Kategoria: Mała architektura - altana, ogrodzenie

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odnowienie ogrodzenia wokół działki

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-10-26

Wybudowałam nowy dom i w miejsce starego, zardzewiałego ogrodzenia postawiłam nowe ogrodzenie w linii rozgraniczenia działki, w której władaniu jesteśmy, ale nie jesteśmy właścicielami. Według projektu zatwierdzonego przez architekturę płot powinnam postawić na działce sąsiedniej, czyli tej, której jesteśmy właścicielami. Jakie są szanse na to, aby uzyskać zmianę pozwolenia na budowę, tak żeby płot mógł stać na działce, w której władaniu jesteśmy? Jest to zgodne z linią ogrodzenia na ulicy.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Pomoc uzyskana szybko i konkretnie. Napewno skorzystam z usług eporady jeśli oczywiście będzie taka konieczność.
Katarzyna
Jestem bardzo zadowolony z udzielonej mi odpowiedzi. W mojej sprawie skorzystałem już z wcześniejszych wizyt (na żywo), ale tak wyczerpującej informacji wyjaśniającej jaką otrzymałem na portalu ePorady24 nigdzie nie otrzymałem. Bardzo treściwie, same konkrety bez zbędnego skupiania się na drobnych detalach. 
Dariusz, 52 lata
Bardzo szybko i sprawnie, polecam :)
Jolanta
W bardzo szybki i skuteczny sposób dostałam odpowiedź na moje pytanie.
Grażyna
Dziękuję za konkretną odpowiedź. Na pewno będzie pomocna.
Anna, 62 lata, tłumacz

Zgodnie z art. 40 Prawa budowlanego „właściwy organ, który wydał decyzję ostateczną, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której, decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane”.

Ponadto decyzja administracyjna zatwierdzająca projekt budowlany akceptuje projekt zagospodarowania działki lub terenu, który jest integralną częścią projektu budowlanego i w którym jednoznacznie zostają określone granice terenu inwestycji.

Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna zezwalająca na realizację inwestycji o konkretnych parametrach określonych w projekcie budowlanym oraz usytuowanej na konkretnej nieruchomości. Potwierdza to brzmienie art. 34 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, zgodnie z którym „projekt budowlany powinien zawierać projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Sama zmiana adresata decyzji bez zmiany innych postanowień pozwolenia na budowę nie stanowi bowiem zagrożenia dla interesów właścicieli sąsiednich nieruchomości, co potwierdził również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 marca 1999 r. wydanym w sprawie o sygn. akt IV SA 1053/97.

Jednak przeniesienie pozwolenia na budowę nie może być zastosowane, zmianie ulegają inne elementy pozwolenia na budowę. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie, gdzie działka, na której miało być usytuowane zamierzenie budowlane objęte pozwoleniem na budowę, będzie inna. W takiej sytuacji, nawet bez zmiany lokalizacji samego ogrodzenia, nie można mówić, że zamierzenie budowlane będzie realizowane na tej samej działce. Tym samym istotnym zmianom mógłby ulec też pierwotny plan zagospodarowania działki zawarty w projekcie budowlanym, który stanowi integralną część decyzji o pozwoleniu na budowę. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dotyczy również już innej działki. To samo dotyczy zgłoszenia budowy ogrodzenia np. od strony ulicy.

Sporne jest także, czy dysponujecie Państwo nieruchomością na cele budowlaną. Nie wiem, co oznacza zwrot „jesteśmy posiadaczami”.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane to tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Reasumując – konieczna jest nowa procedura dotycząca działki i uzyskanie zgody na budowę ogrodzenia po wylegitymowaniu się prawem do dysponowania działką na cele budowlane.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem budowlanym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »