Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odległość okna od granicy z działką leśną

Monika Wycykał • Opublikowane: 2016-06-15 • Aktualizacja: 2022-05-23

Na działce rekreacyjnej budowlano-leśnej stoi dom rekreacyjny. W pozwoleniu na budowę wykazano ganek, lecz nie zatwierdzono go w inwentaryzacji powykowanwczej, został on więc potraktowany jako samowola. Zewnętrzna ściana ganku, w której jest okno, znajduje się w odległości 3 m od granicy działki z działką leśną. W wyniku skargi właściciela lasu sąsiadującego z moją działką rozpoczęto procedurę legalizacji ganku. Wymaga się od nas zabudowania okna, ponieważ jest ono bliżej od granicy działki niż 4 m. § 12 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego wspomina o „sąsiedniej działce budowalnej”, a u nas sąsiednią jest leśna. Czy muszę zasłonić okno w ganku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odległość okna od granicy z działką leśną

Odległości posadowienia budynków

Słusznie Pan zauważył, że odległości posadowienia budynków określa § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. 2015 poz. 1422). Zgodnie z jego treścią:

„Jeżeli z przepisów § 13, 60 i 271-273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż:

1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy;

2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy”.

Pojęcie „działki budowlanej” nie jest wyjaśnione ani w treści powyższego rozporządzenia, ani w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Na potrzeby interpretacji rozporządzenia przyjmuje się definicję wskazaną w art. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.: przez „działkę budowlaną” należy rozumieć „nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”.

Takie tłumaczenie przyjmują również sądy administracyjne: „»Działka budowlana« w rozumieniu § 12 ust. 1 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) to każda działka gruntu, na której możliwa jest realizacja obiektu budowlanego, zgodnie z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 czerwca 2008 r., sygn. akt VIII SA/Wa 42/08). „»Działka budowlana« w rozumieniu § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) to każda działka gruntu, na której możliwa jest realizacja obiektu budowlanego, zgodnie z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2007 r., sygn. akt II OSK 1718/06).

Zobacz też: Działka w lesie

Możliwość legalnego wybicia okna w ścianie

Musi Pan zatem sprawdzić, czy sąsiedni grunt, w stosunku do którego jest liczona odległość, spełnia wymogi pozwalające na postawienie na nim obiektu budowlanego. Jeżeli zabudowa nie jest możliwa, to wówczas istnieje możliwość legalnego wybicia okna w ścianie. W przeciwnym wypadku trzeba zachować minimalną odległość przewidzianą przepisami, czyli 4 m.

Gdy okaże się, że sąsiedni grunt nie nadaje się pod zabudowę, a Pan będzie chciał z powrotem wybić okno, to wówczas należy dopełnić formalności związanych z realizacją przebudowy domu. Definicję „przebudowy” można znaleźć w treści samej ustawy. Zgodnie z art. 3 pkt 7a przebudowa to „wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji”. Niestety,nie wiadomo, co dokładnie oznacza zmiana parametrów użytkowych lub technicznych, ponieważ ustawodawca w Prawie budowlanym tego nie określił. Stąd też interpretacji pojęcia dokonują prawnicy oraz sądy: „W orzecznictwie sądowym przyjęto, że parametrem użytkowym i technicznym będą wszelkie wielkości, wyrażane w jednostkach miary czy też wagi elementów użytkowych, takich jak dach, okna, schody, oraz technicznych, takich jak ciężar konstrukcji czy odporność przeciwpożarowa, które występują w przypadku danego obiektu budowlanego (wyrok NSA z 4 marca 2010 r., sygn. akt II OSK 493/2009, Lexis.pl nr 8038815; wyrok NSA z 25 stycznia 2011 r., sygn. akt II OSK 627/2012, Lexis.pl nr 5178274)” (zob. W. Piątek, Komentarz do art. 3 ustawy – Prawo budowlane, w: Prawo budowlane. Komentarz, red. A. Gliniecki).

Przebudowę można realizować w trybie zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę.

Wykaz robót budowlanych, co do których nie trzeba ubiegać się o pozwolenie na budowę, zawiera art. 29. Pana interesuje przede wszystkim ust. 2 komentowanego przepisu:

„2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

1) remoncie obiektów budowlanych;

1a) przebudowie obiektów, o których mowa w ust. 1;

1b) przebudowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków;

1c) remoncie lub przebudowie urządzeń budowlanych;

2) (uchylony);

3) (uchylony);

4) dociepleniu budynków o wysokości do 25 m;

5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;

6) instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;

7) (uchylony);

8) (uchylony);

9) wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

10) wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych;

11) przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt 19a lit. a;

12) przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;

12a) budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, z późn. zm.), w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi;

13) (uchylony);

14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych;

15) instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych;

16) montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych”.

Pozwolenie budowlane na prowadzenie robót związanych z wybiciem okna

Jak wynika z przytoczonego przepisu, nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na przebudowę domu jednorodzinnego, o ile nie dochodzi do zwiększenia oddziaływania budynku na sąsiednie nieruchomości. Zmniejszenie odległości poniżej ustawowej należy uznać za działanie zwiększające immisję na sąsiednią działkę — zgodnie z art. 3 pkt 20 przez „obszar oddziaływania budynku” należy rozumieć „teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu”.

Tym samym powinien Pan przejść całą procedurę przewidzianą na potrzeby uzyskania pozwolenia budowlanego na prowadzenie robót budowlanych związanych z wybiciem okna. Postępowanie jest długie i sformalizowane, dlatego pozwolę je sobie opisać w punktach:

1. Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jak również po uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów.

2. Należy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na roboty budowlane, a do niego załączyć potrzebne dokumenty przewidziane w spisie w art. 33 ust. 2:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzję, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane;
 • w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych, lub przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
 • w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
 • umowę urbanistyczną, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym planem rewitalizacji.

3. Organ analizuje całą zgromadzoną dokumentację, sprawdzając:

 • zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
 • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, oraz zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7;
 • wykonanie – w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu – przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu – lub jego sprawdzenia – zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7.

4. Jeśli organ stwierdzi jakiekolwiek naruszenie, nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

5. Jeśli organ nie widzi przeciwskazań dla prowadzenia robót budowlanych, wydaje pozwolenie.

Dopiero z chwilą uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę można przystąpić do wykonywania jakichkolwiek prac budowlanych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

ePorady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »