Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odnowienie ogrodzenia wokół działki

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2015-10-26 • Aktualizacja: 2021-07-10

Wybudowałam nowy dom i w miejsce starego, zardzewiałego ogrodzenia postawiłam nowe ogrodzenie w linii rozgraniczenia działki, w której władaniu jesteśmy, ale nie jesteśmy właścicielami. Według projektu zatwierdzonego przez architekturę płot powinnam postawić na działce sąsiedniej, czyli tej, której jesteśmy właścicielami. Jakie są szanse na to, aby uzyskać zmianę pozwolenia na budowę, tak żeby płot mógł stać na działce, w której władaniu jesteśmy? Jest to zgodne z linią ogrodzenia na ulicy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnowienie ogrodzenia wokół działki

Zgodnie z art. 40 Prawa budowlanego „właściwy organ, który wydał decyzję ostateczną, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której, decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane”.

Ponadto decyzja administracyjna zatwierdzająca projekt budowlany akceptuje projekt zagospodarowania działki lub terenu, który jest integralną częścią projektu budowlanego i w którym jednoznacznie zostają określone granice terenu inwestycji.

Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna zezwalająca na realizację inwestycji o konkretnych parametrach określonych w projekcie budowlanym oraz usytuowanej na konkretnej nieruchomości. Potwierdza to brzmienie art. 34 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego, zgodnie z którym „projekt budowlany powinien zawierać projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich”.

Sama zmiana adresata decyzji bez zmiany innych postanowień pozwolenia na budowę nie stanowi bowiem zagrożenia dla interesów właścicieli sąsiednich nieruchomości, co potwierdził również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 marca 1999 r. wydanym w sprawie o sygn. akt IV SA 1053/97.

Jednak przeniesienie pozwolenia na budowę nie może być zastosowane, zmianie ulegają inne elementy pozwolenia na budowę. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie, gdzie działka, na której miało być usytuowane zamierzenie budowlane objęte pozwoleniem na budowę, będzie inna. W takiej sytuacji, nawet bez zmiany lokalizacji samego ogrodzenia, nie można mówić, że zamierzenie budowlane będzie realizowane na tej samej działce. Tym samym istotnym zmianom mógłby ulec też pierwotny plan zagospodarowania działki zawarty w projekcie budowlanym, który stanowi integralną część decyzji o pozwoleniu na budowę. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dotyczy również już innej działki. To samo dotyczy zgłoszenia budowy ogrodzenia np. od strony ulicy.

Sporne jest także, czy dysponujecie Państwo nieruchomością na cele budowlaną. Nie wiem, co oznacza zwrot „jesteśmy posiadaczami”.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane to tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Reasumując – konieczna jest nowa procedura dotycząca działki i uzyskanie zgody na budowę ogrodzenia po wylegitymowaniu się prawem do dysponowania działką na cele budowlane.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »