lutego 2008 r., sygn. II SA/Łd 982/07).

Jednakże w prawie obok wykładni literalnej występują również inne formy wykładni, przede wszystkim funkcjonalnej i celowościowej, które przydają się wówczas, gdy ustawodawca popełnia uchybienia legislacyjne i wykładnia językowa prowadzi do efektów, których nie można zaakceptować np. w świetle założeń i przeznaczenia ustawy. Oznacza to, że inny sąd administracyjny może uznać, że dla ustawodawcy ochrona gruntów rolnych i leśnych ma wartość szczególną, w związku z czym każde zamierzenie budowlane należy kontrolować pod tym kątem, nawet jeżeli w przepisie art. 11 ust. 4 jest mowa tylko o pozwoleniu na budowę. Orzecznictwo sądów w tym zakresie nie zostało jeszcze utrwalone, więc rozstrzygnięcia mogą być diametralnie różne.

Jeżeli dysponuje Pan decyzją o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej, to sugerowałabym ją przedstawić staroście i poczekać na rozwój wypadków. Jeżeli z jakichkolwiek powodów organ będzie piętrzył trudności, to wówczas trzeba zaczekać na oficjalny sprzeciw starosty uniemożliwiający realizację zamierzenia budowlanego

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »