Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odrolnienie terenu po postawieniu domu

Monika Wycykał • Opublikowane: 2016-08-26

Niedawno złożyłem w starostwie zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, polegających na budowie budynku gospodarczego o wym. o powierzchni zabudowy 24 m2 posadowionego na płycie fundamentowej, materiał ścian i konstrukcji dachu drewno, dach dwuspadowy kryty dachówką. Na przedmiotowej działce w roku 2012 po uzyskaniu pozwolenia na budowę postawiono budynek mieszkalny jednorodzinny, organ wydający decyzję wydał również obowiązek uzyskania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolniczej części gruntu, uzyskano takową decyzję z wyłączeniem z produkcji rolniczej gruntu (w załączniku). Teraz otrzymałem postanowienie do zgłoszenia, gdzie zostałem wezwany do dostarczenia decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej, zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych? Czy zasadne jest stanowisko starosty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Art. 30 ust. 2 Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (t. j. Dz. U. 2016 poz. 290, z późn. zm.) stanowi: w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Jak widać po redakcji powyższego przepisu, ma on bardzo szeroki zakres, ponieważ ogólnie odsyła do „odrębnych przepisów”, nie wskazując, o które konkretnie regulacje chodzi. Zresztą, nie może być inaczej, zważywszy, że przedsięwzięcia budowlane są realizowane na gruntach i w budynkach o zróżnicowanym statusie prawnym. Starosta odwołał się do art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. 2015 poz. 909, z późn. zm.), zgodnie z którym „wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1–2, następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę”. Z tego przepisu wynika, że decyzja wyłączeniowa jest potrzebna w przypadku ubiegania się o pozwolenie na budowę, co wprowadza dość poważne komplikacje, ponieważ w tym przepisie nie ma mowy o „zgłoszeniu robót budowlanych”. Gdyby popatrzeć literalnie na treść przepisów, to starosta nie mógłby się domagać przedstawienia takiej decyzji, gdyż nie mieści się to w zakresie przedstawionej normy. Stanowisko to potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi:

„Kolejną okolicznością, którą należy ocenić negatywnie jest żądanie organu pierwszej instancji złożenia dokumentu świadczącego o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Treść powoływanego przez organy przepisu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 3. lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) wskazuje poprzez sformułowanie »przed uzyskaniem pozwolenia na budowę«, że nie dotyczy on trybu zgłoszenia, o którego wszczęcie wnosił skarżący.

Na marginesie trzeba także podnieść, iż organ pierwszej instancji – zgodnie ze stanowiskiem inwestora – mógł tą kwestię zbadać samodzielnie, gdyż sprawy, o których mowa w przepisie art. 11 ust. 4 cytowanej ustawy należą do kompetencji tegoż organu” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 lutego 2008 r., sygn. II SA/Łd 982/07).

Jednakże w prawie obok wykładni literalnej występują również inne formy wykładni, przede wszystkim funkcjonalnej i celowościowej, które przydają się wówczas, gdy ustawodawca popełnia uchybienia legislacyjne i wykładnia językowa prowadzi do efektów, których nie można zaakceptować np. w świetle założeń i przeznaczenia ustawy. Oznacza to, że inny sąd administracyjny może uznać, że dla ustawodawcy ochrona gruntów rolnych i leśnych ma wartość szczególną, w związku z czym każde zamierzenie budowlane należy kontrolować pod tym kątem, nawet jeżeli w przepisie art. 11 ust. 4 jest mowa tylko o pozwoleniu na budowę. Orzecznictwo sądów w tym zakresie nie zostało jeszcze utrwalone, więc rozstrzygnięcia mogą być diametralnie różne.

Jeżeli dysponuje Pan decyzją o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej, to sugerowałabym ją przedstawić staroście i poczekać na rozwój wypadków. Jeżeli z jakichkolwiek powodów organ będzie piętrzył trudności, to wówczas trzeba zaczekać na oficjalny sprzeciw starosty uniemożliwiający realizację zamierzenia budowlanego

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Podobne materiały

Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na częściowo usługowy

Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na częściowo usługowy

Od kilku lat prowadzimy wynajem czterech pokoi w naszym domu. Powierzchnia wynajmowanych pokoi nie przekracza 30% całkowitej powierzchni budynku mieszkalnego....

Zmiana przeznaczenia gruntu stanowiącego wewnętrzną drogę konieczną

W jaki sposób zmienić przeznaczenie użytkowe gruntu, który figuruje w rejestrach gminy jako działka do przyłączenia, a w rzeczywistości jest...

 

Autor projektu zamiennego

Zajmujemy się projektowaniem głównie konstrukcji budynków. Jak powinienem się zachować w przypadku, gdy jestem autorem projektu budowlanego...

 

Kostka brukowa na własnej posesji

Kostka brukowa na własnej posesji

Planuję położyć na mojej działce kostkę brukową na powierzchni około 100 m 2 . Działka ma 10 arów, budynek zajmuje około 150 m 2 . Czy...

Czy mogę dokończyć budowę domu po przepisaniu działki?

Rodzice rozpoczęli budowę domu, jednak później rozwiedli się. Budowa nie została oficjalnie zakończona. Działka została przepisana na mamę (jednak dom...

 

Zabudowa kubaturowa

Mam działkę rolną. Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (który przesyłam w załączeniu do pytania) wynika zakaz lokalizowania...